Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект)

Анотації 

Андрущенко І.Г. Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   У дисертації досліджуються проблеми визначення місця і ролі контролю за діяльністю учасників вітчизняного ринку цінних паперів у системі державного управління; визначення організаційно-правового механізму здійснення контрольної функції; формування і розвитку системи органів державного контролю у зазначеній сфері в умовах формування демократичної правової держави.
   У роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо розв’язання організаційно-правових проблем побудови системи органів державного контролю у сфері ринку цінних паперів, проблем забезпечення ефективності їх контрольної діяльності. Дисертація розкриває комплекс теоретично-методологічних і практичних питань з проблем удосконалення інституту юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства, що регулює сферу діяльності учасників ринку цінних паперів.
   Ключові слова: державний контроль, діяльність учасників ринку цінних паперів, фондовий ринок, організаційно-правовий механізм, правове регулювання, юридична відповідальність, правопорушення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронні органи.

Андрущенко И.Г. Государственный контроль деятельности участников фондового рынка Украины (организационно-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   В диссертации исследуются проблемы определения места и роли контроля за деятельностью участников отечественного рынка ценных бумаг в системе государственного управления; определения организационно-правового механизма осуществления контрольной функции; формирования и развития системы органов государственного контроля в указанной сфере в условиях формирования демократического правового государства.
   В роботе приводятся выводы, предложения и рекомендации относительно решения организационно-правовых проблем построения системы органов государственного контроля в сфере рынка ценных бумаг, проблем обеспечения эффективности их контрольной деятельности. Диссертация раскрывает комплекс теоретико-методологических и практических вопросов по проблемам усовершенствования института юридической ответственности за нарушение действующего законодательства, которое регулирует сферу деятельности участников рынка ценных бумаг.
   В диссертации детально проведен анализ субъектного состава участников рынка ценных бумаг, системы органов, которые в пределах своих полномочий осуществляют контроль деятельности участников рынка ценных бумаг. Исследуются правовые методы организации надлежащего контроля деятельности участников рынка ценных бумаг как необходимого условия экономического развития страны. Обосновывается необходимость усовершенствования контроля в указанной сфере.
   В работе доказана необходимость более активного развития контрольно-надзорной деятельности на отечественном фондовом рынке с целью защиты прав и интересов инвесторов, а также предупреждения негативных последствий от деятельности недобросовестных участников рынка.
   Обосновывается необходимость разработки изменений и дополнений к Уголовному кодексу Украины относительно ответственности за нарушения, которые имеют место на рынке ценных бумаг, а именно: отнесение их к уголовно наказуемым и применения конфискационных санкций за их совершение.
   Учитывая тот факт, что наиболее распространенными нарушениями на мировых фондовых рынках есть манипулирование ценами и использование инсайдерской информации, а на отечественном рынке – нарушение прав акционеров правлениями (исполнительными органами) акционерных обществ, в работе доведено о том, что наибольший эффект, на сегодня, может быть получен именно за счет развития и укрепления системы органов государственного регулирования рынка ценных бумаг, повышения их авторитета.
   Ключевые слова: государственный контроль, деятельность участников рынка ценных бумаг, фондовый рынок, организационно-правовой механизм, правовое регулирование, юридическая ответственность, правонарушение, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондового рынка, правоохранительные органы.

Andrushchenko I.G. State control over the activity of the participants of the stock market of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for the PhD (Law) scientific degree, speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and procedure; financial law; informational law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The problems of defining the place of control over the domestic stock market participants’ activity in the system of state management functions, the problem of determining organizational and legal mechanism of realizing control function; the problem of forming and developing the system of state control bodies in the given sphere in the conditions of constructing democratic and law-based state are studied in the thesis.
   The thesis analyses and gives conclusions, suggestions and recommendations as to solving organizational and legal problems of establishing the system of state control bodies in the sphere of stock market, problems of ensuring efficiency in their controlling activity. The thesis reveals a complex of theoretical and practical issues on the problems of improvement of the institution of legal liability for breaching the acting legislation, which regulates the sphere of control over the domestic stock market participants’ activity.
   Key words: state control, stock market participants’ activity, stock market, organizational and legal mechanism, legal regulation, legal liability, offence, State Commission for Securities and Stock Market, law enforcement agencies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net