Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно–правові питання захисту персональних даних
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно–правові питання захисту персональних даних

Анотації 

Брижко В. М. Організаційно–правові питання захисту персональних даних. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Установа, де відбудеться захист, - Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2004 рік.

   У дисертації досліджуються організаційно–правові питання захисту персональних даних на базі сучасних європейських поглядів та стандартів про права людини та основні свободи, перспективи розвитку інформаційного законодавства з урахуванням поширення інформаційно–комп’ютерних технологій та телекомунікаційних мереж.
   На базі Конвенції № 108 Ради Європи “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” від 28.01.1981 р., рекомендацій Директиви 95/46/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу “Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільним обігом цих даних” від 24.10.1995 р. та Директиви 97/66/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу “Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі” від 15.12.1997 р. розроблено проект базового (рамкового) Закону України “Про захист персональних даних”.
   Виходячи з принципів адміністративно–правового упорядкування суспільних інформаційних відносин, що використовуються у юридичній науці, досліджено, розроблено, обґрунтовано та запропоновано для впровадження у практику правовий механізм реалізації положень законопроекту, який дозволяє створити єдину, комплексну систему захисту персональних даних в Україні.
   Ключові слова: інформація, дані, захист персональних даних, інформаційне право, інформаційно–комп’ютерні технології, мережі.

Брыжко В. М. Организационно–правовые вопросы защиты персональных данных. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Организация, в которой состоится защита, - Национальная академия государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2004 год.

   В диссертации исследуются организационно–правовые вопросы защиты персональных данных на базе современных европейских представлений и стандартов о правах человека и основных свободах, а также – перспективы развития информационного законодательства в связи с развитием и распространения информационно–компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей.
   Научная новизна полученных результатов состоит в том, что на базе анализа и обобщений, систематизации на теоретическом уровне зарубежной и отечественной практики, оценки тенденций, которые выявлены, осуществлено комплексное исследование проблемы законодательного и организационно–правового упорядочения общественных информационных отношений в сфере защиты персональных данных. Разработаны концептуальные, правовые, организационные, методологические подходы по формированию регуляторных элементов, как составляющих правового механизма единой системы защиты персональных данных в Украине, в том числе:
   - на базе Конституции Украины 1996 г., Конвенции № 108 Совета Европы “О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных” от 28.01.1981 г., Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза “О защите лиц в связи с обработкой персональных данных и свободным распространением этих данных” от 24.10.1995 г., Директивы 97/66/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза “Об обработке персональных данных и защите прав лиц в телекоммуникационном секторе” от 15.12.1997 г. и информационного законодательства развитых стран Европы определены объект и предмет исследования в сфере защиты персональных данных;
   - на основе анализа международных стандартов, отечественного законодательства и организационной практики в информационной сфере разработан, обоснован и предлагается для внедрения проект базового (рамочного) Закона Украины “О защите персональных данных”. Предложены определения и обоснования понятий: “персональные данные”, “право собственности на персональные данные”, “собственник персональных данных”, “владелец персональных данных” в доктринальном и нормативно–правовом аспектах;
   - на основе принципов административно–правового упорядочения общественных информационных отношений исследованы, разработаны, обоснованы и предлагаются для внедрения правовые элементы механизма реализации положений законопроекта, позволяющих создать единую, комплексную систему защиты персональных данных в Украине. Основа модели механизма предусматривает наличие института уполномоченного по защите персональных данных, лицензирования деятельности в сфере защиты персональных данных, регистрации баз персональных данных, сертификации средств технической защиты персональных данных. Представлены схемы технологий основных видов деятельности и расчеты по затратам на создание и функционирование уполномоченного органа по защите персональных данных. Полноценная защита персональных данных в разных организациях (фирмах), а также эффективная работа уполномоченного органа требует дополнительных регуляторных элементов (нормативных актов) защиты персональных данных, которые определяют экспертную, аттестационную, методическую и апелляционную работу, а также – участие общественности в работе по контролю защиты персональных данных. Схематично представлен общий перечень документов, которые определяют механизм защиты персональных данных и деятельность уполномоченного органа.
   В заключительной части диссертационной работы рассматриваются вопросы упорядочения общественных информационных отношений в сфере защиты персональных данных в условиях развития информационно–компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей. Исследуются вопросы государственной информационной политики, систематизации информационного законодательства и разработки кодифицированного акта. Представлена структура кодекса информационной сферы и аспекты организационно–правового обеспечения решения проблем формирования информационного общества.
   Основные положения диссертационного исследования получили отображение в 12 книгах (монографии, брошюры), 18 статьях в научных и 29 других изданиях по вопросам информатизации, интеллектуальной собственности, лицензирования, правовой информатики и информационного права, в которых через различные аспекты правового упорядочение общественных информационных отношений рассмотрены вопросы защиты персональных данных.
   Ключевые слова: информация, данные, защита персональных данных, информационное право, информационно–компьютерные технологии, сети.

V.Bruzko. Оrganization and law aspects of Personal Data protection. - Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of candidate legally sciences on speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; financial law; information law. The organization, in which the protection is held, - National academy of tax service of Ukraine. - Irpen, 2004.

   In the dissertation the problems organization and law aspects of Personal Data protection are investigated on the basis of modern European representations and standards concerned to the rights and freedom of the man, prospects of the information legislation, in view of development of technologies and telecommunication networks.
   On the basis of Convention EC No 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, from 28.01.81, recommendations of Directive of 95/46/EC European Parliament and Cauncil of European Union “About defence of persons in connection with the Рersonal Data processing and free distribution of these data” from 24.10.95 and Directive of 97/66/EC European Parliament and Cauncil of European Union “About the Personal Data processing and defence of rights for persons in the telecommunications sector” from 15.12.97 a project of Law of Ukraine “About the Personal Data protection” developed by the author.
   The concrete forms and methods for realization in the legal and administrative practice to create uniform, complex system of Personal Data protection in Ukraine are investigated, developed, proved and proposed for realization by the author proceeding from principles of administrative – legal regulation of the public relations used in jurisprudence.
   Key words: information, data, protection of the personal data, information right, information technologies, network.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно–правові питання захисту персональних даних

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net