Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття)
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття)

Анотації 

Кармазіна Марія Степанівна. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття). - Рукопис (459 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія і історія політичної науки. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 1999 р.

   На тлі аналізу наслідків геополітичних змін кінця ХVІІІ ст. на Сході Європи, ходу самоорганізації Новоєвропейської цивілізації досліджено політичні, соціально-економічні процеси, що мали місце на українських землях впродовж ХІХ ст. і які обумовили приєднання українців до західноєвропейського націотворчого процесу. На основі вивчення інтелектуальної спадщини - оригінальних праць, споминів, щоденників, автобіографій, партійних програм, конституційних проектів, епістолярію - як добре відомих, так і менш знаних, а то й зовсім невідомих представників української політичної думки - виділено етапи розвитку політичного думання інтелектуальних кіл українських земель як у складі Російської, так і Австро-Угорської імперій. Показано, що на зламі ХІХ-ХХ ст., в період найвищої політизації українського національно-визвольного руху, провідною ідеєю політичної думки стала ідея створення Української держави.
   В дисертації проаналізовано особливості взаємовпливу напрямів політичної думки (соціалізму, лібералізму, націоналізму) на ідейно-теоретичному рівні. За допомогою системного підходу з'ясовано структуру та зміст ідеї державності, витвореної представниками цих напрямків.
   Ключові слова: політична думка, соціалізм, лібералізм, націоналізм, ідея державності.

Karmazina Maria Stepanivna. The idea of statehood in Ukrainian political thought (late ХІХ - early ХХ century) - Manuscript (459 pages).

The thesis for the award of a scientific degree - Doctor of Science (Politics), speciality 23.00.01 - "Theory and History of Political Science". Institute of Political and Ethnonational Studies of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   At the background of the effect of geo-political changes in the late XVIII century in Eastern Europe, self-organization of the New-European civilization have been investigated political and socio-ekonomic processes that took place in Ukraine in the XIX century and which caused the accession of Ukrainians towards Western European process of nation formation. The stages of the development of political thinking of intellectuals in the Ukrainian lands that were part of both Russian and Austro-Hungarian empires have been defined on the basis of the investigation of intellectual fortune: original works, memoirs, diaries, autobiographies, party programs, constitutional projects, letters of both well known and less-known and sometimes absolutely unknown representatives of Ukrainian political thought. We have shown that at the turn of the XIX-XX centuries during the period of the highest politization of the Ukrainian national liberation movement, the leading idea of political thought was the idea of the establishment of the Ukrainian state.
   The peculiarities of mutual influence of the political thought trends (socialism, liberalism, nationalism) at the ideological theoretical level was analyzed. The structure and contents of the idea of statehood elaborated by the representatives of these trends has been studied by means of a system approach.
   Key words: political thought, socialism, liberalism, nationalism, the idea of statehood.

Кармазина Мария Степановна. Идея государственности в украинской политической мысли (конец ХІХ - начало ХХ столетия.) - Рукопись ( 459 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.01 - теория и история политической науки. Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины, Киев, 1999 г.

   На фоне анализа следствий геополитических изменений конца ХVІІІ ст. на Востоке Европы, хода самоорганизации Новоевропейской цивилизации исследованы политические, социально-экономические процессы, имевшие место на украинских землях в течение ХІХ ст., которые обусловили присоединение украинцев к западно-европейскому нациотворческому процессу. На основе изучения интеллектуального наследия - оригинальных трудов, воспоминаний, дневников, автобиографий, партийных программ, конституционных проектов, эпистолярия - как хорошо известных, так и менее известных, а то и вовсе неизвестных представителей украинской политической мысли (среди которых: В.Антонович, Б.Гринченко, Д.Донцов, М.Драгоманов, С.Ефремов, Т.Зиньковский, Б.Кистяковский, М.Ковалевский, В.Липинский, О.Назарук, С.Рудницкий, П.Стебницкий, М.Туган-Барановский, М.Шаповал и др.), выделены этапы развития политического мышления интеллектуальных слоев украинских земель как в составе Российской, так и Австро-Венгерской империй. Показано, что научные рефлексии интеллектуальной элиты на каждом из этапов способствовали осознанию и обоснованию этнических, исторических, психологических и т.п. отличий украинцев в первую очередь от поляков и россиян. Это позволило в конце ХІХ - начале ХХ ст., в период наивысшей политизации украинского национально-освободительного движения, сформулировать ведущую идею украинской политической мысли - идею необходимости создания Украинского государства.
   В диссертации характеризуется отношение государственных наций Европы, международных сил, которые отстаивали социалистические принципы мироустройства и взаимоотношений между народами, к требованиям негосударственных наций, исследуются настроения в интеллектуальных слоях поляков и россиян относительно возможности создания государства украинцами. Отстаивается вывод о почти тотальном непринятии идеи государственного самоопределения последних.
   При помощи системного подхода критически анализируются структура и содержание идеи государственности, особенности ее видения представителями различных течений украинской политической мысли (социализма, либерализма, национализма), акцентируются конструктивные и деструктивные черты в мышлении последних. Вывод сводится к тому, что идея государственности была своеобразным противовесом идее неспособности украинцев к самостоятельной государственной жизни.
   В исследовании показано, что концепции украинской государственности возникли на почве осмысления причин возникновения государства, его сущности, цели, функций, механизма деятельности.
   Культивирование идеи собственной государственности было реакцией украинцев на централистические, бюрократические, националистические, шовинистические проявления России, на безразличие Австро-Венгрии к проблемам негосударственной нации. Идея украинской автономии была более глубоко разработана, глубже вошла в сознание интеллектуальных слоев, была доминирующей в украинской политической мысли. Самостийницкий же идеал в исследуемый период впервые получил политическое, экономическое, культурническое обоснование. Обоснование на теоретическом уровне возможных форм украинской государственности (в виде автономии или политически независимой - самостийной - державы) сделало возможным быстрый переход от федералистских к самостийницким устремлениям на практике.
   Значительное внимание уделено анализу понятийного аппарата, используемого украинскими интеллектуалами в исследуемый период. В частности отслеживается изменение сущности таких понятий, как "сепаратизм", "федерация", "автономия", "политическая независимость". Утверждается, что в конце исследуемого периода украинская политическая мысль оперировала понятиями, которые в целом адекватно отражали процесс создания государства, а идея государственности приобрела - содержательно и структурно - самодостаточность.
   Весомый вклад в развитие идеи украинской государственности внесли не только личности, которые идентифицировали себя как украинцев, но и те, кто проявлял украинско-российскую лояльность. Идея государственности была результатом интеллектуальных усилий и украинских социалистов, и либералов, и националистов.
   В исследовании предпринят сравнительный анализ взглядов на роль и сущность государства представителей украинской и российской политической мысли (в т.ч. К.Леонтьева, М.Данилевского, В.Соловьева, С.Муромцева, Н.Коркунова, Л.Петражицкого, К.Кавелина, М.Бакунина, Н.Бердяева и др.).
   Особое внимание в диссертации уделено тем идеям в рамках "идеи государственности", которые, по мнению автора, не утратили своей актуальности и в политических реалиях конца ХХ века. Среди них - идея гражданского и социального мира, надэтничности объединительной идеи, правового государства, социально-справедливого строя, поиска "своего" пути развития и др.
   Диссертация содержит критический обзор литературы по проблеме, а также анализ источников.
   Ключевые слова: политическая мысль, идея государственности, социализм, либерализм, национализм.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!