Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Анотації 

Берестова І.Е. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Проаналізовано визначення вказаного питання у правовій літературі, простежено процес становлення і розвиток досліджуваного інституту. Детально досліджені поняття зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, їхню правову природу, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення. Запропонована власна класифікація та проаналізовані види зобов’язань. Визначено перелік майна, яке не підлягає поверненню в якості набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Проаналізовані питання співвідношення зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави з іншими цивільно-правовими засобами захисту права власності.
   На підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правової бази і судової практики щодо особливостей зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави сформульовані та внесені конкретні пропозиції, що спрямовані на вдосконалення чинного цивільного законодавства.
   Ключові слова: недоговірні зобов’язання, безпідставність набуття, безпідставність збереження, відсутність правової підстави набуття (збереження), недобросовісний володілець, кондикційні зобов’язання, неотримані доходи, необхідні витрати..

Берестовая И.Э. Обязательства из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. — гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. — Национальный университет внутренних дел. — Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному научному анализу института приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания как одного из основных институтов недоговорных обязательств, теоретическим и практическим проблемам, связанным с практическим применением обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания.
В диссертационном исследовании рассмотрен процесс возникновения и развития института приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания в римском частном праве, в кодификациях отечественного гражданского права ХІХ-ХХ вв. Определено место и значение института приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания в системе недоговорных обязательств. В исследовании разработано научное понятие обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания, охарактеризованы субъекты, предмет и содержание обязательств, а также объективные и субъективные условия их возникновения.
   Рассмотрены виды обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания как традиционной их классификации: 1) неосновательность имущества путем приобретения; 2) неосновательность имущества путем сбережения; так и в классификации, которую автор представляет как наиболее рациональную: 1) получение по недействительной сделке; 2) истребование имущества собственника из чужого незаконного владения; 3) возвращения исполненного одной из сторон в обязательстве; 4) возмещение вреда лицом, которое незаконно приобрело имущество или сберегло его у себя за счет другого лица.
   Автором диссертационного исследования изучен широкий круг отечественных и зарубежных юридических источников, законодательство Украины, Российской Федерации, Австрии, Англии, Германии, Италии, США, Швейцарии, архивные материалы и неопубликованная практика судов Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей (за 1995 – 2001 гг.) по исследуемому вопросу.
В результате исследования автором разработаны практические и теоретические рекомендации по усовершенствованию действующего законодательства Украины в отношении обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания. А именно: 1) сформулировано определение понятия “отсутствия правового основания для перехода имущества” как основного условия для возникновения указанных обязательств; 2) проведено исследование соотношений обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного правового основания с другими требованиями по защите права собственности и предложены критерии их отграничения.
   Ключевые слова: недоговорые обязательства, неосновательность приобретения, неосновательность сбережения, отсутствие правового основания приобретения (сбережения), недобросовестный владелец, кондикционные обязательства, неполученные доходы, необходимые затраты.

Berestova I. Liabilities arising from acquisition and preservation of property without the sufficient legal ground. – Manuscript.

The dissertation for competition for academic degree of the candidate of law science under the specialty 12.00.03 — civil law and civil procedure; family law; international private law. — The National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2004.

   The dissertation is dedicated to the complex research of the institution of acquisition and preservation of property without the sufficient legal ground. The process of development of such an institution, the concept of liabilities arising from acquisition and preservation of property without the sufficient legal ground, their legal ground and conditions of appearance were researched. The author proposed her own classification of liabilities and examined their varieties. The researcher determined the list of possessions which couldn’t be reclaimed as acquired groundlessly. The problem of correlation of investigated liabilities with the other civil law means of property right protection was analyzed. On the ground of analysis of scientific literature, legal basis and court practice concerning the peculiarities of investigated problems, the author formulated and made suggestions directed to the improvement of civil legislation.
   Key words: noncontractual liabilities, groundlessness of acquisition, groundlessness of preservation, absence of legal ground of acquisition (preservation), unfair owner, absence of guilt in getter’s activity, condictional liabilities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net