Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України

Анотації 

Бондаренко О.О. Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза – Національний університет внутрішніх справ – Харків, 2004.

   Дисертація присвячена теоретичним та практичним проблемам правового регулювання статусу обізнаних осіб у кримінальному судочинстві та їх правовідносин з дізнавачем і слідчим. Розроблено поняття та класифікацію таких осіб у кримінальному судочинстві.
   У роботі формулюється висновок, згідно з яким обізнані особи виконують у кримінальному процесі допоміжну функцію – сприяння органам дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду у встановленні обставин справи. Визначено структуру та запропоновано нормативну модель кримінально-процесуального статусу обізнаних осіб (експерта, спеціаліста та ін.), який включає: процесуальні права, гарантії процесуальних прав, процесуальні обов’язки і ретроспективну відповідальність за їх невиконання. Досліджено правовідносини дізнавача і слідчого з обізнаними особами, які виникають при перевірці заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і події, а також на досудовому розслідуванні. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення КПК і інших нормативно-правових актів України, які спрямовані на підвищення ефективності взаємодії дізнавача та слідчого з обізнаними особами.
   Ключові слова: обізнані особи, процесуальний статус, правовідносини, експерт, спеціаліст.

Бондаренко А.А. Процессуальный статус сведущих лиц и их правоотношения с дознавателем и следователем в уголовном судопроизводстве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза – Национальный университет внутренних дел – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам правового регулирования статуса сведущих лиц в уголовном судопроизводстве и их правоотношений с дознавателем и следователем.
   В первом разделе диссертационного исследования рассмотрен вопрос о понятии специальных знаний в уголовном судопроизводстве, которые определяются как совокупность знаний в любой сфере человеческой деятельности – науки, техники, искусства, ремесла и т.п. (кроме правовых знаний дознавателя, следователя, прокурора и судьи), – приобретенных в процессе специальной подготовки или профессионального опыта и используемых для получения доказательственной либо иной информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений. Определен объем использования следователем (дознавателем) собственных специальных знаний. Исследован процесс становления и развития института сведущих лиц. Проанализированы предъявляемые к ним требования. Выработано понятие сведущих лиц, которые определяются как любые незаинтересованные в исходе дела компетентные лица, обладающие специальными знаниями в определенной отрасли науки, техники, искусства, ремесла, а также опытом их использования, привлеченные дознавателем, следователем, прокурором, судом (судьей) к участию в уголовном деле с целью содействия им в решении вопросов, требующих применения специальных знаний и практических навыков. Разработана классификация сведущих лиц по соответствующим основаниям.
   В работе утверждается о том, что сведущие лица выполняют в уголовном судопроизводстве вспомогательную функцию – содействие органам дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суду в установлении обстоятельств дела. Определена структура и предложена нормативная модель уголовно-процессуального статуса сведущих лиц, которая включает: процессуальные права, гарантии процессуальных прав, процессуальные обязанности и ретроспективную ответственность за их невыполнение. Осуществлен анализ процессуального статуса эксперта, специалиста и других сведущих лиц.
   Во втором разделе диссертационного исследования утверждается о том, что характер правоотношений следователя (дознавателя) со сведущими лицами определяется конкретной формой их взаимодействия. Сформулировано понятие формы взаимодействия данных субъектов уголовного процесса. Обоснован вывод о том, что взаимодействие следователя (дознавателя) со сведущими лицами может быть реализовано только посредством правоотношений. В связи с этим рассмотрен вопрос о понятии, сущности и содержании уголовно-процессуальных правоотношений. Исследованы правоотношения дознавателя и следователя со сведущими лицами в процессе проверки заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях. Усовершенствована процедура проведения судебно-медицинского освидетельствования. Приведены дополнительные аргументы относительно необходимости допуска судебной экспертизы в стадию возбуждения уголовного дела, проведение которой на данном этапе уголовно-процессуальной деятельности должно иметь исключительный характер, если установить признаки преступления можно лишь благодаря экспертному исследованию.
   В третьем разделе диссертационного исследования проанализированы правоотношения дознавателя и следователя со специалистом, экспертом, ревизором, а также сведущими лицами, складывающиеся в процессе их допроса и предоставления ими консультаций.
   Ключевые слова: сведущие лица, процессуальный статус, правоотношения, эксперт, специалист.

Olexiy O. Bondarenko. Procedural status of a person who possesses special knowledge and his legal relations with a detective and an investigator in Ukrainian Criminal Justice. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Sciences in Law, specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Expertise – National University of Internal Affairs – Kharkiv, 2004.

   The Dissertation is devoted to the theoretical and practical problems of the legal regulations of a status of a person who possesses special knowledge in Ukrainian Criminal Justice and his legal relations with a detective and an investigator. The definition and classification of such persons in Criminal Justice are developed.
   The dissertation contains conclusion according to which a person who possesses special knowledge plays role of an assistant for a detective and/or investigator, prosecutor, judge in estimating circumstances of a case. The structure is drafted and legal model of a criminal-and-procedural status of a person who possesses special knowledge (expert, specialist etc.) is suggested which includes: procedural rights, guarantees of the procedural rights, procedural obligations and retrospective liability for its non-performance. Legal relations between detective (investigator) and a person who possesses special knowledge that appears within crime reports evaluation and crime investigation are researched. Propositions for improvement of Criminal Procedural Code and other laws and statuses in the field of cooperation between detective (investigator) and a person who possesses special knowledge are formed.
   Key words: person who possesses special knowledge, procedural status, legal relations, expert, specialist.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net