Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина

Анотації 

Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем теорії та організаційно-правових основ адміністративно-правових способів захисту прав та свобод людини і громадянина. Розроблено категоріальний апарат з питань, обумовлених темою дисертації. Досліджена правова природа та зміст конституційних прав та свобод людини і громадянина. Розглянуто адміністративно-правовий статус прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано законодавство, що покладене в основу правової регламентації реалізації конституційного права громадян на оскарження, судового контролю та нагляду, в особливості організації діяльності адміністративної юстиції, а також наглядової діяльності прокуратури і представницької функції прокурора в адміністративному судочинстві. Здійснено аналіз конституційно-правових і адміністративно-правових гарантій прав та свобод громадян.
   За результатами досліджень внесені пропозиції по удосконаленню законодавчого регулювання і організації діяльності судів, прокуратури, правоохоронних органів по захисту прав та свобод людини і громадянина.
   Ключові слова: людина, особа, особистість, громадянин, система прав та свобод, адміністративно-правові способи захисту, адміністративно-правовий статус, скарга, судовий контроль, судовий нагляд, адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, конституційні гарантії, адміністративні гарантії, адміністративний контроль, адміністративний нагляд.

Бородин И.Л. Административно-правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Национальный университет внутренних дел. Харьков. 2003.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов теории, а также организационно-правовых основ административно-правовых способов защиты прав и свобод человека и гражданина. В ней разработан категориальный аппарат, имеющий отношение к проблематике, обозначенной темой диссертационного исследования. В частности, дается понимание таких категорий как человек, личность, гражданин. Диссертантом предлагается определение административно-правового статуса конституционных прав и свобод человека и гражданина. Им также предложены определения административно-правовых способов защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного права гражданина на обжалование, общенадзорной деятельности прокуратуры, представительской функции прокурора в административном судопроизводстве, административной юстиции как формы судебного контроля и надзора, административно-правовых гарантий прав и свобод граждан.
   В диссертации исследована правовая природа и содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина. На его основе предложена их система. В основу анализа данного вопроса положен исторический опыт, а также цели, которые преследовал законодатель, определяющий в Конституциях и конституционных законах такую систему прав и свобод. С точки зрения диссертанта, эта система охватывает все стороны экономической, политической и культурной жизни государства, и отвечает их общему перечню в нормах международного права.
   В диссертационном исследовании рассмотрен административно-правовой статус человека и гражданина. При этом внимание акцентировано на таких его элементах, как административная правоспособность и административная дееспособность. Автором диссертации предложена система принципов, на которых основывается административно-правовой статус прав и свобод человека и гражданина. На основе действующего законодательства и научной мысли диссертантом обоснованы административно-правовые способы защиты прав человека и гражданина, охватывающие различные по содержанию и объему общественные отношения в процессе исполнительно-расспорядительной деятельности различных управленческих структур.
   Своё отражение в работе нашел анализ конституционного права на обжалование. Основное внимание уделено рассмотрению структуры права граждан на обжалование и административно-правовых норм, конкретизирующих статьи Конституции.
   Значительное место в диссертации отводится рассмотрению судебного контроля и надзора. Решение обозначенной проблемы осуществлено через анализ правовой природы судебного контроля и надзора, организации деятельности института административной юстиции, а также принципов и процессуального порядка разрешения судами публично-правовых споров. Исследование задач и роли прокуратуры по защите прав и свобод граждан увязывается с общенадзорной деятельностью прокуратуры и представительской функцией прокурора в административном судопроизводстве. Автор диссертации приходит к выводу о необходимости конкретизации общенадзорной функции прокуратуры, её единственной задачей должна быть защита прав и свобод граждан от посягательств на них со стороны юридических и физических лиц.
   В результате проведенных исследований внесены предложения по усовершенствованию законодательного регулирования и организации деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов по защите прав и свобод человека и гражданина.
   При рассмотрении юридических гарантий прав и свобод граждан, основное внимание диссертанта сконцентрировано на конституционно-правовых и административно-правовых гарантиях. Опираясь на различные точки зрения ученых, автор диссертации пришел к выводу о том, что гарантии прав и свобод граждан – это основные средства, меры с помощью которых они обеспечиваются.
   Ключевые слова: человек, личность, гражданин, система прав и свобод, административно-правовые способы защиты, административно-правовой статус, жалоба, судебный контроль, судебный надзор, административная юстиция, административное судопроизводство, конституционные гарантии, административные гарантии, административный контроль, административный надзор.

Borodin I.L. Administrative-legal methods of the protection of the right and freedoms of the man and the citizen. Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Science in Law on specialty 12.00.07 the theory of management; administrative law and process, financial right; the informational right. National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the problems of the theory and administrative-legal basis of the administrative-legal methods of the protection of right and freedoms of the man and the citizen. Categorical apparatus of the questions conditioned by the theme of the dissertation is worked out. Legal nature and contents of the Constitutional rights and freedoms of the man and the citizen are researched. Administrative-legal status of the rights and freedoms of the man and the citizen are examined. Legislation which is the basis of the legal regulation of the realization of the Constitutional right of the citizens to appeal, judicial control and supervision, that concerns the organization of the activity of the administrative justice, and supervision activity of the public prosecutor and representative function of the public prosecutor in the administrative-legal proceedings are analyzed. The analysis of the Constitutional-legal and administrative-legal guarantees of the rights and freedoms of the citizens are carried out.
   As a result of the research the proposals in improvements of legal regulation and organization of the activity of the law-courts, Office of Public Prosecutor and law-enforcement bodies which protect rights and freedoms of the man and citizen are introduced.
   Key words: man, personality, citizen, system of rights and freedoms, administrative-legal methods of protection administrative-legal status, complaint, judicial control, judicial supervision, administrative justice, administrative proceedings, legal proceedings, Constitutional guarantees, Administrative guarantees, Administrative control, Administrative supervision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net