Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Анотації 

Чигрина Г.Л. Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004.

   Дисертація присвячена встановленню видів та дослідженню змісту джерел доказів, які використовуються для вирішення справ, порушених за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), на стадіях досудового слідства.
   У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем встановлення доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві. Обґрунтовано доцільність визнання джерелами доказів показань підсудного, експерта, цивільного позивача (представника позивача) та цивільного відповідача (представника відповідача). Автор пропонує корегувати назви таких джерел доказів, як “висновок експерта” та “речові докази”, дає власне визначення понять “свідок у кримінальній справі” та “показання свідка”. Зроблено висновок про те, що вирішальними при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 212 КК України, є такі джерела доказів, як документи та речові докази. При цьому показання фізичних осіб відіграють допоміжну роль і за відсутності носіїв матеріальних слідів злочину не можуть мати суттєвого значення для правильного вирішення справи.
   Ключові слова: доказ, джерело доказів, показання свідка, показання підозрюваного, показання обвинуваченого, висновок експерта, речовий доказ, документи, протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів.

Чигрина Г.Л. Источники доказательств по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена установлению видов и исследованию содержания источников доказательств, которые используются при расследовании уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) на стадиях досудебного следствия.
   В диссертации обоснована целесообразность признания источниками доказательств показаний подсудимого, эксперта, гражданского истца (представителя истца) и гражданского ответчика (представителя ответчика). Автор предлагает скорректировать названия таких источников доказательств, как “вещественные доказательства” и “вывод эксперта”, даёт собственное определение понятий “свидетель по уголовному делу” и “показания свидетеля”. Сделан вывод о том, что решающими при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Украины, являются такие источники доказательств, как документы и вещественные доказательства. При этом показания физических лиц играют вспомогательную роль и при отсутствии носителей материальных следов преступления не могут иметь существенного значения для правильного разрешения дела.
   Ключевые слова: доказательство, источник доказательств, показания свидетеля, показания подозреваемого, показания обвиняемого, вывод эксперта, вещественные доказательства, документы, протоколы следственных и судебных действий, протоколы с соответствующими приложениями, составленными уполномоченными органами по результатам оперативно-розыскных мероприятий.

CHYGRYNA G.L. Proof sources of criminal cases on evasion of paying taxes, fees, duties and other payments. - Manuscript.

Dissertation for the candidate degree in Law. Speciality 12.00.09. - Criminal Law and Criminalistics; Court expertise. - National Academy of Internal Affairs of Ukraine. -Kyiv, 2003.

   This research deals with determination of types and investigation of the proof sources which are being used in the preliminary investigation of the cases defined by article 212 of the Criminal Code (taxes, fees and other obligatory payments’ evasion).
   In the dissertation general-theoretical problems of proofs’ establishment and their sources in the criminal procedure have been analysed. Expediency of recognition of the defendant testimonies as proofs’ sources, expert, civil plaintiff (representative of plaintiff) and civil respondent (representative of respondent) has been proved. Necessity of updating the names of such proofs’ sources as "material evidences" and “conclusion of expert” has been grounded. The author has proposed her own definition of such notions as “witness on criminal case” and “testimonies of witness”. The statement that proofs on criminal case are not the data themselves received as a result of operative-search activity, but only documents and material evidences as only subjects (things) and documents are used in the criminal procedure with preservation of their initial form has received its further development. The idea on expediency of fixing the list of investigatory actions in the Procedural Criminal Code of Ukraine which can be carried out before instituting of criminal case has been grounded. Inclusion of such investigatory action as seizure to this list has been proposed.
   The conclusion has been made that during investigation of the crimes stipulated by article 212 of the Ukrainian Criminal Code such proofs’ sources as documents and material evidences. The testimonies of physical persons play an auxiliary role are decisive. In case of absence of carriers of material crime traces they cannot have essential value for the correct sanction of a case. The contents, the subject and structural elements of such proofs’ sources as testimonies of witness, evidences of the suspected and testimonies of the accused has been determined and analysed during investigation of the crimes stipulated by article 212 of the Ukrainian Criminal Code.
   By the results of the given research proposals and recommendations on perfection of the working procedural criminal legislation of Ukraine and practice of its application during establishment of proofs and their sources have been developed.
   Keywords: proof, proofs’ source, testimonies of witness, testimonies of the suspected, testimonies of the accused, conclusion of expert, material evidences, documents, reports of investigatory and legal actions, reports with the corresponding appendices made by the authorized bodies by the results of operative - search actions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net