Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції

Анотації 

Александров Ю.В. Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія. Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена вивченню умов виникнення і розвитку професійної деформації працівників різних підрозділів міліції та обґрунтування способів її корекції і профілактики. Показані відмінності в характері і ступені прояву професійної деформації у працівників різних служб системи МВС. Встановлено, що вони безпосередньо пов’язані з особливостями протікання оперативно-службової діяльності.
   Встановлено, що використовуючи методи, які визначають потребово-мотиваційну і психоемоційну сферу працівників міліції, можна виявити відмінності, обумовлені саме специфікою їхньої служби, це дає право говорити про її вплив на особистісні характеристики працівників.
   Обґрунтоване положення про домінуючу роль специфіки оперативно-службової діяльності у формуванні професійної деформації.
   Показано можливість її діагностики і корекції при використанні методу ділової гри. Доводиться, що в розвитку професійної деформації правоохоронців одним з головних чинників являється нехтування правовою регламентацією з їх боку.
   Ключові слова: професійна деформація, специфіка службової діяльності, правова регламентація, дослідницька ділова гра, корекція професійної деформації.

Александров Ю.В. Профессиональная деформация сотрудников органов внутренних дел и пути ёё коррекции. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена изучению условий возникновения и развития профессиональной деформации работников разных подразделений милиции и обоснованию способов ёё коррекции и профилактики.
   Особенностью исследования является поиск и обоснование эффективных методов диагностики и коррекции профессиональной деформации. Таким методом может быть исследовательская деловая игра. Показано, что методы, используемые в ВВК для выявления личностной предрасположенности к профессиональной деформации не подходят.
   Установлено, что проявление личностных особенностей работника милиции может расцениваться как наличие профессиональной деформации в зависимости от степени их проявления. Обнаружено, что, используя методы определения потребностно-мотивационной и психоэмоциональной сфер работников милиции, можно выявить отличия, обусловленные спецификой их службы.
   Обнаружены отличия в характере и степени проявления профессиональной деформации у работников разных служб системы МВД. Они определяются особенностями протекания их служебной деятельности.
   Обосновано положение о доминирующей роли специфики оперативно-служебной деятельности в развитии профессиональной деформации. Указывается, что в формировании профессиональной деформации работников правоохранительной системы одним из основных условий является игнорирование юридических норм в их деятельности.
   Ключевые слова: профессиональная деформация, специфика служебной деятельности, правовая регламентация исследовательская деловая игра, коррекция профессиональной деформации.

Alexandrov J.V. Professional deformation of law employees and ways of its correction. - Manuscript.

The dissertation on a scientific degree competition of the candidate of psychological sciences on a specialty 19.00.06 - legal psychology. National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.

   The dissertation is devoted to studying conditions of occurrence and development of professional deformation of different Interior division employees and a substantiation of ways of its correction and preventive maintenance.
   Feature of research is a search and a substantiation of effective methods of diagnostics and correction of professional deformation.
   Such method can be a research business game. It is shown, that the methods used in the Military Medical Committee for revealing of personal predisposition to professional deformation do not approach.It is established, that display of personal features of the militia employee can be regarded as presence of professional deformation depending on a degree of their display. It is revealed, that, using methods of definition require-motivational and psycho-emotional spheres of Interior employees, it is possible to reveal the differences caused by specificity of their service.
   Character differences and a display degree of professional deformation are found out in employees of different services in the system of the Ministry of Internal Affairs. They are determined by features of course of their service activity.
   The regulations about a dominating role of specificity of operative - service activity in development of professional deformation are proved. It is underlined, that in formation of professional law deformation, one of the basic conditions is ignoring legal norms in their activity.
   Key words: professional deformation, specificity of service activity, research business game, correction of professional deformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net