Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України

Анотації 

Чубенко А.Г. Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   В дисертації досліджуються проблеми організаційно-правового механізму фінансування МВС України; правовий статус МВС України як головного розпорядника бюджетних коштів; порядок і правові форми виконавчо-розпорядчої діяльності МВС України у сфері здійснення державних видатків; зовнішній і внутрішній види фінансового контролю щодо використання коштів МВС України; методи контролю за виконанням кошторису та додержанням фінансового законодавства МВС України.
   В роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо вирішення організаційно-правових проблем забезпечення ефективності фінансування МВС України. Дисертація розкриває комплекс теоретичних і практичних питань з проблем удосконалення організації та правових засад використання коштів МВС України, передбачених бюджетним законодавством. Особлива увага приділяється розробці пропозицій по удосконаленню законодавчої бази, яка регламентує фінансування МВС України.
   Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ України, головний розпорядник, фінансування, витрати, кошторис, виконавчо-розпорядча діяльність, ефективність, фінансовий контроль, фінансове законодавство.

Чубенко А.Г. Правовые основы финансирования Министерства внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   В диссертации исследуются проблемы организационно-правового механизма финансирования МВД Украины; правовой статус МВД Украины как главного распорядителя бюджетных средств; порядок и правовые формы исполнительно-распорядительной деятельности МВД Украины в сфере осуществления государственных расходов; внешний и внутренний виды финансового контроля в сфере расходования средств МВД Украины; методы контроля за исполнением сметы и соблюдением финансового законодательства МВД Украины.
   Анализируются элементы правового статуса МВД Украины, его компетенция во внутренней вертикале распорядителей бюджетных средств системы МВД Украины. Определяется содержание и значение финансирования в системе финансовых правоотношений. Анализируется система нормативно-правовых актов, которые регламентируют финансирование и расходование средств МВД Украины (Бюджетный кодекс Украины, законы Верховной Рады Украины, указы Президента Украины, постановления и положения Кабинета Министров Украины, инструкции и методические рекомендации Контрольно-ревизионной службы Украины, Государственного казначейства Украины, Финансово-экономического управления МВД Украины). На основании этого анализа обосновывается вывод о несовершенстве нормативно-правовой базы, а также определяются приоритетные направления ее усовершенствования путем внесения дополнений в Бюджетный кодекс Украины, Закон Украины “О милиции”, Закон Украины “О государственной службе”, а также формулируется предложение о необходимости принятия на законодательном уровне специального нормативно-правового акта, который бы регулировал комплекс вопросов финансирования милиции.
   Особое внимание в работе уделяется анализу правоприменительной деятельности МВД Украины в сфере осуществления государственных расходов: анализируются порядок и формы исполнительно-распорядительной деятельности МВД Украины. В работе комплексно рассматриваются вопросы организационно-правового обеспечения методов финансового контроля как внутреннего (внутриведомственного и внутрихозяйственного), так и внешнего (который осуществляет система уполномоченных государственных органов). Исследуются ряд факторов, влияющих на эффективность использования бюджетных средств МВД Украины.
   В работе подаются выводы, предложения и рекомендации по разрешению организационно-правовых проблем финансирования МВД Украины.
   Ключевые слова: Министерство внутренних дел Украины, главный распорядитель, финансирование, расходы, смета, исполнительно-распорядительная деятельность, эффективность, финансовый контроль, финансовое законодательство.

Chubenko A.G. Legal basis of financing of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation to get academic degree of candidate of law science on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; financial law; informational law. - National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   Dissertation deals with the problems of organizational-legal mechanism of financing of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; legal status of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a main superintendent of budgetary funds; order and legal forms of executive and administrative activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the sphere of realization of state expenditures; external and internal kinds of financial control of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine funds expenditures; methods of control of the fulfillment of cost estimation and observance of the financial legislation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
   Conclusions, propositions and recommendations concerning organizational-legal problems of providing the effectiveness of financing of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are given in the scientific research. Dissertation deals with the complex of theoretical and practical questions on the problems of improvement of organization and legal basis that regulates the financing of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
   Key words: the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, main superintendent, financing, expenditures, cost estimation, executive and administrative activity, effectiveness, financial control, financial legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net