Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України

Анотації 

Чепурнов В.О. Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми правового статусу благодійних установ та благодійних товариств в Україні.
   В дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нові наукові підходи до визначення правового положення благодійної установи та благодійного товариства як благодійних юридичних осіб приватного права. В дисертації досліджено проблеми, які пов‘язані з особливостями юридичної моделі благодійної установи та благодійного товариства, їх правосуб‘єктності, теоретичних конструкцій можливих видів благодійної діяльності, та запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства з метою належного нормативного врегулювання благодійної діяльності, її правових форм та засобів здійснення в Україні. Результатом дисертаційного дослідження є комплексний аналіз та вдосконалення існуючого нормативного визначення благодійної діяльності як однієї з основних інституційних ознак благодійних юридичних осіб; комплексний правовий аналіз специфічних форм благодійної діяльності (спонсорство, меценатство, гуманітарна допомога), виділення їх істотних ознак; вдосконалення законодавчої моделі та чітке окреслення характерних рис благодійної установи та благодійного товариства; здійснення ґрунтовного аналізу характеру правоздатності благодійних юридичних осіб, особливостей джерел формування майна благодійних юридичних осіб та реалізації права власності.
   Ключові слова: благодійна установа, благодійне товариство, правове положення, юридичні особи, організаційно-правові форми, цивільна правосуб‘єктність.

Чепурнов В.А. Правовой статус благотворительных учреждений и товариществ по законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2004.

   Диссертационная работа посвящена исследованию проблем правового статуса благотворительных учреждений и благотворительных товариществ в Украине.
   В дисcертационном исследовании приведено теоретическое обобщение и новые научные подходы к определению правового положения благотворительного учреждения и благотворительного товарищества как благотворительных юридических лиц частного права. В диссертации исследованы проблемы, связанные с особенностями юридической модели благотворительного учреждения и благотворительного товарищества, их правосубъектности, теоретических конструкций возможных видов благотворительной деятельности и предложены пути совершенствования отечественного законодательства с целью надлежащего нормативного урегулирования благотворительной деятельности, ее правовых форм и средств осуществления в Украине. Результатом диссертационного исследования явился комплексный анализ и усовершенствование существующего нормативного определения благотворительной деятельности как одного из основных институциональных признаков благотворительных юридических лиц; комплексный правовой анализ специфических форм благотворительной деятельности, выделение их основных признаков; усовершенствование законодательной модели и определение характерных существенных признаков благотворительного учреждения и благотворительного товарищества; осуществление фундаментального анализа характера правоспособности благотворительных юридических лиц, особенностей источников формирования имущества этих субъектов правоотношений, а также реализации ими права собственности.
   Ключевые слова: благотворительное учреждение, благотворительное товарищество, правовое положение, юридические лица, организационно-правовые формы, гражданская правосубъектность.

Chepurnov V.O. Legal status of charitable institutions and charitable associations in accordace with Ukrainian legislation. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Process, Family Law, Private International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2004.

   The thesis dedicates to the research of the problem on legal status of charitable institutions and charitable associations in Ukraine.
   The theoretical generalizations and new scientific approaches to the determination of legal status of charitable institution and charitable association as charitable juridical person of private law were pointed out in the thesis. The problems connected with the peculiarities of legal model of charitable institution and charitable association were studied in the thesis as well as their juridical personality, theoretical structures of the possible forms on charitable activity of charitable legal person. The researcher suggests the methods of native legislation improvement with the aim of the proper normative adjustment of charitable activity, legal forms and methods of the execution in Ukraine.
   Based upon the conducted research the author draws the conclusion that legal model of juridical persons, acting in the field of organization philanthropy, appeared first in Roman law. Besides that Christianity Church as its canonical organizations "ecclesiae" had the basic impact upon the process of establishment of organizational-legal forms of up-to-day charitable juridical persons (institution and association).
   In the thesis the researcher analyzes the specific forms of charitable activities (sponsorship, patronage, and humanitarian aid) as well as emphasizes their main characteristics. The author of thesis suggests the improved normative definition of charitable activity based on synthesis and analyzes of concept " charitable activity" and its features. Charitable activity is voluntary, deliberate, gratuitous activity of citizens and juridical persons with the aim of gratuitous (or on terms of exclusively popularization of its name and trademark) allotment of necessary property, humanitarian, organizational and the other aids to recipients.
   In the thesis the author improves the legislative model and defines sharply the characteristic features of charitable institution and charitable association as well as analyzes perfectly the character of legal capacity of charitable juridical persons.
   In the thesis the author of thesis draws the conclusion that the main peculiarity stipulating the specific character of property juridical personality of charitable juridical person is in the aim of its creation. Spillover of the main aim of charitable juridical person activity gives rise to the loss of its main institutional characteristic - charitable purpose. In this connection it is necessary to implement special character of civil legal capacity for charitable juridical persons simultaneously with the implementation of Civil Code of Ukraine of general legal capacity for all juridical persons.
   Based upon the analyze of property juridical personality of charitable juridical persons, the author emphasizes that the vital source of property forming for charitable institution and charitable association is the property which are carried over with the contract of gift and the contract of contribution. The author draws attention that the definition of contribution as an independent civil contact doesn't pay legislator' attention for long and is reflected in theoretical works preferably. Comparative analysis of the contract of gift and the contract of contribution is the result of author' conclusion that the contract of contribution is the vital source of property forming for charitable institution and charitable association as well as it is completely independent civil contract with specific characteristics: special conditionally of contribution use; control by contributor over contribution use; flat reality of the contract of contribution.
   The author of thesis draws a conclusion based upon the analyze of economical activity of charitable institutions and charitable associations as source of their property forming that economical activity of charitable juridical persons realize within the framework that are necessary to support institutions activities and has secondary (subordinate) character.
   In the thesis regularities are defined generally and they characterizes the contents and property rights of charitable juridical persons. Charitable juridical person is sole owner of appertaining property; founders of charitable institution don't have right to restore their property or any compensation even in the case of its liquidation. As property of charitable juridical person has the property such as the contribution of founders (founder) or members as well as property obtained on other terms in its activity. Charitable juridical person has the right to do any actions with its property if their activity doesn't contradict with the law, statute documents and doesn't break the interests of other persons guaranteed by law. Contents and frameworks of property rights of charitable institutions depend on amount of their civil legal capacity caused by organizational-legal form of charitable juridical person.
   The author makes a conclusion in the case of juridical connection of charitable juridical person with juridical person founded by them that juridical person activity should accomplish with the aim of realizing goals and tasks determined by charitable institution-founder in the statute of the juridical person.
   Key words: charitable organisation, legal status, juriditial persons, organisational-legal forms, civil legal personality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net