Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект

Анотації 

Щетініна Л.В. Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Київський національний економічний університет, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено теоретико-методологічним і прикладним проблемним питанням оцінювання ефективності діяльності центрів зайнятості та розробці рекомендацій щодо вдосконалення процедури визначення резервів підвищення ефективності їх функціонування. Запропоновано теоретико-методологічне забезпечення оцінювання ефективності центрів зайнятості на основі розроблених інституційного та діяльністного підходів до вирішення цієї проблемі. Проведено аналіз методичного забезпечення на його відповідність концептуальним положенням дисертаційного дослідження. Визначені етапи процедури виявлення резервів підвищення ефективності, що включають: розробку теоретико-методологічного та методичного забезпечення рейтингового оцінювання центрів зайнятості; впровадження системи ідентифікації потреб незайнятих осіб; децентралізацію управління центрами зайнятості.
   Реалізація вказаних складових дозволила сформулювати рекомендації щодо вдосконалення рейтингового оцінювання, організації системи ідентифікації потреб незайнятих осіб; визначити організаційні етапи децентралізації управління центрами зайнятості.
   Ключові слова: ефективність функціонуавння державної служби зайнятості, центри зайнятості, резерви підвищення ефективності, якість, продуктивність, економічність, інститут, професійне навчання.

Щетинина Л.В. Эффективность деятельности центров занятости: институциональный аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01 – демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена теоретико-методологическим и прикладным проблемам оценки эффективности деятельности центров занятости и разработке рекомендаций по усовершенствованию процедуры определения резервов повышения эффективности их функционирования. Получили развитие теоретические аспекты определения понятий “институт”, “эффективность”, “эффект”, “результат”, на основании чего разработана классификация видов эффективности, которая учитывает систему критериев оценки эффективности, а именно – качество, действенность, экономичность и продуктивность.
   Практическое значение имеет предложенная в диссертации система критериев анализа методического обеспечения оценки эффективности деятельности центров занятости, что, в свою очередь, позволила обосновать направления его усовершенствования, среди которых следует выделить: при расчете показателей действенности необходима идентификация потребностей клиентов с позиции полезности для них определённых программ службы занятости в ситуации безработицы; при расчёте показателей продуктивности необходима идентификация работников центров занятости относительно их участия в реализации программ службы занятости; обеспечить комплексный характер процедуры оценки эффективности работы центров занятости позволит использование показателей уровня удовлетворенности индивидов, с одной стороны, клиентов услугами, которые предоставляться указанными учреждениями, а с другой – работников трудовой деятельностью в них.
   Разработанные методологические и методические положения определения внутренней социальной эффективности работы центров занятости будут содействовать полноте результатов оценки эффективности, а также учету влияния на неё человеческого фактора. Апробация указанного методологического подхода позволила выявить резервы повышения внутренней социальной эффективности функционирования центров занятости, а также определить направления их реализации.
   Выделенные в диссертации этапы-составляющие процедуры определения резервов повышения внешней эффективности деятельности центров занятости включают: разработку теоретико-методологического обеспечения рейтинговой оценки эффективности деятельности центров занятости; внедрение системы идентификации потребностей незанятых граждан; децентрализацию управления центрами занятости.
   Реализация указанных составляющих позволила: усовершенствовать рейтинговую оценку эффективности деятельности центров занятости на основе выявления недостатков в показателях, которые в ней используются, а также использования коэффициентов поправки на динамику показателей эффективности функционирования данных организаций; разработать методические рекомендации по организации системы идентификации потребностей незанятых граждан; определить организационные этапы процесса децентрализации управления центрами занятости; развить методологию оценки эффективности профессионального обучения работников центров занятости с учетом в ней реакции слушателей, а также результатов оценки со стороны непосредственных руководителей изменений в трудовой деятельности работников после прохождения обучения.
   Ключевые слова: эффективность функционирования государственной службы занятости, центры занятости, резервы повышения эффективности, качество, продуктивность, экономичность, институт, профессиональное обучение.

Schetininа L.V. Еfficiency of activity of the centers of employment: institutional aspect – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of economical sciences in speciality 08.09.01 – Demography, economic of labour, social economy and policy. - The Kyiv National Economic University, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to theoretic-methodological and applied problems evaluation of efficiency of activity of the employment centers and development of recommendations on the improvement of the procedure of the definition of reserves of the efficiency increase of it functioning. theoretic and methodological maintenance of the evaluation of the efficiency of employment centers, which based on developed institutional and activity approaches to the decision of this problem is offered. It is carried out the analysis of methodical maintenance on its conformity to conceptual positions of dissertational research. Stages of procedure of revealing of reserves of the efficiency increase which include are determined: development of theoretic and methodological maintenance rating evaluation of the employment centers; introduction of the system of the identification of needs of the unemployed; decentralization of management by the centers of employment.
   Realization of the specified components has allowed to formulate recommendations on improvement rating evaluation, the organizations of the system of identification of unemployed needs of the; to define organizational stages of decentralization of management of the employment centers.
   Key words: Efficiency of activity of public service of employment, the employment centers, reserves of increase of efficiency, quality, efficiency, profitability, institute, vocational training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net