Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Банки як суб’єкти податкових правовідносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Банки як суб’єкти податкових правовідносин

Анотації 

Берназюк Я. О. Банки як суб’єкти податкових правовідносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Науково-дослідний інститут фінансового права Національної академії державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   У дисертації на основі досягнень юридичної науки, узагальнень правозастосовної практики та аналізу чинного законодавства України проведено комплексне дослідження участі банків у податкових правовідносинах.
   Автором розкрито специфіку податково-правового статусу Національного банку України та податкової правосуб’єктності банків, досліджено особливості механізму оподаткування банківських установ, встановлено спільні та відмінні риси податкової і цивільної поруки, вивчено механізм виконання банківськими установами рішень податкових органів, вирішено ряд проблем, пов’язаних із сплатою банківськими установами зборів до Фонду гарнтування вкладів фізичних осіб.
   Робота вміщує характеристику значення банків для забезпечення ефективного функціонування податкової системи держави, а також порядок їх залучення у сферу контрольно-податкових правовідносин. Дисертаційне дослідження охоплює спірні питання, що виникають у діяльності банків як платників податків, так і органів, які сприяють сплаті податкових платежів, та містить відповідні практичні рекомендації законодавцю та правозастосовним органам.
   Ключові слова: податково-правовий статус центрального банку, податкова правосуб’єктність банків, момент сплати податку, оподаткування банків, контрольно-податкові відносини за участю банків, банк-поручитель.

Берназюк Я. О. Банки как субъекты налоговых правоотношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Научно-исследовательский институт финансового права Национальной академии государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   В диссертации на основании учета достижений юридической науки, обобщений правоприменительной практики и анализа действующего законодательства Украины проведено комплексное исследование участия банков в налоговых правоотношениях.
   Автором сделана попытка раскрыть специфику налогово-правового статуса Национального банка Украины и налоговой правосубъектности банков, исследовать особенности механизма налогообложения банковских учреждений. Робота содержит характеристику значения банков для обеспечения эффективного функционирования налоговой системы государства, а также порядок их привлечения в сферу контрольно-налоговых правоотношений. Диссертационное исследование содержит спорные вопросы, возникающие в деятельности банков, как плательщиков налогов, так и органов, которые содействуют уплате налоговых платежей, и содержит соответствующие практические рекомендации законодателю и правоприменительным органам.
   Автор раскрывает порядок исполнения банками решений налоговых органов о списании средств со счетов плательщиков налогов и решений об аресте активов. Значительная часть работы посвящена вопросам, касающимся участия банковских учреждений в правоотношения по исполнению конституционной обязанности каждого платить, установленные законом, налоги и сборы.
   В диссертации поднимается проблема налогообложения банков, в части уплаты ими сбора в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а также рассматривается значение этого сбора для банковской системы Украины.
   Диссертант исследует особенности налогового поручительства, отличительные черты ее от гражданско-правового поручительства. При этом приведены недостатки законодательного регулирования и предлагаются конкретные пути совершенствования этого института финансового права.
   Ключевые слова: налогово-правовой статус центрального банка, налоговая правосубъектность банков, момент уплаты налога, налогообложение банков, контрольно-налоговые отношения при участии банков, банк-поручитель.

Bernaziuk Yan “Banks as subjects of legal relations of taxation” – Manuscript.

Thesis for achieving the scientific degree of a candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 – theory of management; administrative laws and procedures; financial laws; information laws. – Institute of Sciences and Research of Financial Law at the National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin-city, 2004.

   In the thesis on the grounds of legal sciences’ achievements, of the generalization of legal practice, of analysis of current legislation of Ukraine, the complex research of the banks participation in the legal relations of taxation was made by the author.
   The author made an attempt of investigation of legal and taxation conditions of National bank of Ukraine and tax juridical personality of banks, of investigation of particularities of banking institutions’ taxation. The thesis includes the characteristics of the banks’ importance for ensuring the effectiveness of governmental tax system, and the ways of banks’ attracting in the sphere of tax and control relations. The research includes disputable questions, that arise in banks’ activity as tax-payers and bodies, which collect taxes. The work includes correspondent recommendations for legislative and tax bodies.
   Key words: legal and taxation condition of Central Bank; tax juridical personality of banks; moment of tax payment, taxation of banks, tax and control relations with banks participation, bank guarantor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Банки як суб’єкти податкових правовідносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net