Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова характеристика незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (стаття 229 КК України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова характеристика незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (стаття 229 КК України)

Анотації 

Берзін П.С. Кримінально-правова характеристика незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (стаття 229 КК України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України, Київ, 2004.

   Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем кримінально-правового аналізу незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (ст. 229 КК України) з детальним розкриттям змісту ознак складів цього злочину. На підставі аналізу об’єктів права інтелектуальної власності, зазначених у Цивільному та Господарському кодексах України, визначено об’єкт даного злочину, його самостійне місце в системі злочинів, що посягають на право інтелектуальної власності.
   У кримінально-правовому аспекті визначається зміст понять “незаконне використання”, “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка”, “фірмове найменування”, “комерційне найменування”, “кваліфіковане зазначення походження товару”, “злочини, що посягають на право інтелектуальної власності”, “матеріальна шкода”. Досліджується зміст термінологічного звороту “службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи”. Сформульовані практичні рекомендації для правильного застосування кримінально-правових норм в слідчо-прокурорській та судовій практиці, а також висловлені пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства, зокрема, пропонується власна редакція статті 229 КК України та зміни до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
   Ключові слова: злочини, що посягають на право інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару, порушення права на об’єкти права інтелектуальної власності, матеріальна шкода.

Берзин П.С. Незаконное использование средств индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров и услуг: анализ составов преступления, предусмотренного ст. 229 УК Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины, Киев, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием проблем уголовно-правового анализу незаконного использования средств индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров и услуг (ст. 229 УК Украины) с детальным раскрытием содержания признаков составов данного преступления.
   На основании анализа объекта данного преступления определено самостоятельное место последнего в системе преступлений, посягающих на право интеллектуальной собственности. По-новому определяется предмет данного преступления, им автор предлагает считать информацию, отдельными формами проявления которой являются знаки для товаров и услуг (торговые марки), фирменные наименования, квалифицированные обозначения происхождения товара.
   Диссертант обосновывает, что с объективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 229 УК Украины, характеризуется тремя обязательными признаками: а) деянием в виде незаконного использования знака для товаров и услуг (торговой марки), фирменного наименования, квалифицированного обозначения происхождения товара или иного умышленного нарушения права на данные объекты права интеллектуальной собственности; б) последствием в виде причинения материального ущерба в крупном размере; в) причинной связью между указанным деянием и последствием.
   Исследование всех признаков составов преступления, предусмотренного ст. 229 УК Украины, позволило провести обоснованное отграничение последнего от иных преступлений.
   Автором дается определение ряда понятий: “незаконное использование, нарушение права”, “знак для товаров и услуг”, “торговая марка”, “фирменное наименование”, “коммерческое наименование”, “квалифицированное обозначение происхождения товара”, “материальный ущерб”. Исследуется содержание терминологического оборота “должностным лицом с использованием должностного положения относительно подчиненного лица”.
   Впервые на уровне монографического исследования рассматриваются вопросы квалификации незаконного использования средств индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров и услуг по действующему УК Украины. Обосновывается собственное понимание причинения материального ущерба от незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного обозначения происхождения товара, который может складываться из любых средств (в денежной, материальной или нематериальной формах), которые субъект права интеллектуальной собственности истратил как компенсацию восстановления своего нарушенного права на них (реальные убытки), а также тех сумм, которые бы такой субъект реально получил от лица, нарушившего его право (права) на данные объекты права интеллектуальной собственности, в случае использования или предоставления лицензии на использование такого права (прав) в порядке, предусмотренном законодательством, то есть как неполученное вознаграждение за использование или предоставление лицензии на использование прав на такие объекты права интеллектуальной собственности (упущенная выгода).
   В роботе обосновывается необходимость создания единой сбалансированной системы уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану права интеллектуальной собственности и его объектов, предлагается объединить ст. ст. 176, 177, 229, 231, 232 УК Украины в отдельный раздел VI1 “Преступления, посягающие на право интеллектуальной собственности” Особенной части УК Украины. Сформулированы практические рекомендации для правильного применения соответствующих уголовно-правовых норм в следственно-прокурорской и судебной практике, а также предлагается новая редакция ст. 229 УК Украины и изменения к Закону Украины “О правовой охране знаков для товаров и услуг”.
   Ключевые слова: преступления, посягающие на право интеллектуальной собственности, знак для товаров и услуг, фирменное наименование, квалифицированное обозначение происхождения товара, нарушение права на объекты права интеллектуальной собственности, материальный ущерб.

Berzin P.S. The Illegal Use of Means of an Individualization of Participants of Economic Circulation, Goods and Services: analysis of corpuses delicti foreseen by article 229 CC of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of legal sciences of the speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law. Advocate Academy of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The thesis represents complex scientific research of problems criminal-law analysis illegal use of means of an individualization of participants of economic circulation, goods and services (article 229 CC of Ukraine) with detailed exposition of corpuses delicti’s components and signs. On the basis of analyzed legislative concept of a meaning of objects of the intellectual property law in Civil Code of Ukraine and Economic Code of Ukraine, the object of above crime, its independent position in the system of crimes against intellectual property law is defined. The author proposes the new criminal-law definition of concepts “crimes against intellectual property law” in a point of the role and meaning of these objects of the intellectual property law in conditions of market economy and in the economic activity.
   The author gives own definitions to such notions as: “illegal using”, “mark for the goods and services”, “firm name”, “qualificative indication of origin of the goods”, “crimes against intellectual property law”, “material damage”.
   The work formulates practical recommendations of correct usage appropriate criminal-legal norms in the sphere of investigative-prosecution and court’s practice as well as gives proposals pertaining to improvement of criminal legislation, namely, proper version of article 229 CC of Ukraine and changes to the purview of Law of Ukraine “About protection of the right on marks for the goods and services”.
   Key words: crimes against intellectual property law, mark for the goods and services, firm name, qualificative indication of origin of the goods, infringement of the right on objects of the intellectual property law, material damage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова характеристика незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (стаття 229 КК України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net