Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захисна функція профспілок, форми її реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захисна функція профспілок, форми її реалізації

Анотації 

Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню захисної функції профспілок та форм її реалізації в умовах ринкової економіки. Визначено поняття захисної функції профспілок. Вперше в науці трудового права проаналізовано форми реалізації захисної функції профспілок. Виявлено етапи розвитку законодавства про профспілки, обумовлених змінами соціально–економічних та політичних умов у суспільстві, визначена правова характеристика цих етапів. Розроблені рекомендації щодо форм взаємодії між роботодавцями та профспілками в умовах їх плюралізму. Вперше виявлені спільні риси та проведено розмежування між профспілками та іншими представницькими органами, доведена перевага профспілок у захисті трудових прав. З’ясовано питання про зв’язок між кількістю членів профспілок, яких об’єднує профспілка, і обсягом повноважень по представництву їх інтересів. Внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює форми здійснення профспілками захисної функції.
   Ключові слова: профспілка, наймані працівники, функції профспілок, захисна функція, форми реалізації захисної функції профспілок.

Цесарский Ф.А. Защитная функция профсоюзов, формы ее реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию защитной функции профсоюзов и форм ее реализации в условиях рыночной экономике. Определено, что в современных условиях функциями профсоюзов являются защитная и представительная. При этом, основной функцией профсоюзов, следует считать защитную, а представительная функция является вспомогательной по защите прав наемных работников, она создает надлежащие условия для реализации защитной функции. Сформулировано понятие защитной функции профсоюзов как комплексной деятельности профсоюзов на каком–либо организационном уровне, направленную на предупреждение нарушений трудовых и социально–экономических прав трудящих, их защиту и восстановление. Выявлены девять этапов развития законодательства о профсоюзах, обусловленных изменениями социально–экономических и политических условий в обществе, определена правовая характеристика этих этапов. Профсоюзный контроль определяется, как одна из форм реализации защитной функции профсоюзов, направленная на охрану, предупреждения та восстановления трудовых и социально–экономических прав работников в случае их нарушения. Разработаны рекомендации применительно к формам взаимодействия между работодателями и профсоюзами в условиях их плюрализма. Впервые выявлены общие черты и проведено разграничение между профсоюзами и иными представительными органами. Сформулированы рекомендации применительно к определению профсоюзов представительными органами. Обосновано, что профсоюзы имеют значительное преимущество по защите трудовых прав наемных работников в отличие от иных представителей работников. Исследован вопрос о связи между количеством членов профсоюзов, которых объединяет профсоюз, и объемом полномочий по представительству их интересов. Внесены предложения по усовершенствованию действующего законодательства, которое регулирует формы осуществления профсоюзами защитной функции.
   Ключевые слова: профсоюз, наемные работники, функции профсоюзов, защитная функция, формы реализации защитной функции профсоюзов.

Tsesarskyy F.A. Protective function of trade unions, forms of its realization. – Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree in Law Sciences, speciality 12.00.05 – Labour Law; Social Security Law. – The National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Kharkiv, 2004.

   The thesis is dedicated to complex research of protective function of trade unions and forms of its realization in circumstances of market economy. For the first time in the science of Labour Law forms of realization of protective function of trade unions are analyzed. Stages of development of legislation on trade unions conditioned by changes of socially economical and political conditions in society are shown. Law description of these stages is determined. Recommendation concerning forms of interaction between employers and trade unions in conditions of their pluralism. For the first time general features are determined and distinctions between trade unions and other representative bodies are found, advantage of trade unions during protection of labour rights is proved. Connection between quantity of members of trade unions, which are united by the trade union, and amount of authorities of representation of their interests is found out. Improvement of legislation in force, which regulates forms of fulfillment of protective function by trade unions, is proposed.
   Key words: trade union, employees, functions of trade unions, protective function, forms of realization of protective function of trade union.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захисна функція профспілок, форми її реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net