Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку

Анотації 

Чучковська А. В. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, першим комплексним дослідженням правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, в якій на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних організацій та окремих держав світу подано аналіз такого нового правового поняття, як електронна комерція, визначені правовідносини, які складають це поняття, та принципи її правового регулювання, досліджено вчинення правочинів через мережі електрозв’язку, в зв’язку з чим досліджується поняття та використання електронних документів та електронних підписів, поняття форми господарського договору з врахуванням сучасних електронних носіїв інформації, особливі додаткові істотні умови таких господарських договорів. Досліджений правовий статус провайдерів сертифікаційних послуг, як одного з центральних суб’єктів правовідносин у сфері електронної комерції. Результатом такого дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, і зокрема, запровадження нової системи провайдерів сертифікаційних послуг, визначення форм господарсько-правової відповідальності цих суб’єктів, меж та підстав такої відповідальності, обґрунтовується доцільність введення режиму ліцензування діяльності провайдерів сертифікаційних послуг, та ефективно діючого механізму державного регулювання діяльності зазначеного суб’єкту.
   Ключові слова: господарський договір, державне регулювання, електронна комерція, електронний документ, електронний цифровий підпис, провайдер сертифікаційних послуг, форма господарського договору.

Чучковская А. В. Правовое регулирование хозяйственных договоров, совершаемых через сети электросвязи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, первым комплексным исследованием правового регулирования совершения хозяйственных договоров через сети электросвязи, в частности через сеть Интернет, в которой на основании действующего законодательства Украины, нормативных актов международных организаций и отдельных стран мира подан комплексный анализ такого нового правового понятия как электронная коммерция, определены правоотношения, составляющие это понятие, и принципы ее правового регулирования, исследовано совершение сделок через сети электросвязи, в связи с чем исследуется понятие и использование электронных документов и электронных подписей, понятие формы хозяйственных договоров с учетом современных электронных носителей информации, особые дополнительные существенные условия таких хозяйственных договоров. Исследован правовой статус провайдеров сертификационных услуг, как одного из центральных субъектов правоотношений в сфере электронной коммерции. Результатом такого исследования стало внесение предложений, изменений и дополнений к действующему законодательству Украины, и в частности, внедрение новой системы провайдеров сертификационных услуг, определение форм хозяйственно-правовой ответственности этих субъектов, пределов и оснований такой ответственности, обосновывается целесообразность введения режима лицензирования деятельности провайдеров сертификационных услуг, и эффективно действующего механизма государственного регулирования деятельности указанного субъекта.
   Одним из самых важных факторов развития электронной коммерции в Украине является становление и развитие законодательной базы, которая бы отвечала содержанию, назначению и принципам данных отношений.
   По мнению автора, целесообразным является регулирование не отдельных блоков правоотношений, составляющих электронную коммерцию, а урегулирование комплексного системного явления электронной коммерции, основная цель которого заключается в легализации внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий в сферу хозяйствования, в частности при заключении сделок. В связи с этим детальная правовая регламентация совершения сделок путем обмена электронным документами должна содержаться в специальном Законе “Об электронной коммерции”, в то время как Хозяйственный кодекс Украины, выступающий основой национального хозяйственного законодательства, должен содержать общие начала регулирования хозяйственно-договорных отношений.
   Значение диссертационной работы состоит в том, что она направлена на заполнение пробелов в украинской правовой науке по вопросам правового регулирования хозяйственных договоров, совершаемых через сети электросвязи, и призвана сориентировать практику на дальнейшее усовершенствование. Материалы исследования дают комплексное представление о правовом регулировании хозяйственных договоров, совершаемых через сети электросвязи, о перспективах развития законодательства в данной сфере, о правовом статусе субъектов электронной коммерции, а также о содержании, пределах, правовых формах государственного регулирования деятельности провайдеров сертификационных услуг в Украине.
   Некоторые положения, сформулированные в диссертации, имеют дискуссионный характер и могут быть базой для дальнейшего научного исследования.
   Ключевые слова: государственное регулирование, провайдер сертификационных услуг, электронная коммерция, электронная подпись, электронный документ, форма хозяйственного договора, хозяйственный договор.

Chuchkovska A. V. Legal Regulation of Commercial Contracts made through telecommunications networks. – Manuscript.

Dissertation for gaining Ph. D. (Legal Studies) in specialty 12.00.04 – Economic Law, Economic and Procedural Law. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2004.

   The dissertation is an independent and first comprehensive research on legal regulation in the field of commercial contracts made through telecommunications networks, particularly through Internet; the research is based on current legislation of Ukraine, standard acts of international organizations and individual countries of the world. On the grounds of this documentary basis the new legal notion of e-commerce is analyzed, legal relationships related to this notion and the principles of its legal regulation are reviewed, and institution of legal proceedings trough telecommunications networks is studied, and in respect with the latter notion the use of electronic documents and electronic signatures is discussed, including a research of the notion of commercial contract form with consideration of modern electronic information media, with special attention to essential conditions of such commercial contracts. The legal status of certification service providers as a central subject of legal relationship in the e-commerce field is discussed in the dissertation. In the result of the research the author has put forward some recommendations about amendments and changes to current Ukrainian legislation, particularly on establishing new system of certification service providers, defining new forms of economic liability and limitations and grounds of legal subjects for this liability; the author also proves advisability of licensing for certification providers’ activity and supports effective mechanism of state regulation for this legal subjects.
   Key words: certification services’ provider, commercial contract, electronic commerce (e-commerce), electronic digital signature, electronic document, a form of commercial contract, state regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net