Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання лізингових відносин в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання лізингових відносин в Україні

Анотації 

Барабаш А.Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню правової природи лізингу, особливостей і напрямків правового регулювання лізингових відносин. Доведено необхідність системного підходу у визначенні лізингових правовідносин, які опосередковуються гнучкою системою взаємопов’язаних договорів, де основним є договір лізингу. Обґрунтовано визначення лізингових правовідносин як системи забезпечених державним стимулюванням господарсько-правових відносин інвестиційного характеру, що здійснюються у формі майнового найму, доповненого іншими відносинами (купівлі-продажу, поставки, кредитування, страхування тощо) у довільних комбінаціях. Аргументовано доцільність загальноекономічного державного стимулювання розвитку лізингу та визнання лізингових компаній професійними (спеціалізованими) суб’єктами лізингу, запропоновано ліцензійні умови їх діяльності. Доведено необхідність спеціального визначення в законодавстві компенсаційної та бартерної форм лізингу. Внесені пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України в частині регулювання ним лізингових відносин.
   Ключові слова: лізинг, лізингові відносини, правове регулювання, договір лізингу, форми лізингу, лізингова компанія, державне стимулювання, ліцензійні умови.

Барабаш А.Г. Правовое регулирование лизинговых отношений в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию правовой природы лизинга, особенностей и направлений правового регулирования лизинговых отношений. В работе исследуются: предпосылки возникновения и становления в Украине правового регулирования лизинговых отношений, понятие лизинга, его правовая природа, виды и формы лизинга; субъекты, объекты, содержание лизинговых правоотношений, договор лизинга и основные направления публично-правового регулирования лизинговых отношений в Украине.
   Первый раздел диссертации посвящен общей характеристике правового регулирования лизинговых отношений. Показано, что становление правового режима лизинга в Украине было обусловлено необходимостью правового регулирования новых форм экономических связей, определяющим для которых является сочетание элементов имущественного найма с другими отношениями, что необходимо для инвестирования хозяйствующих субъектов. Поскольку правовая система Украины не имела института, который бы определил данный вид экономических отношений, а также обеспечил их применение, был заимствован из зарубежного права институт лизинга.
   Проанализированы различные точки зрения относительно правовой природы лизинга. Обоснована целесообразность комплексного подхода к правовому регулированию лизинговых отношений. Дано определение лизинговых правоотношений как системы обеспеченных государственным стимулированием отношений инвестиционного характера, которые осуществляются в форме имущественного найма, дополненного другими отношениями, среди которых могут быть отношения купли-продажи, кредитования, страхования, в различных комбинациях. Подчеркнуто, что лизингодатель, кроме непосредственных функций наймодателя, исполняет ряд действий, направленных на приобретение и/или обслуживание объекта лизинга.
   Произведенный анализ зарубежного опыта правового регулирования лизинговых отношений свидетельствует о необходимости их стимулирования государством.
   Во втором разделе работы исследован лизинг как вид хозяйственной деятельности, в частности, субъектно-объектный состав и содержание лизинговых отношений, а также виды и формы лизинга. Доказано, что в роли лизингодателя и лизингополучателя могут выступать только субъекты хозяйствования. Поскольку законодательством определено, что объектами лизинга является имущество, предназначенное для использования как основные фонды, доказано, что его субъектами выступают субъекты хозяйствования и для лизинговых отношений характерна сложность и многогранность, определена нецелесообразность использования лизинга в потребительской сфере.
   Автором доказано, что договор лизинга регулирует отношения, которые возникают между лизингодателем и лизингополучателем в процессе передачи объекта в лизинг, пользования им и возможного перехода этого объекта из собственности лизингодателя в собственность лизингополучателя. С целью обеспечения лизинговых отношений, кроме договора лизинга, заключаются и другие дополняющие его соглашения. В случае необходимости может заключаться рамочный договор, который определяет главные условия будущих взаимоотношений сторон.
   Обосновано утверждение о том, что действующее законодательство Украины ограничивает возможности хозяйствующих субъектов в выборе форм лизинга. Определение на законодательном уровне компенсационной и бартерной форм лизинга должно содействовать решению проблемы неуплаты лизинговых платежей несостоятельными субъектами хозяйствования, а также участию отечественных хозяйствующих субъектов в операциях международного лизинга. Доказано, что становление и развитие лизинговых компаний как профессиональных (специализированных) субъектов лизинга является одной из необходимых предпосылок расширения участия отечественных хозяйствующих субъектов в международном, вендерном и возвратном лизинге.
   В третьем разделе исследуются особенности правового обеспечения государственной поддержки лизинговых отношений в Украине. Характеристика унифицированных актов, которые имеют целью урегулировать лизинговые отношения, свидетельствует о том, что наиболее доступной для субъектов хозяйствования является амортизационная льгота. Применение других механизмов стимулирования лизинговых отношений в Украине ограничивается той или иной отраслью экономики и, соответственно, определяется дифференцированными актами.
   В работе обоснована необходимость поддержки лизинговых отношений на общеэкономическом уровне. В связи с этим основные меры государственной поддержки данных отношений должны определяться в унифицированных актах законодательства о лизинге, в частности в Законе Украины “О лизинге”. Такими мерами следует признать установление режима лицензирования и льготного налогообложения деятельности лизинговых компаний как профессиональных (специализированных) субъектов лизинговых отношений. Основными функциями лизинговых компаний являются организация и непосредственное осуществление лизинговой деятельности. Необходимой формой государственного контроля за деятельностью лизинговых компаний нужно признать их лицензирование. К лицензионным условиям целесообразно отнести: требование о создании лизинговых компаний в форме хозяйственных обществ, в которых все или часть учасников несут полную ответственность по долгам общества; условие о том, что лизинговая деятельность является исключительным видом деятельности лизинговых компаний; требование обязательности установления в законодательстве минимального размера уставного (складочного) капитала лизинговой компании.
   Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, правовое регулирование, договор лизинга, формы лизинга, лизинговая компания, государственное стимулирование, лицензионные условия.

Barabash A.G. Legal regulation of leasing relations in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for receiving candidate’s of legal sciences scientific degree in specialty 12.00.04 – Commercial law; commercial-procedural law. – Institute of Economic and Legal research of National Science Academy of Ukraine, Donetsk, 2004.

   The dissertation is dedicated to the problems of legal provision of leasing relations in Ukraine investigation. The author proves necessity of economic-legal approach of leasing relations on the base of existing scientific viewpoints analysis. Prerequisites for appearing and formation of legal leasing relations’ regulation in Ukraine, term leasing, its legal origin, types and forms; subjects, objects, leasing legal relations’ content, leasing agreement and main directions of public-legal regulation of legal relations in Ukraine are investigated in the work. The analysis of foreign experience of leasing relations’ legal regulation is made. The analysis of leasing legal origin attests the economic feature of these relations. The main agreement (leasing agreement) and subsidiary agreements are concluded for providing leasing relations. The expedience of enlarging the number of leasing agreement subjects for the account of leasing companies implementation that advantages the leasing development in Ukraine are proved in the work. That is also contributed by the special definition of compensation and barter form of leasing in legislation. The substance of unified normative acts, which control the leasing application in Ukrainian economy, and differential acts, which provide the leasing development in separate spheres of economy, are characterized. The analysis of leasing companies and banks cooperation states for the necessity of close contacts between them. The author gives suggestions as for improvement of the existing legislation of Ukraine, concerning the leasing relations’ regulation.
   Key words: leasing, leasing relations, legal regulation, leasing agreement, forms of leasing, leasing company.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання лізингових відносин в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net