Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом

Анотації 

Яковлєв В.В. Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем правового регулювання договірної матеріальної відповідальності працівників. Аналізується правова природа названої відповідальності, визначаються та систематизуються основні поняття даного субінституту. Досліджується значення договірної матеріальної відповідальності працівників в умовах становлення ринкової економіки.
   На основі аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів, рішень вищих судових органів держави та практики укладення договорів про повну матеріальну відповідальність, контрактів окреслюються проблеми теми дослідження та формулюються висновки і пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства України, зокрема пропонується змінити редакції відповідних статей Кодексу законів про працю України. До дисертації додаються також проекти окремих нормативних актів.
   Ключові слова: договірна матеріальна відповідальність, трудове майнове правопорушення, матеріально відповідальна особа, договір про повну матеріальну відповідальність, бригада, контракт, шкода.

Яковлев В.В. Договорная материальная ответственность работников по трудовому праву. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем правового регулирования договорной материальной ответственности работников в трудовом праве. Проанализированы существующие в юридической литературе подходы к определению понятия и содержания юридической ответственности, определена её социально-правовая природа. Исследована специфика и стадии развития материальной ответственности работников как правового состояния. Выделены признаки, свидетельствующие об обособленности и самостоятельности данного вида ответственности, её трудо-правовой природе. Детально проанализирована структура охранительных правоотношений по реализации мер материальной ответственности.
   В работе проведено исследование трудового имущественного правонарушения как необходимого фактического основания материальной ответственности работников, дано его определение. Анализируются элементы состава трудового имущественного правонарушения, их взаимосвязь с условиями материальной ответственности работников.
   Рассмотрены общие признаки договоров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности, которые характеризуют их как юридические основания данного вида ответственности и как непосредственные регуляторы отношений между работником (бригадой) и работодателем, направленных на обеспечение сохранности вверенного имущества. Обоснована классификация материальной ответственности работников на внедоговорную и договорную ответственность, которая, в свою очередь, подразделяется на ответственность, предусмотренную контрактом, и ответственность, предусмотренную договором о полной материальной ответственности.
   В диссертации определен круг субъектов исследуемых договоров, рассмотрены основные элементы их правового статуса. Установлена взаимообусловленность трудовой функции работника и договора о полной материальной ответственности. Разработаны понятия “договор о полной материальной ответственности”, “материально ответственное лицо”, “бригада материально ответственных лиц”.
   Детально проанализирован порядок заключения договоров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности. Предложены пути усовершенствования практики заключения и реализации указанных договоров.
   Исследовано содержание договоров о материальной ответственности как комплекса прав и обязанностей, которыми наделены стороны по договору, и правовых последствий нарушения его условий. Проведен анализ юридической природы нарушений договора о материальной ответственности, предложена классификация таких нарушений.
   Обоснована необходимость изменения существующего порядка определения размера ущерба, подлежащего возмещению работником. Подвергнуто критике использование кратных коэффициентов при определении размера ущерба за исключением случаев причинения ущерба ценностям, имеющим особое значение для государства или работодателя.
   В работе рассмотрены добровольный, распорядительный и судебный порядок возмещения ущерба, а также различные способы и формы такого возмещения. Систематизирован и обобщен круг оснований, которые влекут за собой полное либо частичное освобождение материально ответственных лиц от полного возмещения причиненного ущерба.
   В диссертации сделаны теоретические выводы и сформулированы предложения по усовершенствованию трудового законодательства, регулирующего материальную ответственность работников. Разработан проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, который направлен для рассмотрения в Верховную Раду Украины.
   Ключевые слова: договорная материальная ответственность, трудовое имущественное правонарушение, материально ответственное лицо, договор о полной материальной ответственности, бригада, контракт, ущерб.

Yakovlev V.V. The contractual material liability of employees under the labour law. – Manuscript.

The dissertation for gaining the scientific degree of Candidate of Law by speciality 12.00.05 – labour law; social security law. – The National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to complex research of theoretical and practical problems of legal regulation of employees’ contractual material liability. The legal nature of the named liability is analyzed, the basic categories and concepts of the given subinstitute are defined and systematized. The importance of contractual material liability of employees under the conditions of market economy formation is investigated.
   On the basis of the analysis of the scientific literature, legal acts, the supreme judicial bodies of the state’s decisions and practice of conclusion of contracts about a full material liability and labour contracts, researching problems of the theme are outlined and conclusions and offers concerning improvement of the Ukrainian labour legislation are formed. In particular it is offered to change some articles of the Code of laws about work of Ukraine’s editions. Also the drafts of some legislative acts are applied to the dissertation.
   Key words: contractual material liability, labour property offence, materially liable person, contract about a full material liability, brigade, contract, damage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net