Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Професійні спілки як суб’єкти трудового права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професійні спілки як суб’єкти трудового права

Анотації

Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діяльністю професійних спілок при здійсненні ними представництва і захисту прав та інтересів найманих працівників. Особливу увагу приділено вирішенню проблем правового статусу профспілок як суб’єктів трудового права, проаналізовано не тільки відповідні норми трудового законодавства, а й робляться висновки щодо їх застосування. Визначені етапи та досліджені особливості розвитку трудового законодавства про професійні спілки; досліджено поняття та правову природу функцій профспілок та їх компетенцію у сфері захисту трудових прав трудящих; визначено їх місце в системі трудових відносин; розкрита їх участь у колективно-договірному регулюванні трудових відносин; сформульовано моделі правових норм, що регулюватимуть діяльність профспілок у новому Трудовому кодексі України.
   Ключові слова: професійні спілки, виборний орган первинної проф- спілкової організації, суб’єкти трудового права, сторона трудового право-відношення, соціальне партнерство.

Цыганчук Н.А. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием теоретических проблем деятельности профессиональных союзов.
   В диссертационном исследовании разработана модель правового регулирования трудовых отношений, стороной которых являются профессиональные союзы, а также раскрыты проблемы правового статуса профессиональных союзов как субъектов трудового права.
   В работе определены этапы и проанализированы особенности развития трудового законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов как представителей и защитников прав и интересов трудящихся; сделан анализ правового регулирования деятельности профсоюзов в международно-правовых актах и зарубежном законодательстве и сформулированы предложения о приведении трудового законодательства Украины в соответствие с международными стандартами и о целесообразности использования передового зарубежного опыта.
   Исследовано и уточнено понятие функции профсоюзов. Обосновывается вывод, что весь комплекс прав профсоюзов по представительству интересов трудящихся по своей функциональной направленности делится на четыре основные группы: организационно-управленческие права, права в области локального правотворчества, права в области правоприменительной деятельности, контрольно-надзорные права.
   Определена роль профсоюзов в системе индивидуальных и коллектив-ных трудовых правоотношений.
   Аргументитрован вывод о необходимости внесения в новый Трудовой кодекс Украины отдельного раздела “Социальное партнерство”, в котором будут содержаться нормы, раскрывающие понятие социального партнерства, стороны и субъекты социального партнерства, его основные принципы, виды и формы. Правовые рамки социального партнерства определяются как комплекс правовых норм, которые регулируют статус и права профсоюзов и организаций работодателей, их сотрудничество в области регулирования колективных трудовых правоотношений наемных работников.
   В работе обосновывается новый вывод о том, что правосубъектность уполномоченых первичной профсоюзной организацией выборных органов является производной от правосубъектности первичной профсоюзной организации, поскольку возникает в результате предоставленых им определенных полномочий и может быть ограничена при желании первичной профсоюзной организации самостоятельно реализовывать определенное право.
   С учетом результатов исследования, на основании анализа законодательного регулирования деятельности профессиональных союзов предлагается внести изменения и дополнения в нормы действующего трудового законодательства Украины, которые регулируют возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений наемных работников и работодателей, вопросы охраны труда, колективных трудовых отношений. В работе такжесформулированы модели правовых норм в новом Трудовом кодексе Украины.
   Ключевые слова: профессиональные союзы, выборный орган первичной профсоюзной организации, субъекты трудового права, сторона трудового правоотношения, социальное партнерство.

Tsiganchuk N.A. Trade Unions as Subjects of Labour Law. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Science in Law by speciality 12.00.05 labor law; social security law. – National University of Home Affairs. Kharkiv, 2004.

   The thesis is concerned with the comprehensive study of theoretical and practical issues of trade unions’ activities in representing and protecting the rights and interests of employees. Special emphasis is placed on solving the problems of the legal status of trade unions as subjects of law. The thesis has analysed not merely respective norms of labor legislation, but has made conclusions concerning their application. It has determined stages and studied peculiarities of labor legislation concerning trade unions; investigated the notion and legal nature of the trade unions’ functions, as well as their jurisdiction in protecting labor rights of employees; determined their place within the system of labor relations; revealed their participation in regulating labor relations through collective agreements; formulated the models of legal norms that will regulate trade unions’ activities in the new Labor Code of Ukraine.
   Key words: trade unions, elected bodies of the primary trade union organizations, subjects of labor law, a party of labor law relations, social partnership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професійні спілки як суб’єкти трудового права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net