Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект)

Анотації 

Бутирська Т.О. Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Одеса, 2004.

   У дисертації розроблено та теоретично обґрунтовано нові методологічні підходи та механізми державного управління, які спрямовані на оптимізацію взаємодії державної влади та громадянського суспільства. В роботі узагальнено існуючі тенденції демократизації відносин державної влади і громадянського суспільства. Виявлено зміни змісту і функцій державного управління, що відбуваються в цьому контексті. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення системи та технологій державного управління в Україні.
   З’ясовано, що динамічний підхід до системи державного управління передбачає багатовекторність рішень, що приймаються, їх оптимізацію і мотиваційну ефективність. Сформовано новий інфраструктурний підхід організації взаємодії державної влади та громадянського суспільства в Україні, який забезпечує найбільш ефективну реалізацію усієї сукупності відносин державної влади та громадянського суспільства.
   Ключові слова: державне управління, державна влада, громадянське суспільство, взаємодія, система, цілісність, інститут суспільства, динаміка, інфраструктура.

Бутырская Т.А. Оптимизация взаимодействия государственной власти и гражданского общества (управленческий аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Одесса, 2004.

   В диссертации разработаны и теоретически обоснованы новые методологические подходы и механизмы государственного управления, которые направлены на оптимизацию взаимодействия государственной власти и гражданского общества. Эти подходы реализуют принцип целостности системы государственного управления, его динамичности; развивают категорию государственного управления как самостоятельного общественного института, функционирующего на основе механизма обратных связей государственной власти и гражданского общества; совершенствуют формы, процессы и механизмы государственного управления.
   В работе обобщены существующие тенденции демократизации взаимоотношений государственной власти и гражданского общества и выявлены происходящие в этой связи изменения содержания и функций государственного управления, разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы и механизмов государственного управления в Украине. Показано, что реализация саморазвития общества может происходить только на основе взаимодействия государственной власти и гражданского общества, которые представляют собой формализованную и неформализованную сферы данного общества.
   В условиях демократизации общества меняются функции государственной власти: из системы подавления интересов гражданского общества в пользу властных групп она превращается в арбитра между интересами различных социальных групп. От традиционной формы государственного управления – воздействия, взаимоотношения государственной власти и гражданского общества переходят к новому процессу взаимодействия.
   При этом форма взаимоотношений государственной власти и гражданского общества определяет структуру, функции, механизмы государственного управления.
   В основе этого системного процесса лежит возникновение целей государственного управления снизу, от гражданского общества, в результате чего государственная власть неотъемлема от взаимодействия со всей системой организации и функционирования гражданского общества. Интенсивность взаимодействия государственной власти и гражданского общества позволяет создавать сильные обратные связи, способные корректировать вектор развития украинского социума и создавать точки разрешения напряжения, накопившегося в общественной системе.
   Поэтому взаимодействие власти и гражданского общества возникает только тогда, когда государственное управление функционирует как общественный институт.
   Динамический подход к системе государственного управления определяет изменение механизмов управления путём применения таких методов, как многовекторность решений государственного управления, оптимизация принимаемых решений, их мотивационная эффективность. Показано, что развивающаяся система государственного управления существует одновременно и как субъект изменения, и как объект изменения.
   Принятая в работе концепция государственного управления как самостоятельной сферы деятельности, объединяющей в себе достижения политологии, институциональной экономики, теории принятия решений, системного анализа, социальной философии, теории менеджмента, экономической теории общественного сектора, социологии и права, обеспечила возможность решения задач технологии государственного управления, для чего был разработан инфраструктурный подход. Инфраструктурный подход, основанный на функциональном взаимодействии всех элементов государственного управления, обеспечивает наиболее эффективную реализацию всей совокупности отношений государственной власти и гражданского общества.
   Ключевые слова: государственное управление, государственная власть, гражданское общество, взаимодействие, система, целостность, общественный институт, динамика, инфраструктура.

Butyrskaya T.A. Optimization of interaction between state power and civil society (management aspect). –Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of candidate of science in public administration, specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – National academy of public administration office of President of Ukraine, Odessa regional institute of public administration. – Odessa, 2004.

   New methodological aspects and mechanisms of state administration, which are aimed at optimization of interaction of state power and civil society, are elaborated and theoretically proved in the thesis.
   The last tendencies of democratization of interaction between state power and civil society and changes in contents and functions of public administration are analyzed. Practical recommendations at perfection of system and technologies of public administration in Ukraine are also given in the thesis.
   Analysis of a system of public administration from dynamic position means, that making decision results in multi directional solutions, their optimization and motivational effectiveness.
   New aspect – infrastructure in organizing of interaction of the state power and the civil society in Ukraine is considered and formulated. It provides the most efficient realization of the whole complex of interaction between the state power and the civil society.
   Key words: public administration, state power, civil society, interaction, system, wholeness, public institute, dynamics, infrastructure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net