Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання цін та ціноутворення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання цін та ціноутворення

Анотації 

Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання цін та ціноутворення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. - Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2004.

   У роботі досліджуються питання првового регулювання цін і ціноутворення. Доведено необхідність системного підходу до законодавства про ціноутворення. Обгрунтовано роль ціни як істотної умови договору та зроблені пропозоції щодо конкретизації способів її визначення. Аргументовано доцільність відміни цінових преференцій для національного виробника при визначенні тендерних цін. Внесені пропозиції щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліків при визначенні собівартості продукції. Дістав подальший розвиток порядок оподаткування прибутку промислових підприємств, на продукцію яких встановлено державні фіксовані ціни. Аргументовано необхідність поширення загального порядку формування собівартості на тарифи у сфері вантажоперевезень залізницею. Доведено необхідність впровадження принципів раціонального використовування природних ресурсів при формуванні політики тарифоутворення. Доведено необхідність структурного реформування системи спеціалізованого управління ціноутворенням. Внесені пропозиції щодо уніфікації санкцій, які застосовуються до порушників законодавства про ціноутворення Державною інспекцією з контролю за цінами й Антимонопольним комітетом України.
   Ключові слова: ціна, ціноутворення, правове регулювання, тендерна ціна, цінові преференції, тарифоутворення, собівартість, Державна інспекція з контролю за цінами, Антимонопольний комітет України.

Джумагельдиева Г. Д. Правовое регулирование цен и ценообразования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно - процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию правового регулирования цен и ценообразования. В работе исследуются этапы развития законодательства о ценообразовании в Украине и странах зарубежья, юридическая роль и значение цены, место и структура законодательства о ценообразовании, виды цен; порядок определения цен государством и субъектами хозяйствования, особенности тарифообразования на рынке коммунальных услуг и железнодорожных грузоперевозок; компетенция государственных органов управления ценообразованием, ответственность за правонарушения в этой сфере.
   Первый раздел диссертации посвящен характеристике цены как экономико-правовой категории. Показана роль цены как существенного условия договора и ее значение для практики хозяйствования. На основе проведенного исследования выделены способы указания цены в договоре, а также сделан вывод о несоответствии законодательству определения цены посредством фиксации в договоре источника информации об уровне цен на продукцию или применения для этих целей обычных цен. Аргументирована необходимость внесения дополнения в ч.2 ст.189 Хозяйственного кодекса Украины относительно конкретизации способов указания цены в договоре.
   Проведенный анализ нормативно-правовых актов, регулирующих ценообразование, свидетельствует об их внутренней согласованности обусловленной единством предмета и цели регулирования. Классификация нормативно-правовых актов, составляющих этот институт в горизонтальном срезе, позволила определить его сложную структуру, которая включает в себя подинституты, определяющие общий порядок ценообразования для всех отраслей промышленности, и продинституты, содержащие специальное регулирование для отдельных отраслей. Определена отраслевая природа института законодательства о ценообразовании как хозяйственного, имеющего тесную связь с институтами административного и налогового законодательства. Это позволило сделать вывод о целесообразности системного подхода к законодательству о ценообразовании.
   Проведена классификация цен по различным основаниям: экономическому обороту, способу включения в цену затрат на перевозку, степени государственного вмешательства в установление цены. Обоснована необходимость отмены преференций к цене национального производителя, применяемых при размещении государственных закупок в зависимости от ожидаемой суммы закупки.
   Во втором разделе работы исследованы способы правового регулирования ценообразования. Проанализированы особенности правового регулирования цен в зарубежных странах и в Украине. Доказано, что установление единых требований к формированию себестоимости, установлению цен на продукцию базовых отраслей, использование налоговых рычагов, в конечном счете выступает как право регулирования в определенных пределах свободных цен на промышленную продукцию. Показана роль себестоимости в определении цены и проанализирован порядок отнесения затрат на себестоимость продукции по правилам ведения бухгалтерского и налогового учетов. Выявлено отсутствие единого подхода к квалификации отдельных, компенсируемых за счет цены, затрат на производство (потери от брака, стоимость улучшений основых фондов). Предложена модель гармонизации налогового и бухгалтерского законодательства в части формирования себестоимости промышленной продукции. Обоснована необходимость выведения из-под налогообложения средств, направляемых в виде дотаций на покрытие убытков предприятий, цены на продукцию которых подлежат государственному регулированию.
   Исследование порядка формирования тарифов на услуги коммунального характера позволило сделать вывод о недопустимости отнесения непроизводительных затрат услугодателей (утечки, технологические потери) на потребителей услуг. Аргументирована необходимость отмены системы определения тарифных ставок в зависимости от класса потребителя. Рассмотрен порядок формирования тарифа на услуги железнодорожных перевозок, предусмотренный Уставом железной дороги. Доказана необходимость применения общих принципов ценообразования при формировании тарифной политики.
   В третьем разделе исследуются особенности контроля за ценообразованием, осуществляемого Государственной инспекцией по контролю за ценами Украины и Антимонопольным комитетом Украины, а также вопросы ответственности за правонарушения в сфере ценообразования. Обоснована необходимость приведения правового статуса Государственной мнспекции по контролю за ценами в соответствие со статусом правительственного органа государственного управления. Аргументирована целесообразность проведения структурного реформирования инспекции, предусматривающего создание аналитического и контрольного блоков, а также введение режима двойного подчинения территориальных отделений – центральному аппарату и областной государственной администрации. Это позволит задействовать Государственную инспекцию по контролю за ценами при составлении региональной программы социально-экономического развития. Обоснована необходимость размежевания полномочий в области осуществления контроля за ценами между Антимонопольным комитетом Украины и Государственной инспекцией по контролю за ценами. Рассмотрены основания ответственности за правонарушения в сфере ценообразования и сформулированы соответствующие предложения к законодательству.
   Ключевые слова: цена, ценообразование, правовое регулирование, тендерная цена, ценовые преференции, тарифообразование, себестоимость, Государственная инспекция по контролю за ценами, Антимонопольный комитет Украины.

Dzhumageldieva G. D. Legal regulation of price and price formation. – Manuscript.

Thesis for the obtaining of the degree of the Legal sciens in specialty 12. 00. 04. – Commercial law; Commercial-procedural law. – Institute of Economic and Legal Research of National Academy of Sciens of Ukraine, Donetsk, 2004.

   The thesis is dedicated to the problem of Legal provision of price formation in Ukraine. The author considers specific features and trends in development of price legislation. The necessity of a system approach to the price legislation is proved. Scientifically grounds Definition of the price as an essential term of an agreement is well grounded. Classification of prices is made. The ground for their classification is the degree of the state intervention into the pricing process. Expediency of the abolition of perforations for prices of National producers during realization of tenders is agreed. The author has proposed the model of harmonization of the accounting and fiscal accounting when the prime cost is determined. The necessity is proved to abolish cross subsidization and to introduce principles of rationale nature resources use when the policy of tariffs establishments for municipal and railway transportation services is formed. The author has proved that the structural reform of the system for management of price formation. Proposals are made to unity sanctions which are applied to the price legislation breakers by State cost inspection and Antitrust committee.
   Key words: price, price formation, tender price, preferentions for prices, tariff establishments, prime cost, State cost inspection, Antitrust committee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання цін та ціноутворення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net