Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз)

Анотації 

Банчук Микола Васильович. Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз). – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю – 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено основним тенденціям зміни ідеології та культури діяльності правозахисних органів в контексті становлення в Україні громадянського суспільства.
   У роботі визначено, що в цей час змінюється характер функціонування правозахисних органів, які у своїй діяльності адаптуються до нових вимог, не перестаючи при цьому бути органами державної регуляції й забезпечення належного порядку у суспільстві.
   Поряд з тим зазначено, що зміна ідеології та культури діяльності правозахисних органів розгортається у царині демократії, суспільного діалогу й активної просвітницької діяльності. Особливу терпимість вони мають проявляти щодо опозиційних структур, які активізуються в системі громадянського суспільства через законність і норми правопорядку.
   В дисертації аналізуються також напрями, суперечності взаємодії правозахисних органів зі ЗМІ. Доведено, що ефективність діяльності правозахисних органів безпосередньо залежить від їх „людського обличчя”, донесеного до громадянина через ЗМІ та систему просвітницької роботи.
   Ключові слова: громадянське суспільство, правозахисні органи, демократична ідеологія та культура, толерантність, модернізація діяльності правозахисних органів.

Банчук Николай Васильевич. Идеология и культура деятельности правоохранительных органов Украины в контексте становления гражданского общества (политологический анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности – 23.00.03 – политическая культура и идеология. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена основным тенденциям изменения идеологии и культуры деятельности правоохранительных органов в контексте становления в Украине гражданского общества.
   В работе определено, что политическая система современного украинского общества – это сложное и противоречивое формообразование, включающее в себя сеть государственно-правовых и общественных институтов, организаций и учреждений, которые регулируют политические отношения между социальными группами. Особое место в этом формообразовании занимают правоохранительные органы, роль которых в становлении гражданского общества в Украине сегодня переосмысливается.
   Вместе с тем, автор подчеркивает, что процесс становления гражданского общества в Украине сложный, длительный и противоречивый. Сегодня формируются только отдельные его элементы. Поэтому гражданское общество в работе рассматривается как поле разделения социальных институтов, практик и ценностей, охватывающих комплекс основных социальных характеристик и параметров общественной жизнедеятельности. Одной из характеристик такого общества есть демократия, которая не отменяет порядок, защиту прав и свобод человека и гражданина. Особая нагрузка при этом падает на правоохранительные органы, которые обязаны обеспечить порядок, защиту национальных интересов, прав человека и одновременно – способствовать развитию демократических процессов.
   Гражданское общество поднимает уровень свободы гражданина, который не всегда может (особенно в период становления новых общественных отношений, культуры и морали) использовать эти преимущества, не в ущерб той социальной общности, в которой разворачивается его активность. Правоохранительные органы обязаны упредить это противоречие, сделать шаг навстречу гражданину, показать легитимную модель реализации собственной свободы.
   В работе рассматривается роль правоохранительных органов, которая растет не в сторону расширения принудительных средств, а наоборот возрастает в сторону разъяснения людям их прав и свобод, возможностей, которые открываются в контексте демократизации общества и обязательств, возложенных на них в связи с этим.
   Автор в работе подчеркивает, что изменение идеологии и культуры деятельности правоохранительных органов разворачивается в контексте демократии, общественного диалога и активной просветительской деятельности, носящей открытый, диалогический, толерантный характер. Особую терпимость они должны проявлять по отношению к оппозиционным структурам, которые активизируются в системе гражданского общества через законность и нормы правопорядка. Основной вектор изменения идеологии и культуры деятельности правоохранительных органов реализуется в плоскости укрепления законности и правопорядка в условиях дальнейшей демократизации общества и должен быть направлен, прежде всего, на профилактику правонарушений (осуществляется путем общей воспитательной работы среди населения) и специальными мероприятиями (предупреждение правонарушений в конкретной сфере жизнедеятельности человека). Социальное назначение такой правовоспитательной работы заключается в повышении правовой культуры личности в ее разных социально-ролевых направлениях.
   Культурно-идеологической нормой деятельности правоохранительных органов становится диалог с оппозиционными средствами массовой информации, политическими партиями и движениями, особенно оппозиционными. Более интенсивно и целенаправленно используются средства массовой информации.
   В диссертации анализируются также направления, противоречия взаимодействия правоохранительных органов со средствами массовой информации, которые, в частности, обусловлены высокой динамикой рыночных отношений, новыми формами их сотрудничества глобализационными процессами евроинтеграции. Однако и сегодня остаются очень распространенными взаимные претензии журналистов и работников правоохранительных органов один к другому. Доказано, что эффективность деятельности правоохранительных органов в системе гражданского общества непосредственно зависит от их „человеческого лица”, донесенного до гражданина через средства массовой информации и систему просветительской и профилактической роботы.
   Движение к гражданскому правовому обществу и процессы демократизации инициируют институциализацию правоохранительных органов в новом качестве с более емким социальным статусом, который должен осуществлять не только карательно-правовое, но и широкое социальное обслуживание населения.
   Ключевые слова: гражданское общество, правоохранительные органы, демократическая идеология и культура, толерантность, модернизация деятельности правоохранительных органов.

Banchuk Mykola Vasilevich. Ideology and culture of Law Defendant Bodies in Ukraine within the context of civil society development (politic analysis). – Script.

Thesis for gaining the scientific degree of Candidate of Political Sciences according to the speciality – 23.00.03 – Political Culture and Ideology. National Pedagogical M.Dragomanov University, Kyiv, 2004.

   The Thesis is devoted to the main changing tendencies in Legislative Authorities ideology and culture activities within the context of civil society development in Ukraine.
   The character of Legislative Authority functioning is changing nowadays. Legislative Authorities adapt (in their functioning) to the new requirements and are still the Bodies of State control for providing order in society.
   It is noticed that the changing of ideology and culture activity of the Legislative Authorities develops in the framework of democracy, social dialogue and active elucidative activity. They must be most patient to the oppositional structures which are activated within the system of civil society thought the legacy and norms of order.
   In the thesis the ways and contradictions of activity between the Mass Media and Authorities are characterized as well. It is proved that the effectiveness of the Legislative Authorities activity directly depends on their “human face”, which is represented to the citizen through Mass Media and educational sphere.
   Key words: civil society, Legislative Authority, democratic ideology and culture, tolerance, the modernization of the Legislative Authority activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net