Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України

Анотації 

Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена дослідженню відносин щодо створення, функціонування, ліквідації ВЕЗ, особливостей здійснення господарської діяльності у ВЕЗ та управління в них. У роботі досліджується соціально-економічне призначення ВЕЗ, визначаються ознаки вільних економічних зон України та їх поняття, досліджуються різні типи ВЕЗ. Особлива увага приділяється аналізу спеціального правового режиму господарювання у ВЕЗ, визначенню правового становища суб’єктів ВЕЗ та дослідженню повноважень органів управління ВЕЗ, порядку створення і ліквідації ВЕЗ. Велика увага приділена дослідженню договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту у ВЕЗ, визначений його предмет, сторони, проаналізовані обов’язки сторін за цим договором і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, а також визначена правова природа договору.
   Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання господарської діяльності у ВЕЗ. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України у формі нової редакції Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”.
   Ключові слова: вільна економічна зона, типи ВЕЗ, спеціальний правовий режим господарювання у ВЕЗ, суб’єкти ВЕЗ, органи управління ВЕЗ, порядок створення ВЕЗ, порядок ліквідації ВЕЗ, дата створення ВЕЗ, перетворення ВЕЗ, договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту у ВЕЗ.

Буткевич О.В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в специальных (свободных) экономических зонах Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, посвященной исследованию отношений по созданию, функционированию и ликвидации СЭЗ, особенностей осуществления хозяйственной деятельности в СЭЗ и управления в них. В работе рассмотрены и проанализированы на основе нормативно-правовых актов Украины и научных взглядов специалистов социально-экономическое назначение СЭЗ и типы СЭЗ. Выявлено и систематизировано законодательство Украины относительно правового регулирования отношений по созданию и функционированию СЭЗ, на основании исследования и анализа нормативно-правовых актов впервые дано определение законодательства о СЭЗ и представлена его структура. В работе выделены и проанализированы признаки свободных экономических зон Украины и предложено под СЭЗ понимать законодательно определенную часть государственной территории, на которой с целью привлечения инвестиций для достижения поставленных экономических, социальных и научно-технических задач, специальным законом на определенный срок для определенных субъектов устанавливается специальный льготный правовой режим хозяйствования и создаются специальные органы управления. Автором доказывается, что территории приоритетного развития имеют все признаки, которые характерны СЭЗ, которые создаются в Украине, и поэтому их необходимо рассматривать как один из типов СЭЗ.
   Детально исследован специальный правовой режим хозяйствования в СЭЗ, рассмотрено правовое положение субъектов СЭЗ сквозь призму специального порядка легитимации как субъекта СЭЗ и особенной хозяйственной правосубъектности.
   В работе исследуется компетенция местного совета, местной государственной администрации, органа хозяйственного развития и управления СЭЗ, совета по вопросам СЭЗ как территориальных органов управления СЭЗ, указываются спорные вопросы распределения функций между этими органами и предлагаются возможные выходы из спорных ситуаций. Уделяется внимание исследованию порядка создания и ликвидации СЭЗ, отмечаются пробелы в действующем законодательстве относительно определения даты создания и даты ликвидации СЭЗ, с которыми тесно связано получение льгот, предоставляемых субъектам СЭЗ.
   Особое внимание уделяется исследованию договора (контракта) на реализацию инвестиционного проекта в СЭЗ, определению его предмета, сторон, анализу обязанностей сторон по договору и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий, а также определению правовой природы этого договора. Автор отмечает, что договор на реализацию инвестиционного проекта в СЭЗ является долгосрочным, вертикальным, плановым, сложным хозяйственным договором, в котором опосредствуются организационно-хозяйственные отношения со значительным имущественным элементом.
   Значительное внимание в диссертации отводится разработке предложений относительно усовершенствования правового регулирования хозяйственной деятельности в СЭЗ. Результатом исследования стало внесение предложений относительно изменений и дополнений в действующее законодательство Украины в форме новой редакции Закона Украины “Об общих началах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон”.
   Ключевые слова: свободная экономическая зона, типы СЭЗ, специальный правовой режим хозяйствования в СЭЗ, субъекты СЭЗ, органы управления СЭЗ, порядок создания СЭЗ, порядок ликвидации СЭЗ, дата создания СЭЗ, преобразование СЭЗ, договор (контракт) на реализацию инвестиционного проекта в СЭЗ.

Butkevich О.V. Legal regulation of economic activities in the special (free) economic zones of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.04 – Economic Law, Economic and Procedural Law. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2004.

   This thesis is independent and completed scientific work presenting the research of the relations for on creation, operation and liquidation FEZ, the specific features of implementation of economic activities in FEZ and control in them. The author investigates the social and economic assigning of FEZ, defines the signes of free economic zones of Ukraine and their definitions, different types of FEZ. The special attention is given to the analyses of the peculiar legal regime of managing in FEZ’s, subjects and the research of the power of the organs of managing FEZ, the order of creation and liquidation FEZ. The attention is also given to the research of the contract on implementation of the investigative project in FEZ, the definition of its subject, parties, the analysis of the parties duties according to the contract and responsibility for non-fulfilment or inadequate fulfillment of the contract’s terms, and also to the definions of the legal nature of the contract.
   The thesis focuses on the elaboration of proposals to improve legal regulation of economic activities in the FEZ. The research resulted in introducing proposals for changes and additions to the current legislation of Ukraine. In form of, new edition of the Law of Ukraine “About the general principles of creation and operation of the special (free) economic zones”.
   Key words: the free economic zone, types FEZ, special legal regime of managing in FEZ, subjects FEZ, the organs of managing FEZ, order of creation FEZ, order of liquidation FEZ, date of creation FEZ, transformation FEZ, the contract on implementation of the investigative project in FEZ.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net