Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Жаботинський етап раннього залізного віку Українського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Жаботинський етап раннього залізного віку Українського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення)

 Анотації

Дараган М.М. Жаботинський етап раннього залізного віку Українського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. Інститут археології НАН України, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено вивченню жаботинського етапу раннього залізного віку Українського правобережного Лісостепу. Основою дослідження стали матеріали Жаботинського поселення. Матеріали Жаботинського поселення систематизовані і проаналізовані за єдиними методичними засадами. У роботі вперше вводяться до науково обігу докладні типолого-статистичні характеристики кераміки жаботинського етапу, що дозволило розглядати Жаботинське поселення як еталонну пам’ятку раннього залізного віку Східної Европи. Запропонована структурна схема жаботинського етапу відбиває хронологічний розподіл матеріалів і спрямованість культурних зв'язків. На поселенні виділено три горизонти, ритм розвитку яких співпадає з ритмом середньогальштатської культури Басарабь. Проведено кореляцію хронологічних систем передскіфських та ранньоскіфських (РСК) горизонтів на рівні зіставлення центральноєвропейської, передньоазійської і східноазійської хронологічних систем. Запропонована модель культурогенезу на розглянутій території наприкінці IX-VII в. до н.е. й розглянуті особливості функціонування культурних утворень у перехідний період. Виявлені критерії новаційності жаботинського культурного комплексу відносно чорноліського.
   Ключові слова. Жаботинський етап, Жаботинське поселення, ранній залізний вік, передскіфський час, ранньоскіфський час, гальштат, кераміка.

Дараган М.Н Жаботинский этап раннего железного века Украинской правобережной Лесостепи (по материалам Жаботинского поселения). -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.04 - археология. Институт археологии НАН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена жаботинскому этапу раннего железного века Украинской правобережной Лесостепи. Основу исследования составили материалы Жаботинского поселения. Проведено изучение стратиграфической ситуации на поселении, охарактеризован весь материальный комплекс памятника. Подсчет качественного состава материального набора Жаботинского поселения в соотношении с материальным комплексом позднечернолесской культуры по схеме: "инновации с отрицательной традицией, инновации с положительной традицией, сквозные типы” показал, что количество инноваций с положительной традицией составляет 27%, сквозных типов 27%, а инноваций с отрицательной традицией 46%. Общее количество обновленных типов - 73%. Только в керамическом комплексе доля нововведений - 90,9%, а в раннем горизонте - 88,2 % Подобное соотношение основных категорий материальной культуры свидетельствует не просто о новом хронологическом срезе по отношению к позднечернолесской культуре Среднего Поднепровья, но и новом качестве этого среза, что указывает на культурное преобразование чернолесского комплекса, т. е появлении новой культуры.
   Показано, что инновации с отрицательной традицией представлены двумя группами. Первая из них отражает традицию культуры Козия-Сахарна. Все эти типы этой группы отсутствуют среди керамики Позднего Чернолесья Среднего Днепра, но есть в "чернолесско-жаботинских" комплексах Среднего Поднестровья. Вторая группа отражает традицию культуры Басарабь, обогащенную своеобразным гавским или постгавским компонентом.
   На основании анализа стратиграфии и планиграфии исследованной части поселения, распределения морфологических групп керамики по различным его раскопам были выделены три хронологические горизонта с относящимися к ним сооружениями. Горизонты Жаботинского поселения характеризуются устойчивым сочетанием типов, что позволило провести корреляцию с синхронными и диахронными памятниками, в том числе и стратифицированными материалами поселений Среднего Поднепровья, Побужья, Поднестровья, Лесостепной Молдавии и поселений Юго-Восточной и Центральной Европы.
   Горизонт Жаботин - I датируется первой половиной - серединой VIII в. до н. э. и соответствует финальному горизонту Козии - Сахарны и Басарабь 1 - На С 1 (раннему). Жаботин -II - серединой - финалом VIII в. до н.э. соответствует Басарабь 2 - На С1 (позднему). Жаботин - III - первой половиной - серединой VII в. до н. э. синхронен Басарабь 3 -На С2 (раннему).
   Исходя из хронологии Жаботинского поселения, проверена хронология предскифского (новочеркасского) и раннескифского комплекса (РСК-1 и РСК-2), посредством независимой их привязки к центральноевропейской, восточноазиатской и переднеазиатской хронологическим системам.
   В контексте переднеазиатской хронологии РСК-1 синхронен верхней части хронологического диапазона Хасанлу IV, его финал совпадает во времени с погребением ММ Гордона (741 г. до н.э.). В системе центральноевропейской хронологии РСК-1 соответствует горизонтам Яньево-Дюнакемлод-Михалков-Фокору-Рудовчи и Фюзешабонь-Мезочат 2 финала На В3 – началу На С1 и датируется первой половиной –серединой VIII в. до н.э. (по обновленной схеме центральноевропейской хронологии).
   В системе центральноазиатской хронологии - инновации РСК-1 датируются концом IX - VIII в. до н.е., соответствуя ранней майэмирской (бийкенской) культуре.
   Хронология этапа РСК-2 – концом VIII - серединой VII вв. до н.э основана: 1) на датировании вещей РСК-2 в контексте переднеазиатских горизонтов начала VII в. до н.э; 2) хронологии собственно переднеазиатского импорта из келермесских комплексов концом VIII – третей четвертью VII в. до н.э.; 3) привязкой РСК-2 – РСК-3 к центральноевропейской хронологии.
   По отношению к чернолесской культуре жаботинские памятники формируют особый культурно инновационный горизонт, прослеживаемый по всем категориям археологической культуры. Фиксируется смена мест обитания, погребального обряда, культовой сферы, появляются новые формы жилищ, изменения на уровне домашних промыслов и ремесел и т.д. Эти метаморфозы совпадают с климатическими изменениями финала суббореала начала субатлантикума, что подтверждается палеопедологическими данными для позднечернолесских памятников. Все это позволяет предполагать, что между Чернолесьем и Жаботиным произошла культурная трансформация, отражающая процесс формирования новой культуры.
   Ключевые слова. Жаботинский этап, Жаботинское поселение, ранний железный век, предскифский период, раннескифский период, гальштат, керамика.

Daragan M.N. Zhabotin Stage of the Early Iron Age of the Ukrainian right-bank Forest-steppe (by materials of Zhabotin settlement Zhabotin). – Manuscript.

The thesis deals with studying Zhabotin stage of the Early Iron Age of the Ukrainian right-bank Forest-steppe region. It is basis is materials of Zhabotin settlement. This settlement materials are systematized and analysed by uniform methodical installations.

   Thesis puts into scientific use exact typological and statistical criteria of Zhabotin stage ceramics that permits to define Zhabotin settlement as a reference site of Early Iron Age of Ukrainian right-bank Forest-steppe region.
   The typological and statistical analysis of the ceramics from Zhabotin has led to the distinction of three chronological phases in this settlement (Zhabotin I, II and III). Specific types of ceramic vessels represent each phase. Chronology is determined on parity with Еarly and Middle Hallstatt culture of Southeast Europe. Chronologically and cultural the rhythm of development Zhabotin stage coincides with a rhythm Middle Hallstatt culture Basarabi.
   Research includes a correlation of chronology of preScythian and Early Scythian (RSK) stages in the basis of relation of Central Europe, Orient and Eastern Asia chronology.
   Criteria innovation Zhabotin cultural complex in relation to Chernoles are determined. In relation to Chernoles to culture, Zhabotin monuments form the special cultural innovative horizon traced on all categories of archeological culture. The model genesis of cultures in considered territory from end 9th to the 7th century BC according to which between Chernoles and Zhabotin there was a cultural transformation is offered, that has led to formation of new culture.
   Key-words: Zhabotin stage, settlement of Zhabotin, early Iron Age, Pre Scythian, Early Scythian, Hallshtatt, ceramics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Жаботинський етап раннього залізного віку Українського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net