Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню

Анотації 

Александренко О.В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Присвячена комплексному дослідженню проблем протидії розслідуванню в сучасних умовах боротьби зі злочинністю. На основі аналізу особливостей протидії розкрито її сутність і зміст, визначено поняття протидії розслідуванню як елемента злочинної діяльності. Розглянуто сучасні види, форми, способи протидії розслідуванню та запропоновано їх класифікацію. Запропоновано принципово нові підходи до вивчення проблеми протидії розслідуванню та розробки системи засобів її подолання. Визначено основні напрямки удосконалення правових засобів та запропоновані перспективні напрямки використання організаційних і тактичних засобів подолання протидії. Сформульовано практичні рекомендації з виявлення, нейтралізації та подолання протидії розслідуванню. Розглянуто питання створення системи заходів попередження протидії розслідуванню.
   Ключові слова: протидія розслідуванню, форми протидії розслідуванню, спосіб протидії розслідуванню, правові, організаційні і тактичні засоби подолання протидії розслідуванню.

Александренко Е.В. Криминалистические проблемы преодоления противодействия расследованию. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Посвящена комплексному исследованию проблем противодействия расследованию в современных условиях борьбы с преступностью. В диссертации на основе анализа особенностей противодействия в современных условиях отмечается его системный характер. Раскрыто значение противодействия расследованию в структуре преступной деятельности как ее составного элемента, обеспечивающего длительное осуществление преступной деятельности, и его содержание. Предложено определение противодействия расследованию как своеобразного вида социальной деятельности, представляющего собой систему умышленных, целенаправленных действий по воспрепятствованию полному, всестороннему и объективному раскрытию и расследованию преступлений.
   Обоснован вывод о том, что основания для классификации способов противодействия должны предусматривать характерные направления противодействия, в пределах которых возможна дальнейшая конкретизация его форм и способов, и предложена их классификация. Рассмотрены современные наиболее типичные виды, формы, способы противодействия расследованию.
   Отмечается недостаточность изучения отдельных проявлений противодействия именно из-за его системного характера и обосновывается необходимость комплексного исследования противодействия для разработки адекватной системы мер по его преодолению.
   Сделан вывод о необходимости изменения подходов и методов к изучению противодействия расследованию, поскольку традиционные не могут дать полного представления о всех субъектах и проявлениях противодействия. Предложены и обоснованы принципиально новые подходы к изучению данного явления и разработке средств и методов его преодоления.
   Определены основные направления совершенствования правовых средств и предложены перспективные направления использования организационных и тактических средств преодоления противодействия. Отмечается перспективность применения уголовно-процессуальных мер и рассмотрены основные направления их совершенствования для предупреждения и преодоления противодействия расследованию. Обосновывается вывод о необходимости существенного ограничения или отмены некоторых правовых институтов (института понятых, возвращения дел для дополнительного расследования).
   Подчеркивается несоответствие существующих рекомендаций по преодолению отдельных способов противодействия расследованию потребностям следственной практики и их существенный недостаток – направленность на применение отдельным следователем, работником органа дознания, без учета системного характера противодействия. Обосновывается вывод о необходимости нового подхода к созданию системы мер преодоления противодействия – в зависимости от уровней, на которых они будут применяться, и предложена такая система. Сформулированы практические рекомендации по выявлению, нейтрализации и преодолению противодействия расследованию со стороны адвокатов, организованных преступных группировок, коррумпированных лиц. Рассмотрены возможности применения специальных знаний для преодоления противодействия. Отмечается недостаточность применения существующих тактических средств преодоления противодействия и рассмотрены возможности применения новых, в том числе нетрадиционных, средств и методов.
   Рассмотрены вопросы создания системы мер предупреждения противодействия расследованию, которые включают меры общего характера и специальные меры. Основное внимание уделено общим мерам, так как специальные меры возможно рассматривать лишь применительно к конкретной следственной ситуации, предполагаемому субъекту и способу противодействия.
   Ключевые слова: противодействие расследованию, формы противодействия расследованию, способ противодействия расследованию, правовые, организационные и тактические средства преодоления противодействия расследованию.

Aleksandrenko E.V. The criminalistic problems of overcoming of counteraction to investigation. – Manuscript.

The dissertation for a Candidate of Law degree in speciality 12.00.09. – the criminal process and criminalistics; legal expertise. – National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   It is devoted to the integrated investigation of problems of counteraction to investigation in the modern conditions of struggle against criminality. On the basis of analysis of the features of counteraction to investigation its essence and content are disclosed. The conception of counteraction to investigation as a element of criminal activities is defined in this dissertation. Modern kinds, forms, means of counteraction to investigation are considered, and its classification is given. Fundamentally new approaches to the study of problem of counteraction to investigation are offered. Main tendencies of perfection of legal facilities are defined and perspective courses of use of organizational and tactic means of overcoming of counteraction are offered. Practical recommendations on detection, neutralization and overcoming of counteraction to investigation are formulated. Matters of creation of system of measures for prevention of counteraction to investigation are considered.
   Key words: counteraction to investigation, forms of counteraction to investigation, way of counteraction to investigation, legal, organizational and tactic means of overcoming of counteraction to investigation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net