Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Людина в праві: аксіологічний підхід
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Людина в праві: аксіологічний підхід

Анотації 

Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12. — філософія права. — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   У дисертації досліджується відношення “людина-право” та його аксіологічний вимір у контексті антропологічних та аксіологічних проблем права. Розглянуто погляди на відношення “людина-право” у вітчизняній філософсько-правовій думці з кін. ХІХ — до поч. ХХІ ст.; виокремлено підходи до наукового дослідження людини в праві; подано огляд проблематики правової антропології та правової аксіології; виявлено двоспрямованість і двоскладовість системи правової антропології, виведено “антропо-етнічну парадигму” останньої та запропоновано її визначення; з’ясовано зміст категорії “людина” в праві, введені терміно-поняття “людинорозуміння” та “правового людинорозуміння”, окреслено напрями їх дослідження. Розроблено аксіологічний підхід до проблематики людина в праві, в основі якого положення про визнання людини вищою соціальною цінністю; виявлено закономірність здійснення гуманістичної природи права у напрямі визнання й утвердження людини як “найвищої соціально-правової цінності” в поступі від статусу “людини поза правом” до становлення “права людини”; окреслено тенденції процесу здійснення гуманістичної природи права й зокрема процесу олюднення права.
   Ключові слова: філософія права, людина в праві, правова аксіологія, аксіологічний підхід, правова антропологія, (правове) людинорозуміння.

Бигун В. С. Человек в праве: аксиологический подход. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.0012. — философия права. — Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации исследуется отношение “человек-право”, его аксиологическое измерение в контексте антропологических и аксиологических проблем права.
   На основе материалов исследований антропологических и аксиологических проблем права, как отечественной (в том числе дореволюционной и советской), так и зарубежной философско-правовой мысли рассматриваются соответствующие взгляды (и проблематика) на отношение “человек-право”, анализируются методологические основания и подходы к его исследованию. Выясняется, что исследование этой проблемы наиболее полно представлено в правовой антропологии (антропологии права), а его аксиологического аспекта — в правовой аксиологии (аксиологии права).
   Правовая антропология рассматривается как научная форма исследования отношения человека и права. На основании комплексного рассмотрения её проблематики устанавливаются два направления, что дает основания утверждать про двух элементность системы правовой антропологии в отношении проблемы человека в праве. Это объясняет вводимая автором “антропо-этническая парадигма” (в основании подходов к исследованию человека лежат две идеи о человека: как о единичном (автономном) индивиде и как о множественном). Дано определение правовой антропологии. Также рассмотрена проблематика правовой аксиологии, основания которой заложены аксиологией (как философской теорией ценности) и юридической наукой.
   Исследована категория человека в правовой действительности. Введён термин и понятие “человекопонимание”, которое рассматривается как общефилософская и философско-правовая категория и проблема. Рассмотрен вопрос “правового человекопонимания”, очерчены направления его исследования. В частности исследован категориально-понятийный аппарат правового человекопонимание и сделан вывод о том, что понятие “человек” является его самой общей категорией.
   Основываясь на результатах исследований философских и юридических наук (в частности правовой аксиологии и правовой антропологии) разработан аксиологический подход к проблематике человека в праве, основанием которого служит положение о признании человека высшей социальной ценностью. Применение указанного подхода выявляет закономерность воплощения гуманистической природы права — в признание и утверждение человека “высшей социально-правовой ценностью” — в направлении становления “права человека”. Изложены общие тенденции процесса осуществления гуманистической природы права и в частности процесса его очеловечивания — как в общецивилизационном, так и в национальном измерении — в контексте реализации гуманистических положений Конституции Украины.
   Ключевые слова: философия права, человек в праве, правовая аксиология, аксиологический подход, правовая антропология, (правовое) человекопонимание.

Bihun V. S. Human Being in Law: an Axiological Approach. — Manuscript.

The thesis is a dissertation for obtaining a scientific degree of “candidate of juridical sciences” in the speciality of Philosophy of Law (12.00.12), prepared at V. M. Koretsky Institute of State and Law of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   The thesis examines the relation of law and the human being, and its axiological dimension as a legal anthropological and axiological issue. It provides a review of views on the relation “human being — law”, legal anthropology and legal axiology problems in the domestic thought in legal philosophy from the end of the 19th till the early 21st century; their methodological foundation; approaches to the study of man in law. It unfolds a two-steam and twofold system of legal anthropology, presents the “anthropo-ethnic paradigm” of legal anthropology, provides its definition; defines the substance of the category “human being” in law, introduces the concept and term “lydynorozyminnya” ((in Ukrainian), termed as man—conceptualization (in English)) and “pravove lydynorozyminnya” (legal conceptualization of man). An axiological approach to issues of “human being in law” is elaborated. It is grounded in the recognition the human being as the highest social value. The conformity of the realization of the humanistic nature of law is manifested in the recognition and assertion of the human being as the “highest social-legal value”, taking place in the movement from the status of the “human being beyond law” towards the formation of the “human law”. An overview of tendencies of the process of realization of the humanistic nature of law and the humanization of Ukrainian law is provided.
   Key words: legal philosophy, human being (man) in law, legal axiology, axiological approach, legal anthropology, man—conceptualization, legal conceptualization of man.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Людина в праві: аксіологічний підхід

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net