Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен

Анотації 

Заінчковський М. Л. Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню генезису та розвитку ідеї прав людини від її зародження за доби Ренесансу та Реформації (XV–XVI ст.) до її змістовного політико-правового оформлення в міжнародних актах XX ст. В ній розроблено розуміння прав людини як основи модерного політико-правового комплексу, тобто сукупності визначальних політико-правових ідей, норм та імперативів, що легітимують соціальні порядки. Аналізуються світоглядні передумови формування ідеї прав людини, виокремлюються етапи її еволюції та відповідні трансформації її змісту. Розкрито спрямованість та особливості головних ліній опонування концепту невід’ємних людських прав. В дослідженні визначено місце і роль концепту прав людини у становленні новоєвропейського громадянського суспільства, їх перетворення на універсальну політико-правову засаду життя сучасного людства. Доводиться, що й на сьогодні права людини зберігають потенціал інтерсуб’єктивної єдності людства, але їх майбутнє вирішальним чином залежить від розв’язання фундаментальних проблем, що виникають у процесі глобалізації.
   Ключові слова: права людини, модерн, громадянське суспільство, самоврядна особистість, політико-правовий комплекс, людська природа, соціальний устрій, тоталітаризм, глобалізація.

Заинчковский Н. Л. Права человека как новоевропейский философский и политико-правовой феномен. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию генезиса и развития идеи прав человека от ее зарождения в эпоху Ренессанса и Реформации (XV–XVI вв.) до ее содержательного политико-правового оформления в международных актах XX в. В ней разработано понимание прав человека как основы модерного политико-правового комплекса, т.е. совокупности определяющих политико-правовых идей, норм и императивов, легитимирующих социальные порядки. Проанализированы мировоззренческие предпосылки формирования идеи прав человека, что позволило показать содержательную уникальность этой идеи сравнительно с характером регулятивности, присущей большинству иных политико-правовых систем. Прослежена взаимная корреляция и взаимообусловленность прав человека и особого порядка социального бытия, совокупность основных элементов которого обозначается как гражданское общество. Последнее имеет две основные исторические формы: закрытое (сословное гражданское общество античности) и открытое гражданское общество модерной эпохи. Главной социальной предпосылкой становления обеих форм служит деструкция иерархизированного общественного строя.
   Показано, что идея прав человека является не абстрактным принципом, а обретает свой смысл и регулятивно-нормирующую роль лишь в системе производных от нее и коррелятивных ей политико-правовых идей, составляющих совокупность взаимосвязанных элементов правосознания. Это, прежде всего, идеи естественного закона, общественного договора, верховенства и власти закона, суверенитета народа, примата общества над государством.
   Выделены этапы эволюции идеи прав человека, основой дифференциации которых служат расширение содержания прав человека, трансформация системы их мировоззренческого обоснования, пересмотр их социальной роли и действия. Проведенное исследование позволило выделить и систематически описать пять таких этапов и проследить внутреннюю логическую связь между ними. Общим вектором данной эволюции является переход от разрешения при помощи идеи прав человека общемировоззренческих задач через разработку социально-политической программы к системным общественным преобразованиям.
   Признание прав человека ядром новоевропейской политико-правовой парадигмы не исключает существования на протяжении всей модерной эпохи различных форм мировоззренчески-правового оппонирования им. Выделяются две главные линии оппонирования концепту прав человека в модерной мысли: утилитаристская и социалистическая. История XX века содержит фундаментальный вызов модерной идее прав человека со стороны тоталитарных утопий. Преодоление этого кризиса оказалось возможным за счет существенных трансформаций содержания прав человека и прежде всего обогащения их комплексом прав “достойной жизни”.
   В исследовании прослежен переход от роли прав человека как фундаментальной ценности новоевропейского гражданского общества к их значению как универсальной политико-правовой основы жизни современного человека. Обосновывается, что и на сегодня права человека сохраняют потенциал основы интерсубъективного единства человечества, однако их будущее решающим образом зависит от разрешения фундаментальных проблем, возникающих в процессе глобализации.
   Ключевые слова: права человека, модерн, гражданское общество, самодеятельная личность, политико-правовой комплекс, человеческая природа, социальный строй, тоталитаризм, глобализация.

Zainchkovskyi M.L. Human rights as new European philosophical and political legal phenomenon. – Manuscript.

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philosophy in speciality 12.00.12 – Philosophy of Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis is dedicated to the research of genesis and development of the idea of human rights from its rise in the period of the Renaissance and the Reformation (15th-16th centuries) until its substantial political legal forming in international aspects of the 20th century. The thesis contains the developed understanding of human rights as a basis of modern political and legal complex, i.e. the totality of determinant political and legal ideas, norms, and imperatives that legitimate social orders. The world outlook prerequisites for forming of the idea of human rights are being analyzed, the stages of its evolution and appropriate transformations of its contents are being distinguished. The trends and special features of main lines of opposing to the concept of inalienable human rights are shown. In the research, the place and role of the concept of human rights in the formation of the new European civil society, their transformation into the universal political and legal living basis of modern mankind are determined. It is proved that nowadays human rights preserve the potential of intersubjective unity of mankind, but their future conclusively depends on solving of fundamental problems arising in the course of globalization.
   Key words: human rights, modern, civil society, self-controlled personality, political and legal complex, human nature, social order, totalitarianism, globalization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net