Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації

Анотації 

Чистяков П.М. Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертацію присвячено розгляду теоретичних та практичних аспектів контролю органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню. Розглянуто місце та роль контролю органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, в системі державно-правового та фінансового контролю, генезис його у вітчизняній правовій доктрині та законодавстві, виділено специфіку та особливості зазначеного контролю. Детально проаналізовано елементи організаційно-правового механізму контролю органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню (суб’єкти, об’єкт, принципи, мета, завдання, функції, гарантії, методи та методика). Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання зазначеної контрольної діяльності у контексті основних тенденцій та перспектив розвитку останньої.
   Ключові слова: гарантії, генезис, державний контроль, завдання, ліцензування, мета, метод, методика, механізм, об’єкт, органи державної податкової служби України, підприємницька діяльність, податковий контроль, предмет.

Чистяков П.М. Контроль органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию: теория и практика реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов контроля органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию. Проанализированы основные теоретические положения, существующие в правовой науке относительно понятия и потенциала государственного, финансового и налогового контроля, соотношения их со смежными правовыми понятиями. Определены место и роль контроля органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию в контрольной деятельности государственных органов. Выделены основные особенности и специфика такого контроля. Последний определяется как деятельность должностных лиц органов государственной налоговой службы Украины, направленная на установление соответствия предпринимательской деятельности, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, требованиям правильности, своевременности и полноты начисления и уплаты ими общеобязательных налоговых платежей, а также соблюдения правил занятия предпринимательской деятельностью и процедуры лицензирования.
   Рассмотрены процессы развития контроля органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию в отечественной правовой науке и законодательстве, выделены соответствующие этапы генезиса и их специфика.
   Проанализированы особенности общего и непосредственного объекта контрольной деятельности органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию. В диссертации обращается внимание на необходимость разграничения объекта и предмета вышеупомянутой контрольной деятельности.
   Детально рассмотрены понятие и специфика таких элементов организационно-правового механизма контроля органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию, как принципы (законность; объективность; гласность; целесообразность и целенаправленность; плановость и систематичность; экономичность; оперативность; компетентность и профессионализм; сбалансированность публичных и частных интересов), цель (обеспечение соблюдения всеми субъектами предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию, налогового законодательства и установленного порядка занятия такой деятельностью), задачи (во-первых, обеспечения правильностью расчета налогового обязательства, полноты и своевременности уплаты налога в бюджет, а также законностью валютных операций, осуществляемых субъектами предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию; во-вторых, обеспечения соблюдения установленного законодательством порядка проведения расчетов за товары (услуги) субъектами предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, операций по купле-продаже иностранной валюты; в-третьих, обеспечения соблюдения установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности и законодательства в сфере лицензирования (патентования, сертификации, акциза и т.п.); в-четвертых, обеспечения выявления, предотвращения и устранения причин правонарушений в указанных сферах отношений, в-пятых, обеспечения привлечения виновных к ответственности), функции (фискальная, регулирующая, информационная, аналитическая, превентивная, правоохранительная, восстановительная) и гарантии.
   Отдельно рассмотрены дискуссионные вопросы теории, связанные с методами и методикой осуществления контрольной деятельности органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию. Подчеркивается, что определяя и характеризуя внутреннее содержание такой деятельности, способы и приемы, с помощью которых она осуществляется, целесообразно применять именно термин “методы”, а не “способы”, “формы” и т.п. Проанализированы виды методов контрольной деятельности органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию, среди которых наиболее распространенными являются проверки, при этом особое внимание уделено проблемам практического характера. Подчеркнута необходимость нормативной регламентации методики контроля органов государственной налоговой службы Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию в едином кодифицированном акте.
   Проведенный комплексный анализ действующего и перспективного отечественного и зарубежного законодательства, научных и публицистических источников, обобщение собственного опыта практической работы позволили диссертанту сформулировать ряд положений и выводов, касающихся основных тенденций развития и усовершенствования контрольной деятельности органов государственной налоговой службы в сфере предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию, собственное видение проблем и законодательных предложений по их разрешению, в основе которых положено концепцию перехода к упрощенной модели взаимоотношений органов государственной налоговой службы и субъектов предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию, в процессе осуществления контроля.
   Ключевые слова: гарантии, генезис, государственный контроль, задачи, лицензирование, цель, метод, методика, механизм, объект, органы государственной налоговой службы Украины, предпринимательская деятельность, налоговый контроль, предмет.

Chystyakov P.M. Control of the Ukrainian State tax service bodies for the enterprise activity subject to licensing: theory and practice of realization. - Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in Law on specialty 12.00.07 - Theory of management; Administrative law and process; Financial law; Information law. - National academy of the state tax service of Ukraine, Irpin, 2004.

   The research is devoted to considering theoretical and practical aspects of control of the Ukrainian state tax service bodies for the enterprise activity subject to licensing. Place and role of the control of the Ukrainian state tax service bodies for the enterprise activity subject to licensing in control activity of the state bodies have been determined, basic features and specificity of such control have been distinguished. Elements of organizational - legal mechanism of the control of the Ukrainian state tax service bodies for the enterprise activity subject to licensing (subjects, object, principles, purpose, task, functions, guarantees, methods and techniques) have been analyzed in details. A number of provisions and conclusions concerning improvement of legal regulation of control activity in the context of basic tendencies and prospects of its development have been formulated.
   Key words: guarantees, genesis, state control, tasks, licensing, purpose, method, technique, mechanism, object, bodies of the state tax service of Ukraine, enterprise activity, tax control, subject.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net