Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект

Анотації 

Червяцова А.О. Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено загальнотеоретичним проблемам конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.
   В роботі обґрунтовується існування конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; встановлюється її місце в системі видів соціальної і юридичної відповідальності, визначаються суб'єкти, фактичні та юридичні підстави; досліджується склад конституційного делікту (правопорушення), особливості конституційно-правових санкцій; розглядаються окремі процедури конституційно-правової відповідальності (на прикладі відповідальності президента, уряду та міністрів).
   Ключові слова: юридична відповідальність; види юридичної відповідальності; конституційно-правова відповідальність, правопорушення, конституційно-правовий делікт, санкція, конституційно-правова санкція.

Червяцова А.О. Конституционно-правовая ответственность в системе видов юридической ответственности: теоретико-правовой аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена общетеоретическим проблемам конституционно-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. В работе обосновывается необходимость признания конституционно-правовой ответственности самостоятельным видом юридической ответственности, определяется ее место в системе социальной и юридической ответственности.
   На основе сравнительно-правового анализа показывается отличие конституционно-правовой ответственности от иных видов юридической ответственности, ее соотношение с уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственностью. Исходя из особенностей сферы применения и специфики правового регулирования конституционно-правовой ответственности, раскрывается морально-правовой и политико-правовой характер данного вида юридической ответственности.
   Диссертация содержит определения, которые составляют понятийно-категориальный аппарат конституционно-правовой ответственности, а также положения, которые могут лечь в основу теории данного вида юридической ответственности. В частности, решается вопрос о наименовании отраслевой ответственности, предложены определения таких понятий как “конституционно-правовая ответственность”, “конституционно-правовой деликт”, “конституционно-правовая санкция”, “субъекты конституционно-правовой ответственности”. Предложенные определения опираются на постулаты общей теории права, учитывают отраслевые особенности конституционного права, отражают авторскую позицию по ряду общетеоретических проблем, связанных с конституционно-правовой ответственностью.
   Раскрывая понятие конституционно-правовой ответственности, автор исходит из “двухаспектного” понимания юридической ответственности, предлагая новый подход к решению проблемы “позитивности” юридической ответственности. При этом отмечается, что “позитивной” может быть только конституционно-правовая ответственность властных субъектов конституционного права; основания и процедуры “позитивной” конституционно-правовой ответственности существенности отличаются от оснований и процедур ее “негативного” проявления.
   В работе рассматриваются фактические и юридические основания конституционно-правовой ответственности, круг ее субъектов, а также отдельные процедуры (на примере конституционно-правовой ответственности президента, правительства и министров).
   При определении понятия конституционно-правовой санкции, в отличие от традиционного “негативного” понимания правовой санкции как неблагоприятных последствий противоправного поведения, предложен более широкий подход.
   Результаты исследования позволяют сделать вывод, что конституционно-правовая ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности, имеет исключительное политико-правовое значение как институт, способный противостоять государственному произволу, обеспечить правомерное, эффективное и целесообразное осуществление государственного управления, а значит, – справедливость, свободу и верховенство права в сфере политических отношений.
   Ключевые слова: юридическая ответственность, виды юридической ответственности; конституционно-правовая ответственность, правонарушение, конституционно-правовой деликт, санкция, конституционно-правовая санкция.

Cherviatsova A.O. The Constitutional-law responsibility in the system of the legal responsibility types: theoretical and legal aspects. – Manuscript.

The thesis for a Candidate of Law Degree in the field 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

   The thesis is devoted to the theoretical problems of the constitutional-law responsibility as a separate type of legal responsibility. The author proves the existence of the constitutional-law responsibility; identifies its place in the system of types of the legal and social responsibilities; defines subjects, factual and legal base of this type of responsibility; analyses the structure of the constitutional delict, features of the constitutional-law sanctions; considers the particular procedures of the constitutional-law responsibility (on the example of the responsibility of a president, government and ministers).
   Key words: legal responsibility; types of the legal responsibility; constitutional-law responsibility; delict; constitutional delict; sanction; constitutional-law sanction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net