Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством

Анотації 

Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право - міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2004.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із управлінням акціонерним товариством, виникненням та реалізацією цього права. Відзначається, що відносини з управління акціонерним товариством є частиною корпоративних відносин і належать до немайнових корпоративних відносин. Визначається коло відносин з управління акціонерним товариством, які належать до предмету цивільно-правового регулювання. Дається поняття органу акціонерного товариства на підставі аналізу визначення поняття органу юридичної особи в науковій літературі. Аналізується зв’язок права на управління акціонерним товариством з правом власності на акції та встановлюються випадки, в яких право на управління виникає до виникнення права власності на акції. Досліджуються відносини, пов’язані з утворенням, діяльністю органів управління акціонерним товариством, їх компетенцією. В дисертації розкривається стан наукової розробки щодо усунення проблем управління акціонерним товариством. Робиться висновок про те, що компетенція загальних зборів має бути обмежена законом. Досліджуються особливості права на управління власників привілейованих акцій. Вказується на можливість настання негативних наслідків, пов’язаних із утворенням дробових акцій внаслідок, наприклад, придбання акціонером розміщуваних товариством акцій під час реалізації переважного права, яке надається пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній їх кількості; проведення операцій консолідації та дроблення з акціями, випущеними товариством. Аналізуються відносини представництва акціонера на загальних зборах та надаються практичні пропозиції з вказаного питання.
   Ключові слова: цивільно-правові відносини з управління акціонерним товариством, акціонер, акціонерне товариство, право на управління, органи управління, загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган акціонерного товариства, повноваження органів управління акціонерного товариства, відповідальність членів органів управління акціонерного товариства.

Артеменко С.В. Гражданско-правовые проблемы управления акционерным обществом. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правом на управление акционерным обществом, образованием, деятельностью органов управления, их компетенцией. В диссертации раскрывается состояние научной разработки по устранению проблем при возникновении и реализации прав на управление акционерным обществом. Уделено внимание исследованию гражданско-правовых отношений, регулирующих отношения по управлению акционерным обществом, анализируются определения понятия органа юридического лица в научной литературе, законодательстве. К отношениям по управлению акционерным обществом автор относит урегулированные законом, уставом, решениями общего собрания, другими внутренними документами акционерного общества и связанными с правом собственности на акцию неимущественные права отношения по созданию и деятельности органов управления акционерного общества. Отмечается, что не во всех случаях право на управление акционерным обществом неразрывно связано с правом собственности на акцию. К указанным случаям автор относит возникновение права на управление при оплате акций, приобретенных при учреждении акционерного общества. При создании акционерного общества путем реорганизации право на управление обществом должно предоставляться с момента государственной регистрации акционерного общества, поскольку в указанных случаях у учредителей создаваемого общества не возникает обязанностей по оплате акций. В остальных случаях – при приобретении акций дополнительной эмиссии или на вторичном рынке ценных бумаг, право на управление акционерным обществом должно совпадать с возникновением права собственности на акции и определяться моментом регистрации приобретения акций в реестре собственников или с момента зачисления на счет в ценных бумагах у хранителя. Проанализированы проблемы законодательного определения компетенции общего собрания, в частности: должно ли общее собрание решать любые вопросы деятельности акционерного общества, т.е. иметь неограниченную власть в обществе, или только принимать решение по четко определенным вопросам деятельности общества, перечень которых должен быть ограничен. Делается вывод о том, что свойства общего собрания как высшего органа управления должны проявляться не в том, что оно имеет право решать любые вопросы деятельности общества, а в том, что к его компетенции отнесены самые важные вопросы деятельности общества (внесение изменений в устав, уменьшение (увеличение) уставного капитала, формирование наблюдательного совета и исполнительного органа, прекращение общества и т.п.), а потому компетенция общего собрания должна быть ограничена законом. Обосновывается необходимость урегулировать в Законе Украины “Об акционерных обществах” особенности управления акционерными обществами в случаях, когда все акции общества принадлежат одному акционеру (в т.ч. и государству). Отмечается нецелесообразность отнесения к компетенции наблюдательного совета действий относительно созыва и проведения общего собрания и предлагается в обычных ситуациях выполнение указанных действий возложить на исполнительный орган. Собственники привилегированных акций имеют право присутствовать на общем собрании, а в случаях, определенных законом, также имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Делается вывод о том, что собственники привилегированных акций не имеют права вносить предложения по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением вопросов, по которым они имеют право голоса. Обосновывается вывод о том, что избрание членов наблюдательного совета только из числа акционеров является неправильным. Предлагается в отдельных, определенных законом или уставом, случаях предусмотреть право направления в совет представителей определенных акционеров, а не избирать их. На основании анализа действующего законодательства указывается на то, что член наблюдательного совета должен иметь законодательно установленную возможность в любой момент отказаться от выполнения обязанностей. Предлагается к кругу лиц, которые несут ответственность за убытки, причиненные обществу, отнести членов наблюдательного совета, единоличный исполнительный орган, членов коллегиального исполнительного органа, а также лиц, в соответствии с указаниями которых обычно действуют указанные выше лица.
   Ключевые слова: гражданско-правовые отношения по управлению акционерным обществом, акционер, акционерное общество, право на управление, органы управления, общее собрание, наблюдательный совет, исполнительный орган акционерного общества, полномочия органов управления акционерного общества, ответственность членов органов управления акционерного общества.

Artemenko S.V. Civil-law problems of joint-stock company management. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   The thesis contains comprehensive analysis of theoretical and practical problems, bound with joint-stock company management, origin and realization of this right. It is noted that relations of joint-stock company management are a part of corporate relations and belong to non-property corporate relations. The author determines the circle of relations concerning joint-stock company management which are the subject of civil-law regulation and gives the notion of a body of the joint-stock company on the basis of analyses of the concept of an organ of the legal person in scientific literature and legislature. He also investigates the connection of the right of joint-stock company management with the property right on the shares and establishes the cases when the right of management arises before the appearance of the property right on the share. The relation tied with formation and activities of organs of joint-stock company management have been investigated. The author reveals the state of scientific researches concerning elimination of problems of joint-stock company management. He makes the conclusion that the competence of general meeting should be limited by the law. The peculiarities of the right of control of the proprietors of the preference shares have been investigated. The author shows the possibility of appearance of negative consequences connected with formation of the fractional shares owing to asquirement by a society during the realization of preference rights which are proportionally given to a shares which belong to a stockholder, realization of operations of the shares issued by the company. The author investigates the relations of a stockholder at the general meeting and makes practical proposals concerning this question.
   Key words: Civil Law, relations on joint-stock company management, shareholder (stockholder), joint-stock company, control, general meeting, supervisory council, authority of joint-stock company management, responsibility of joint-stock company management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net