Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз)

Анотації 

Бабенко К.А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2004.

   У дисертації досліджується генезис теорії поділу державної влади та способи її концептуального осмислення в класичній й сучасній науці конституційного права. Визначається сутність цього політико-правового явища, а також його значення в процесі побудови демократичної і правової держави. Розглядаються основні конституційні гарантії, що дозволяють здійснювати не лише поділ повноважень між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади, але й ефективно взаємодіяти, забезпечуючи цілісність функціонування системи державної влади.
   Визначаються характерні властивості реалізації теорії поділу влади в перехідних політичних системах, досліджуються правові аспекти балансу влади та базові політико-правові інститути, завдяки яким органи різних гілок державної влади можуть здійснювати взаємовплив і взаємодію. В роботі виявлено основні напрями критики теорії поділу влади, запропоновано таку модель реалізації цієї теорії, яка дозволяє знизити рівень конфліктності між окремими гілками влади.
   Досліджено специфіку діяльності органів конституційного правосуддя, окреслено їх роль і значення в процесі функціонування гілок державної влади, забезпечення верховенства Конституції і дотримання принципу поділу влади.
   Ключові слова: поділ влади, демократія, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, органи державної влади, баланс повноважень, конституційні гарантії поділу влади.

Бабенко К.А. Принцип разделения государственной власти и современные проблемы ее реализации в Украине (конституцинно-правовой анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – Конституционное право. – Институт законодательства Верховного Совета Украины, Киев, 2004.

   В диссертации исследуется генезис теории разделения власти и способы ее концептуального осмысления в классической и современной науке конституционного права. Определяется сущность этого политико-правового явления, а также его значение в процессе развития демократического и правового государства. Рассматриваются основные конституционные гарантии, которые позволяют реализовывать не только разделение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, но и обеспечивают их эффективное взаимодействие, сохраняют целостность в функционировании государственной власти.
   Анализируются характерные черты реализации теории разделения власти в переходных политических системах, исследуются правовые аспекты баланса власти, базовые политико-правовые институты, благодаря которым органы разных ветвей государственной власти имеют возможность взаимодействовать. В работе выявляются основные направления критики теории разделения власти, обосновывается такая модель этой теории, которая позволяет снизить уровень конфликтности между отдельными ветвями власти. Исследовано специфику деятельности органов конституционного правосудия, определена их роль и значение в процессе функционирования ветвей государственной власти, обеспечения верховенства Конституции и соблюдения принципа разделения власти.
   В диссертации демонстрируется характер влияния на процесс взаимодействия ветвей государственной власти таких факторов, как: форма государственного устройства, тип политического режима, форма правления, тип и степень развития сформированной в обществе правовой и политической культуры; характерные для той или иной страны политические, правовые, исторические и национальные традиции. Особое внимание уделяется обоснованию того, что с научно-теоретической точки зрения содержание принципа разделения власти состоит в реализации двух основополагающих заданий, которые стоят перед современными демократическими государствами. С одной стороны, – это обеспечение эффективного функционирования органов государственной власти, а с другой, – формирование механизмов, которые исключают возможность монополизации власти и превращения демократического политического режима на одну из возможных недемократических форм. При этом разделение политического и управленческого влияния, которое достигается с помощью принципа разделения власти, выступает гарантией того, что отдельные органы власти не будут прибегать к использованию радикальных методов управления, что, в свою очередь, делает систему государственной власти стабильной, предсказуемой и уравновешенной.
   Ключевые слова: разделение власти, демократия, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, органы государственной власти, баланс полномочий, конституционные гарантии разделения власти.

Konstantin Babenko. The separation of state power and modern problems of its realization in Ukraine (constitutional analysis). – Manuscript.

Thesis to obtain the candidate of law science degree with the specialty 12.00.02 – Constitutional Law. – Institute of Law of the Supreme Soviet of Ukraine, Kiev, 2004, Kiev, 2004.

   The thesis deals with the investigation of genesis of the theory of separation of power and ways of its conceptual interpretation in a classical and modern political and legal science. The author defines the essence of this political and legal phenomenon, its meaning in the process of development democratic power and the state of law. The thesis examines the basic constitutional guarantees which allow to realize not only separation of powers between legislative, executive and judicial branches of authority, but also provide their effective interaction, and keep integrity in functioning of the state authority.
   Author analyses the characteristic features of realization of the theory of separation of power in transitive political systems, investigates the legal aspects of balance of power, basic legal institutes due to which the bodies of different branches of state authority have an opportunity to cooperate. The work presents the basic directions of criticism of the theory of separation of power come, and proposes such a model of this theory that allows to decrease a level conflicts between separate branches of power.
   An important aspect of author’s attention is concentrated on investigation of constitutional justice bodies, their importance in functioning of different branches of state power, and their role in maintenance of constitutional priority and observance of a principle of separation of power.
   Key words: separation of power, democracy, legislative authority, executive authority, judicial authority, bodies of state authority, balance of powers, constitutional guarantees of separation of power.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net