Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ

Анотації 

Барко В.І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні і прикладні аспекти психології управління персоналом органів внутрішніх справ. Аналізуються соціально-психологічні витоки управління персоналом організації, методологія та структура проактивного управління персоналом, психологічні особливості реалізації цілей та функцій зазначеного підходу. Досліджені психологічні ресурси вдосконалення системи управління персоналом на основі принципів гуманістичного особистісно орієнтованого підходу, системності, оптимізації та інтенсифікації. Виявлені психологічні ресурси оптимізації компонентів управління персоналом ОВС; розроблено модель управлінця і теоретичну модель проактивного управління персоналом ОВС як динамічного, комплексного процесу. Обґрунтовано концепцію професійно-психологічного відбору персоналу на основі врахування психологічної готовності особистості до навчання і професійної діяльності. Запропоновані психологічні засоби оптимізації інтерперсональної взаємодії керівників з персоналом, визначені психологічні умови побудови команди міліцейського підрозділу, лідерства, профілактики конфліктів і дистресів. Розроблені психолого-педагогічні та методичні засади післядипломної підготовки керівників міліції до проактивного управління персоналом, систематизований понятійний апарат.
   Ключові слова: проактивне управління персоналом органів внутрішніх справ, мета проактивного управління персоналом, управлінець органів внутрішніх справ, команда міліцейського підрозділу; психологічний клімат, стиль керівництва і лідерства, групові ролі, метод і прийом впливу, антикризове управління персоналом.

Барко В.И. Теоретико-психологические основы управления персоналом органов внутренних дел. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические и прикладные аспекты психологии проактивного подхода к управлению персоналом органов внутренних дел. Анализируются и обобщаются социально-психологические истоки управления персоналом организации, методология и структура проактивного управления персоналом, психологические особенности реализации целей и функций указанного подхода. Исследованы психологические ресурсы усовершенствования системы проактивного управления персоналом на основе принципов гуманистического личностно ориентированного подхода, системности, интенсификации, оптимизации. Выявлены психологические условия оптимизации основных компонентов структуры проактивного управления персоналом органов внутренних дел – профессионального психологического отбора; мотивации и стимулирования работы; обучения и личностного развития; кадрового мониторинга; разработана психодиагностическая модель управленца органов внутренних дел.
   Представлена теоретическая модель проактивного управления персоналом ОВС как динамического, комплексного процесса; а также концептуальные основы психодиагностики профессионально-важных качеств сотрудников и руководителей милиции, мотивации, личностного развития, обучения, переподготовки и повышение квалификации персонала органов внутренних дел. Обоснована концепция профессионально-психологического отбора персонала на основе учета психологической готовности личности к обучению и профессиональной деятельности, ее объективных и субъективных компонентов. Раскрыты возможности психодиагностических методов для осуществления мониторинга персонала органов внутренних дел, в том числе аппаратурных (полиграф) и проективных (тесты Л. Сонди и Г. Рошаха). Предложены психологические средства оптимизации межличностного взаимодействия руководителей и персонала, определенны психологические условия построения команды, диагностики групповых ролей, лидерства в команде, профилактики конфликтов и дистрессов.
   Установлен ряд теоретико-методологических подходов, которые эффективно применяются в ходе реализации элементов системы проактивного управления персоналом, в частности, при выборе оптимального комплекса психодиагностических методик для определения субъективной и объективной готовности индивида к обучению и деятельности в системе органов внутренних дел, определении групповых ролей и формировании команды, проведении тренингов мотивации и личностного развития работников милиции, психологических процедур для предотвращения конфликтов и отрицательных проявленияй стресогенных факторов, организации системы обучения и повышения квалификации руководителей.
   Разработаны психолого-педагогические и методические основы последипломной подготовки руководителей к проактивному управлению персоналом. Систематизирован понятийный аппарат для характеристики процессов проактивного управления персоналом; уточнены ключевые понятия юридической психологии и психологии управления, в частности: проактивное управление персоналом органов внутренних дел, цель и принципы проактивного управления персоналом, управленец системы органов внутренних дел, психодиагностическая модель руководителя органов внутренних дел, команда органа внутренних дел, групповые роли, трансформационное лидерство, психологическая готовность к деятельности, антикризисное управление и др.
   Ключевые слова: проактивное управление персоналом органов внутренних дел, цель проактивного управления персоналом, управленец органов внутренних дел, команда милицейского подразделения; психологический климат, стиль руководства и лидерства, групповые роли, метод и прием влияния, антикризисное управление персоналом.

V.I. Barko. Theoretical psychological foundations of personnel management in the law enforcement agencies. – Manuscript.

Doctor thesis on juridical psychology in specialty 19.00.06. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to exploration of theoretical and applied aspects of psychology of personnel management in militia (police) organizations. The socio-psychological roots of police management, methodology and structure of proactive approach, psychological features of realization of aims and functions of proactive approach to management are analyzed and summarized. Psychological resources of improvement of police management on the basis of principles of humanistic individual approach, optimization and systems analysis are investigated. Psychological conditions of optimization of the main components of police personnel management system – psychological selection, motivation, personnel development and monitoring are revealed. Conception of police personnel' professional selection based on the ground of registration of person's readiness for training and professional activity is proved. The author suggested psychological means of optimization of interpersonal interaction between managers and subordinates, defined psychological conditions of team building, leadership, preventive measures against conflicts and distresses.
   Several theoretical and methodological approaches for effective realization of the different elements of proactive management are established, especially while choosing the optimal complex of diagnostics instruments for defining the level of objective and subjective person's readiness for education and professional activity; determination of group roles and team formation; organizing of trainings of motivation and self development, preventive psychological procedures; establishing of training and retraining system for police managers. Psychological and pedagogical basis of police managers' training for proactive management has been developed. A conceptual notion for defining of proactive management processes has been systematized; the key terms of juridical psychology and psychology of management have been defined more exactly.
   Key words: proactive police management of personnel, aim of proactive management, method of personnel’s management, police manager, police team, management and leadership styles, group roles, method of influence, antycrisis management of personnel.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net