Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях

Анотації 

Дягілєва Л.Д. Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національна академія державної прикордонної служби України, Хмельницький 2004.

   У дисертації теоретично обґрунтовано зміст та розроблена модель професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях. Визначені основні дидактичні шляхи підвищення ефективності професійної підготовки працівників правоохоронних органів до здійснення міжнародної правоохоронної діяльності. Розроблено дидактичну систему організації професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях та комплекс професійно орієнтованих пізнавальних завдань як її складову. На підставі визначених та теоретично обгрунтованих критеріїв, показників та рівнів експериментально перевірено ефективність дидактичної системи організації професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до міжнародної правоохоронної діяльності.
   Ключові слова: міжнародна правоохоронна діяльність, модель професійної підготовки, дидактична система організації професійної підготовки, пізнавальні завдання.

Дягилева Л.Д. Подготовка курсантов высших учебных заведений МВД Украины к работе в международных правоохранительных организациях. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальная академия государственной пограничной службы Украины, Хмельницкий, 2004.

   Исследование посвящено проблемам подготовки специалистов нового профиля правоохранительной деятельности – работа в международных правоохранительных организациях.
   В диссертации выделено содержание, разработана и теоретически обоснована модель профессиональной подготовки курсантов высших учебных заведений МВД Украины к работе в международных правоохранительных организациях.
   Определены и теоретически обоснованы дидактические пути повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов в вузах МВД Украины, в том числе: обеспечение соответствия способов обучения курсантов содержанию и способам их будущей профессиональной деятельности, организация активной и самостоятельной познавательной деятельности курсантов в процессе овладения профессиональными знаниями, умениями, навыками, формирование у курсантов приемов умственной деятельности и овладение ими новыми и более эффективными способами деятельности на профессиональном материале; организация процесса обучения с учетом личного опыта курсантов и развитие профессиональной направленности их личности на международную правоохранительную деятельность.
   На основании выделенных в работе дидактических путей повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов в вузах МВД Украины диссертантом разработана дидактическая система организации профессиональной подготовки курсантов к осуществлению международной правоохранительной деятельности.
   Автором теоретически обоснована роль познавательных заданий опережающего характера профессиональной направленности как одного из основных компонентов этой дидактической системы. Познавательные задания профессиональной направленности определены как задачи, содержательным наполнением которых являются элементы профессиональных знаний. Курсанты знакомятся с ними перед прохождением сложных тем на занятии. Такие задания предполагают самостоятельное или частично самостоятельное овладение курсантами профессиональным материалом и его усвоение в процессе выполнения таких видов деятельности, которые частично приближаются к будущей профессиональной, и предусматривают применение соответствующих способов действий.
   В диссертации определены и обоснованы критерии эффективности подготовки курсантов к международной правоохранительной деятельности, показатели и уровни такой подготовки в практике обучения в вузах МВД.
   Экспериментально определена положительная динамика в уровнях профессиональной подготовки курсантов к международной правоохранительной деятельности. Доказано, что организация адекватной системы профессиональной подготовки предусматривает реализацию определенных автором дидактических путей повышения эффективности такой подготовки.
   Внедрение разработанной дидактической системы в процесс обучения будущих работников правоохранительной системы влияет на повышение эффективности их профессиональной подготовки по критериям: качества профессиональных знаний (объема, прочности, осознанности, системности); формирования профессиональных умений, навыков, приемов умственной деятельности; способности к осуществлению их переноса; познавательной самостоятельности, познавательной потребности, профессионального интереса, профессиональной направленности личности; мотивов, адекватных профессиональной деятельности.
   Предложенные автором методики профессиональной подготовки и диагностики ее уровней могут быть широко использованы в практике высших учебных заведений правоохранительной системы.
   Ключевые слова: международная правоохранительная деятельность, модель профессиональной подготовки, дидактическая система организации профессиональной подготовки, познавательные задания.

Diagileva L. D. Training of the cadets of the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for work at the international law enforcement agencies. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on speciality 13. 00. 04. – theory and methods of vocational education. – The National Academy of State Border Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2004.

   The professional training model of cadets of the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for work at the international law enforcement agencies and its context have been theoretically substantiated. The main didactic ways of increasing the efficiency of professional training of the personnel of the international law enforcement agencies for carrying out international law enforcement activities have been defined. The didactic system of organizing the professional training of the cadets of the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine at the international law enforcement agencies and the сomplex of the professionally oriented cognitive tasks have been elaborated and experimentally verified on the ground of theoretically defined criteria and levels.
   Key words: international law enforcement activity, professional training model, didactic system of organizing the professional training, cognitive tasks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net