Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення

Анотації 

Калиновський Ю.Ю. Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути і процеси. - Університет внутрішніх справ; Харків, 1999.

   У роботі розглядаються різнопланові етнонаціональні моделі, їх сутність та зміст, шляхом порівняння визначаються характерні риси демократичних, тоталітарних та перехідних конструкцій. Робиться спроба встановити загальні етапи формування етнонаціональних моделей, а саме: політизація етнічності, утворення нації, побудова незалежної держави. Встановлено, що тоталітарні режими активно практикують наступні етностратегії: депортації, насильницької асиміляції, фізичне знищення етноструктури. Для демократичних конструкцій типовими є етностратегії акомодації (або коренізації), природної асиміляції, “збереження етноструктури”. У перехідних етнонаціональних моделях застосовуються різноманітні етностратегії в залежності від обраної парадигми державотворення. Скажімо в Україні достатньо органічно запроваджуються такі етностратегії: “приймаючої сторони” до депортованих народів (кримських татар, греків, болгар), акомодації (або коренізації), інтеграції. Аналізуючи українську етнонаціональну модель, необхідно підкреслити її демократичний характер щодо вирішення міжнаціональних конфліктів та наявність елементів “кланової” та “корпоративної” конструкцій. Розглядаються конфліктологічні аспекти української етнонаціональної моделі у декількох ракурсах: легітимація демократичного політичного режиму в Україні, особливості етнокультурної маргінальності в нашій країні та національна безпека української держави з точки зору етнополітичних досліджень.
   Ключові слова: етнонаціональна модель держави, політизація етнічності, етностратегія, легітимація демократичного політичного режиму, етнокультурна маргінальність, етнонаціональна безпека.

Калиновский Ю.Ю. Выбор и реализация этнонациональной модели в процессе государственного строительства. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Университет внутренних дел; Харьков, 1999.

   В работе рассматриваются разноплановые этнонациональные модели, их сущность и содержание, путем сравнения выделяются характерные черты демократических, тоталитарных и переходных конструкций. Делается попытка установить общие этапы формирования этнонациональных моделей: политизация этничности, создание нации, построение независимого государства. Установлено, что тоталитарные режимы активно практикуют следующие этностратегии: депортации, насильственной ассимиляции, физического уничтожения этноструктуры. Для демократических конструкций типичными являются этностратегии аккомодации (или коренизации), интеграции, сохранения этноструктуры. В переходных этнонациональных моделях используются комбинированные этностратегии в зависимости от избранной парадигмы государственного строительства. В Украине достаточно органично внедряются такие этностратегии как “принимающей стороны” к депортированным народам (крымским татарам, грекам, болгарам), аккомодации (или коренизации), ненасильственной ассимиляции. Анализируя украинскую этнонациональную модель, необходимо подчеркнуть ее демократический характер, относительно решения межнациональных конфликтов, и наличие элементов “клановой” и “корпоративной” конструкций. В диссертации рассматриваются конфликтологические аспекты украинской этнонациональной модели в различных ракурсах: легитимация демократического политического режима в Украине, особенности этнокультурной маргинальности в нашей стране и национальная безопасность нашего государства с точки зрения этнополитических исследований.
   Подчеркивается, что этнокультурная маргинальность в Украине обусловлена объективными факторами: рубежным геополитическим положением нашего государства, усилением миграционных процессов, культурно-историческим наследием.
   На личностном уровне маргиналы самоидентифицируются по четырем основным моделям: первая – психологическая амбивалентность; вторая – самоидентификация с одним этносом; третья – осознание себя космополитом; четвертая – самоидентификация с двумя, тремя этносами. Таким образом, этнокультурная маргинальность нашего государства проявляется в кофессиональных традициях, структуре национальной элиты, русскоязычном мире крупных городов.
   Рассматривая национальную безопасность Украины, в контексте этнополитических исследований, необходимо обозначить уровни защиты национальных интересов: гражданин, общество, государство, этнонациональные группы. Анализируются основные параметры этнополитической безопасности: характер и направленность миграционных потоков, степень демократичности национальной идеологии, уровень безработицы как во всем государстве, так и в отдельных регионах, темпы воспроизводства титульной нации и отдельных этнических групп. Делается вывод о том, что основу этнополитической безопасности Украины составляют этнонациональное единство, защита прав и свобод этнонациональных образований.
   Ключевые слова: этнонациональная модель государства, политизация этничности, этностратегия, легитимация демократического политического режима, этнокультурная маргинальность, этнонациональная безопасность.

Kalinovsky Y.Y. The choice and realization of the ethno-national model in the process of the building of state. – Manuscript.

Thesis for PhD in politics 23.00.02 – political institutes and processes. University of Internal Affairs; Kharkiv, 1999.

   In the work the author considers many-sided ethno-national patterns, their essence and contents; marks out characteristic features of democratic, totalitarian and transitional constructions by means of comparison.
   The author has tried to determine the general stages of the formation of ethno-national patterns: politization of ethnic groups, the creation of the nation, the formation of the independent state. It has been determined that totalitarian regimes practise actively the following ethno-strategies: deportation, forced assimilation, physical destruction of an ethnostrategy.
   Democratic construction are characterized by the ethnostrategies of accomodation(or rooting),natural assimilation,preservation of the ethnostructure.
   Transitional ethnonational patterns are characterized by combined ethnostrategies which are dependent on the chosen paradigm of the state construction. In Ukraine, the ethnostrategies of ,,the receiving side” towards deported peoples (Crimean Tatars, Greeks, Bulgarians), accommodation (or rooting), integration are being organically inculcated.
   Analyzing the Ukrainian ethnonational pattern, it’s important to stress its dynamic character concerning the regulation of international conflicts and the existence of elements of “clan” and ,,corporative” constructions. In the dessertation the conflictological aspects of the Ukrainian ethnonational pattern in different approaches are considered: legitimation of the democratic political regime in Ukraine, the peculiarities of the ethnocultural marginality in our country and the national security of our state from the point of view of ethnopolitical researches.
   Key words: thno-national pattern of the state, politization of ethnic group, ethno-stategy, legitimation of the democratic political regime, ethnocultural marginality, ethnonational security.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net