Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища

Анотації 

Зуєв В.А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання організаційно-управлінських аспектів природокористування та охорони навколишнього природного середовища в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Досліджено основні засади та особливості екологічного управління, розглянуто питання, які стосуються уточнення термінологічного апарату, визначено специфіку еколого-управлінських відносин та наголошено на необхідності перенесення основного тягаря вирішення екологічних проблем на суб’єктів господарювання. У дисертації досліджено проблеми і перспективи застосування в Україні таких економічних засобів організації природокористування та охорони навколишнього природного середовища, як переуступка права на викиди (скиди), екологічний податок на продукт, авансово-компенсаційна система, визначено їх правову природу, розглянуто правові засоби забезпечення їх функціонування. Висвітлено організаційно-управлінські відносини які виникають у процесі і внаслідок проведення екологічного аудиту. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного екологічного законодавства України.
   Ключові слова: екологічне управління, економічні засоби організації природокористування та охорони навколишнього природного середовища, переуступка права на викиди (скиди), екологічний податок на продукт, авансово-компенсаційна система, екологічний аудит.

Зуев В.А. Организационно-правовые аспекты природопользования и охраны окружающей природной среды. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация содержит комплексный анализ правовых проблем, связанных с эффективной реализацией управления природопользованием и охраной окружающей природной среды, обоснование теоретических положений и практических выводов, направленных на развитие теории экологического права, совершенствование экологического законодательства и практики его применения.
   В работе проанализированы теоретико-правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей природной среды. Обоснована целесообразность применения для характеристики деятельности субъектов наделенных властными полномочиями комплексного унифицированного понятия “экологическое управление”, обобщающего и развивающего уже существующую терминологию, дано его определение. Раскрыты содержание и специфика экологического управления в условиях становления рыночной экономики в Украине, его виды, принципы и функции.
   Рассмотрены вопросы, связанные с реализацией субъектами экологического управления своих полномочий. Обоснована необходимость реформирования органов государственного экологического управления, распределения полномочий центрального органа исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов на основании поресурсового подхода и разделения полномочий по распоряжению природными объектами и контрольно-инспекционных полномочий. Указано на необходимость улучшения качественных и количественных показателей юридического обеспечения природоохранных органов, расширения их контрольно-инспекционных полномочий. Значительное внимание в диссертации уделено проблемам эффективного функционирования производственного экологического управления, необходимости его государственной поддержки через систему содействия экологической сертификации предприятий, правового закрепления преимуществ для таких предприятий при размещении государственного заказа и определении исполнителей государственных программ. Исследованы эколого-управленческие возможности граждан и их объединений, международные аспекты реализации различных видов экологического управления.
   Рассмотрены экономические средства организации природопользования и охраны окружающей природной среды. Исследуется содержание и аргументируется целесообразность имплементации в законодательное поле Украины таких элементов экономического механизма обеспечения охраны окружающей природной среды, как переуступка права на выбросы (сбросы), экологический налог на продукцию, авансово-компенсационная система. Проанализированы правовая природа и проблемы финансовой деятельности фондов по охране окружающей природной среды. Аргументирована необходимость закрепления на законодательном уровне положения о необходимости привязки сумм расходов на охрану окружающей природной среды, обеспечение рационального природопользования и восстановление природных объектов в процентной ставке к общей сумме расходов Государственного бюджета Украины.
   Рассмотрены вопросы, связанные с реализацией экологического аудита в Украине, как формы защиты интересов субъекта хозяйственной деятельности, связанной с риском причинения экономического ущерба вследствие нарушения требований экологического законодательства. Продемонстрировано отличие экологического аудита от экологического контроля и экологической экспертизы, обосновывается необходимость сертификации экологических аудиторов и полной ответственности аудитора за качество выполнения экологического аудита.
   В диссертации сформулированы предложения, которые могут быть использованы при усовершенствовании действующего экологического законодательства Украины, в практической деятельности и правоприменительной практике природоохранных органов, законопроектной и нормотворческой деятельности.
   Ключевые слова: экологическое управление, экономические механизмы организации природопользования и охраны окружающей природной среды, переуступка права на выбросы (сбросы), экологический налог на продукцию, авансово-компенсационная система, экологический аудит.

Zuev V. A. Organisational-legal aspects of usage and protection of the environment. – Manuscript.

The thesis for a Candidate of Law Degree in the field 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Nature Resource Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, 2003.

   The thesis is devoted to the research on legal regulation of organisational-management aspects of usage and protection of the environment under the circumstances of market relations development in Ukraine. The author examined basic foundations and peculiarities of environmental management, studied the issues related to specification of terminology, identified specifics of environmental management relations and emphasised on the necessity to put major burden of environmental problems resolution on shoulders of subjects of economic activities. The thesis studies problems and perspectives of application in Ukraine of such economic tools of organising the usage and protection of the environment as transfer of a right to emit (discharge), environmental tax on a product, advance-compensatory system, identifies their legal nature, and examines legal mechanisms guaranteeing their functioning. Organisational-management relations appearing in the process and resulting from environmental audit have been examined. The author formulated propositions for improvement of the valid environmental legislation of Ukraine.
   Key words: environmental management, economic mechanisms of organising the usage and protection of the environment, transfer of a right to emit (discharge), environmental tax on a product, advance-compensatory system, environmental audit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net