Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі

Анотації 

Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням групи договорів оптової купівлі-продажу як правового інституту цивільного права. Досліджено доктринальне поняття договору купівлі-продажу, з’ясовується його правова сутність та місце в системі цивільних договорів. Проведена систематизація договорів оптової купівлі-продажу за нормоутворюючими ознаками та визначена специфіка окремих видів. Дана характеристика договірних відносин в оптовій торгівлі і ступінь досконалості їх правового регулювання в ринковому середовищі. Досліджено основні умови договору оптової купівлі-продажу та обов’язки сторін. Проаналізовано процес укладання договору купівлі-продажу в оптовій торгівлі, виявлені специфічні аспекти цього процесу, пов’язані з характером і змістом окремих видів договорів, розкриті форми укладання договорів і стан їх правового регулювання. Досліджена договірна відповідальність та її форми, визначені функції захисту прав та інтересів суб’єктів оптового ринку.
   Результатом такого дослідження стало формулювання ряду нових наукових висновків і пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, зокрема внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, усунення протиріч та дублювань між Цивільним та Господарським кодексами.
   Ключові слова: договір купівлі продажу, оптова торгівля, договірні відносини, цивільно-правове забезпечення, істотні умови договору, договірні зобов'язання, безготівкові розрахунки, суб’єкти підприємницької діяльності, цивільно-правова відповідальність.

Апопий И.В. Гражданско-правовые аспекты договоров купли-продажи в оптовой торговле. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. По специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2004.

   Диссертация является самостоятельным завершенным научным трудом, первым в Украине комплексным теоретическим исследованием группы договоров оптовой купли-продажи как правового института гражданского права. Исследовано доктринальное понятие договора купли-продажи, выясняется его юридическая сущность и место в системе гражданских договоров. Доказано, что договору купли-продажи, как родовому понятию, присущи признаки и черты, которые характеризуют его как тип договора. В него входят виды договоров, объединенные автором в две группы: договор розничной купли-продажи и договор оптовой купли-продажи. Впервые определена сущность договора оптовой купли-продажи, выявлены и обоснованы его особенности за правовыми характеристиками, субъектным составом и принципами взаимодействия субъектов, характерными чертами объекта договора, содержанием и порядком его заключения. Доказано, что договор оптовой купли-продажи имеет самостоятельное значение в опосредствовании товарно-денежных отношений оптового оборота и отвечает общим принципам гражданского законодательства. Проведена систематизация договоров оптовой купли-продажи по нормообразующим признакам и определена специфика отдельных видов. На диссертационном уровне впервые обосновано отнесение договоров поставки, контрактации и поставки для государственных нужд к договору оптовой купли-продажи, как наиболее полно отвечающих критериям и признакам даного договора, а также специфике правового регулирования договорных отношений в сфере оптовой торговли. Дана характеристика договорных отношений в оптовой торговле. и степень совершенства их правового регулирования в рыночной среде. Разделены и теоретически обоснованы понятия “договорные отношения” и “договорные связи”, определено соотношение между ними. Доказано, что их соответственно нужно рассматривать как мотивацию (экономическое содержание) взаимодействия субъектов договора и правовую форму проявления и реализации правоотношений. Исходя из этого аргументированы подходы формирования системы договорных отношений и связей в сфере оптовой торговли, предложены эффективные варианты рациональных договорных связей в системе горизонтальной организации отношений.
   Исследованы основные условия договора оптовой купли-продажи и обязанности сторон, раскрыты особенности условий Инкотермс, уточнено понятие и сущность объекта договора оптовой купли-продажи. Определены и предложены для законодательного закрепления в Гражданском кодексе Украины существенные условия договора оптовой купли-продажи: наименование товара, его количество, сроки поставки, цена.
   Проанализирован процесс заключения договора купли-продажи в оптовой торговле, который включает: способы установления контактов между контрагентами, процедуру согласования договорных условий, правовое оформление договора. Выявлены специфические аспекты этого процесса, связанные с характером и содержанием отдельных видов договоров, раскрыты формы заключения договоров и состояние их правового регулирования. Предложено на законодательном уровне, путем внесения дополнений к действующему законодательству, урегулировать вопросы, связанные с заключением биржевых и аукционных договоров.
   Исследована договорная ответственность и ее формы, определены функции защиты прав и интересов субъектов оптового рынка. Разработаны принципы создания эффективной системы договорной ответственности, обоснованы ее меры и объемы, формализирована модель фактического состава возмещения убытков, систематизированы с правовых позиций убытки, сформулированы правила для определения размера ответственности сторон по договору оптовой купли-продажи.
   Результатом такого исследования стало формулирование ряда новых научных выводов и предложений относительно усовершенствования действующего законодательства, в частности, внесения изменений и дополнений в Гражданский кодекс Украины, устранения противоречий и дублирования между Гражданским и Хозяйственным кодексами.
   Ключевые слова: договор купли-продажи, оптовая торговля, договорные отношения, гражданско-правовое обеспечение, существенные условия договора, договорные обязательства, безналичные расчеты, субъекты предпринимательской деятельности, гражданско-правовая ответственность.

Inna Apopiy. Civil and law aspects of sale agreements in wholesale trade. – Typescript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of juridical sciences in a major 12.00.03 – civil law and lawsuit; family law; international private law. – B.M.Koretskyy Institute of State and Law of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2004.

   Dissertation is an independent complete scientific paper and the first in Ukraine complex theoretical research into cluster of wholesale agreements as a legal institute of civil law. Is researched a doctrine notion of sale agreement, is elucidated its legal essence and its place in the system of civil agreements. Wholesale agreements are systemized accordingly to their norm forming qualities and are elucidated specifics of some kinds. Is given description of agreement relations in wholesale trade and degree of perfection of their legal regulation in market environment. Are investigated principal conditions of wholesale agreement and parties’ obligations. Is analyzed a process of concluding a sale agreement in wholesale trade, are found out specific aspects of this process which are related to character and content of some kinds of agreements, are revealed forms of concluding agreements and state of their legal regulation. Is investigated an agreement liability and its forms, are determined functions of rights and interests protection of wholesale market parties.
   As a result of this research is formulation of a line of new scientific conclusions and offers as to improvement of acting legislation, specifically inserting of changes and amendments into Civil Code of Ukraine and eliminating of contradictions and duplications between Civil Code and Economic Code.
   Key words: sale agreement, wholesale, agreement relations, civil and law guarantee, essential terms of an agreement, non-cash payments, entrepreneurship subjects, civil and law liability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net