Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист прав національних меншин в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист прав національних меншин в Україні

Анотації 

Алмаші М.М. Захист прав національних меншин в Україні. – Рукопис (232 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   У дисертації досліджуються концепція національної меншини, розвиток політико-правової думки щодо захисту прав національних меншин, еволюція захисту прав національних меншин в Україні та за міжнародним правом, захист прав національних меншин за внутрішньодержавним та міжнародним правом. Здійснено аналіз нормативно-правових актів України, актів міжнародного права, практики діяльності уповноважених суб’єктів у сфері захисту прав національних меншин. Значне місце в дослідженні посідає аналіз основних проблем та перспектив розвитку захисту прав національних меншин в Україні.
   Здійснено аналіз інституційної та нормативної систем захисту прав національних меншин в Україні, як за внутрішньодержавним правом України, так і за міжнародним правом. Вироблено практичні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері захисту прав національних меншин.

Алмаши М.М. Защита прав национальных меньшинств в Украине. – Рукопись (232 стр.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена научному анализу защиты прав национальных меньшинств в Украине, выяснению основных проблем в этой сфере, определению основных перспектив развития защиты прав национальных меньшинств в Украине. На основе теоретического анализа научной литературы, международных и внутригосударственных нормативных актов, обобщения практики деятельности различных уполномоченных субъектов в сфере защиты прав национальных меньшинств, дается комплексная научная характеристика защиты прав национальных меньшинств в Украине.
   В диссертации исследуются концепция национального меньшинства, развитие политико-правовой мысли относительно защиты прав национальных меньшинств, эволюция защиты прав национальных меньшинств в Украине и за международным правом, защита прав национальных меньшинств за внутригосударственным и международным правом. Осуществлен анализ нормативно-правовых актов Украины, актов международного права, практики деятельности уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины, неправительственных организаций, международных организаций универсального и регионального уровней и других уполномоченных субъектов в сфере защиты прав национальных меньшинств. Значительное место в исследовании занимает анализ основных проблем и перспектив развития защиты прав национальных меньшинств в Украине.
   Осуществлен анализ институционной и нормативной систем защиты прав национальных меньшинств в Украине, как за внутригосударственным правом Украины, так и за международным правом. Украина осуществила большой прогресс в формировании и усовершенствовании системы защиты прав национальных меньшинств, что определяет реальные перспективы развития институционной и нормативной систем защиты прав национальных меньшинств в Украине, как за внутригосударственным, так и за международным правом.
   Современную ситуацию относительно защиты прав национальных меньшинств в Украине можно охарактеризовать позитивно, однако в этой сфере есть еще целый ряд проблем, которые нужно решить в ближайшем будущем. Осуществляемая государственная политика в сфере межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств способствует укреплению межнационального мира и согласия в Украине.
   Институционная и нормативная системы защиты прав национальных меньшинств в Украине не идеальные, они имеют некоторые недостатки, однако, обе эти системы защиты прав национальных меньшинств в Украине продолжают развиваться: на протяжении последних десяти лет устранено множество коллизий в национальном законодательстве Украины; принятые соответствующие нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение и защиту прав национальных меньшинств; в новой Конституции Украины есть нормы, которые регламентируют некоторые аспекты правового статуса национальных меньшинств. Эволюция правового статуса национальных меньшинств в Украине убедительно свидетельствует о развитии институционной и нормативной систем защиты прав национальных меньшинств и об их приведении в соответствие с международно-правовыми стандартами защиты прав национальных меньшинств.
   Осуществлена характеристика особенностей защиты прав национальных меньшинств на региональном уровне в Украине за внутригосударственным правом, на примере Закарпатской области. Значительное внимание уделено анализу трансграничного сотрудничества, в том числе в рамках разных еврорегионов, в сфере защиты прав национальных меньшинств в Украине. Позитивный опыт защиты прав национальных меньшинств в отдельных многонациональных регионах Украины, в частности, Одесской, Харьковской, Закарпатской областях, Автономной республики Крым, можно экстраполировать и на другие регионы Украины при решении проблем относительно защиты прав национальных меньшинств на региональном уровне.
   Определены следующие перспективы развития прав национальных меньшинств в Украине: проведение различия между национальными меньшинствами и коренными народами Украины; определение их отдельного правового статуса; усовершенствование системы защиты прав национальных меньшинств в Украине; унификация национальных стандартов с международными относительно защиты прав национальных меньшинств, включение в соответствующие нормативно-правовые акты Украины основных положений актов рекомендательного характера Совета Европы, относительно защиты прав национальных меньшинств; продолжение прогрессивного развития правового статуса национальных меньшинств в Украине; повышение открытости в деятельности органов, которые осуществляют защиту прав национальных меньшинств; усовершенствование судебного механизма защиты индивидуальных и коллективных прав национальных меньшинств в Украине.
   Сформулировано практические предложения относительно усовершенствования действующего законодательства Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств. Обоснованная необходимость принятия Закона Украины “О национальных меньшинствах в Украине” в новой редакции, на основе соответствующего законопроекта, внесенного в Верховную Раду Украины народными депутатами Украины И.Ф.Гайдошем и О.Б.Фельдманом, в разработке которого принимал участие диссертант.
   Ключевые слова: национальные меньшинства, защита прав национальных меньшинств, права национальных меньшинств, институционная система защиты прав национальных меньшинств, нормативная система защиты прав национальных меньшинств, концепция национального меньшинства.

Almashi M.M. Defence of the rights of national minorities in Ukraine. – Manuscript (232 p.).

The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of the Law Sciences on the speciality 12.00.02 – Constitutional Law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the scientific analysis of defence of the rights of national minorities in Ukraine, definition of the basic problems and perspectives in this sphere. On the basis of the theoretical analysis of the scientific literature, international and internal state normative acts, generalisation of practice of activities of the various authorised subjects in this sphere, the complex scientific characteristic of defence of the rights of national minorities in Ukraine is given.
   The analysis of institutional and normative systems of defence of the rights of national minorities in Ukraine, both by internal state law of Ukraine and by international law, is carried out. The practical offers concerning improvement of the legislation of Ukraine in sphere of defence of the rights of national minority are formulated.
   The key word: national minorities, defence of the rights of national minorities, rights of national minorities, institutional system of defence of the rights of national minorities, normative system of defence of the rights of national minorities, conception of national minority.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист прав національних меншин в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net