Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дефектність фактичних складів

Анотації 

Чувакова Г.М. Дефектність фактичних складів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   Вперше підготовлено комплексне дисертаційне дослідження, в якому у комплексі і взаємозалежно розглядаються такі категорії, як юридичний факт, фактичний склад, їхня класифікація, різного роду їхні дефекти, а також реакція держави на такого роду відхилення від правової моделі. Новаторські положення дисертації пов’язані з виділенням юридичного факту-стану; розглядом юридично значущих умов; авторським визначенням фактичного складу; виявленням правоперешкоджаючих юридичних фактів; виділенням специфічних особливостей фактичного складу (способи нагромадження юридичних фактів); визначенням поняття дефекту і дефектності юридичних фактів та фактичних складів; розглядом юридичної реакції на дефекти і дефектність юридичних фактів та фактичних складів.
   Ключові слова: юридичний факт, складний юридичний факт, правоперешкоджаючий юридичний факт, юридично значущі умови, фактичний склад, елементи фактичного складу, дефекти юридичних фактів, дефекти фактичних складів, дефектність фактичного складу.

Чувакова А.М. Дефектность фактических составов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   В диссертации рассмотрены особенности юридических фактов и фактических (юридических) составов. При этом, по-новому рассмотрен фактический состав не только как система юридических фактов, но и юридически значимых условий. Уточнено определение фактического состава: фактический состав есть система юридических фактов и юридически значимых условий, предусмотренных нормами права в качестве основания для наступления правовых последствий.
   При рассмотрении юридических фактов выделяются факты-состояния как сложные юридические факты, характеризующиеся относительной стабильностью и длительным периодом существования, в течение которого они могут неоднократно (в сочетании с другими фактами) вызывать наступление правовых последствий.
   Обосновывается существование правопрепятствующих юридических фактов как фактов, наличие (отсутствие) которых связано с предусмотренными правовыми последствиями, – соответственно отсутствуют (наличествуют) и влекут правовые последствия в виде препятствия к возникновению права. С наличием (или отсутствием) препятствующего обстоятельства связаны определенные правовые последствия.
   Представлены понятия дефекта и дефектности юридического факта и фактического состава. Юридический факт дефектен в тех случаях, когда его признаки не соответствуют модели, закрепленной в гипотезе юридической нормы – юридический критерий. Дефектом юридического факта следует считать наличие в нем таких признаков, которые свидетельствуют о существенном изменении в его содержании – социальный критерий. Дефект выступает как само отклонение, т.е. порождающая причина, а дефектность является характеристикой “качества” юридического факта или фактического состава. На основании общелексического определения данного понятия сформулировано его юридическое значение: “Дефектность фактического состава – это наличие дефектного юридического факта в фактическом составе или отсутствие одного из его элементов”. Таким образом, наличие дефекта в элементах фактического состава влечет дефектность самого фактического состава. Причинами дефектности фактических составов могут быть: скрытое перерождение юридических фактов и фальсификация юридических фактов.
   Определены последствия дефектности фактических составов, юридическая реакция на возникновение таких фактических составов; осуществлена классификация дефектов. Возникновение дефектного юридического факта или состава – это нарушение правопорядка либо непосредственная угроза такого нарушения. Видами юридической реакции на дефектность фактического состава являются: стабилизация правовых последствий; отсрочка в наступлении правовых последствий; юридическая санкция (невозникновение правовых последствий; возникновение из дефектного состава иного правового последствия; автоматическое наступление правовых последствий).
   Многообразие дефектов, имеющих юридическое значение, вызывает необходимость осуществления их классификации. Среди критериев классификации можно назвать юридическую значимость нарушения в фактическом составе, в связи с чем они разграничиваются на существенные и несущественные. Дефекты в структуре фактического состава разграничиваются на нарушения в элементах фактического состава и нарушения в способе связи элементов фактического состава. По своему юридическому значению выделяются такие разновидности дефектности фактических составов как несостоятельность, недействительность, частичная дефектность, малозначительное нарушение. По степени вероятности дефекты в фактических составах можно классифицировать на вероятные и исключительные. В зависимости от причин дефектов фактического состава они возникают по уважительной и по неуважительной причине. Признак исправимости дефектов позволяет классифицировать их на исправимые, неисправимые, частично исправимые.
   Ключевые слова: юридический факт, сложный юридический факт, правопрепятствующий юридический факт, юридически значимые условия, фактический состав, элементы фактического состава, дефекты юридических фактов, дефекты фактических составов, дефектность фактического состава.

Chuvakova A.M. Imperfectness of actual structures. – The Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of jurisprudence on a speciality: 12.00.01 – the theory and history of the state and the right; history of political and legal doctrines. – The Odessa national law academy, Odessa, 2004.

   For the first time the complex dissertational research is prepared in which in complex and in interconnection are considered such categories, as the legal fact, the actual structure, their classification, the various sort of their defects, and the reaction of the state to such deviations from legal model.
   Innovative positions of the dissertation are connected to allocation of a legal fact-condition; consideration of legally significant conditions; author's definition of actual structure; the revealing of the law preventing legal facts; allocation of specific features of the actual structure (ways accumulation of the legal facts); Definition of concept of defect and imperfectness of the legal facts and the actual structures; consideration of legal reaction to defects and imperfectness of the legal facts and the actual structures.
   Keywords: the legal fact, the complex legal fact, the law preventing legal fact, legally significant conditions, actual structure, elements of actual structure, defects of the legal facts, defects of actual structures, imperfectness of the actual structure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дефектність фактичних складів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net