Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність

Анотації

Ситник П. К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність.

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії. Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 1999. - Рукопис.

   У роботі аналізуються вихідні принципи і ключові категоріальні визначення соціально-політичного вчення марксизму в контексті основних здобутків духовного і практичного досвіду новітньої історії. З‘ясовуються внутрішні вади комуністичного вчення, причини поразки реального соціалізму. Обгрунтовується принципова неспроможність марксистського гуманістичного ідеалу і розвивається альтернативне розуміння призначення людини, сенсу її життя і відповідних принципів організації суспільства.
   Теоретичний матеріал підпорядкований насущним проблемам сьогодення, пошуку шляхів духовного і практичного розвитку сучасного суспільства, насамперед України.
   З метою досягнення максимальної об‘єктивності й конкретності наукового пошуку у дисертації значна увага приділена викладу методологічних засад теоретичного аналізу, а також логіці зародження та історичного генезису найбільш суттєвих зв‘язків предмета дослідження.
   Ключові слова: соціально-політичне вчення марксизму, система теоретичного знання, вихідні принципи, історичний генезис, сукупний духовний досвід, комуністичний ідеал, реальний соціалізм, призначення людини, сенс людського життя, суспільний ідеал, Абсолют.

Сытник П. К. Анализ исходных принципов социально-политического учения марксизма: идеи и действительность.

Диссертация подана на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 - социальная философия и философия истории. Национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 1999 - Рукопись.

   В работе анализируются исходные принципы и ключевые категориальные определения социально-политического учения марксизма в контексте основных достижений духовного и практического опыта новейшей истории. Раскрывается внутренняя ограниченность коммунистического учения, исследуются причины поражения реального социализма. Обосновывается принципиальная несостоятельность марксистского гуманистического идеала и развивается альтернативное понимание назначения человека, смысла его жизни и соответствующих принципов организации общества.
   Теоретический материал подчинён решению насущных практических проблем, поиску путей развития современного общества, прежде всего Украины.
   С целью достижения максимальной объективности и конкретности научного поиска в диссертации значительное внимание уделено изложению методологических основ теоретического анализа, а также логике зарождения и исторического генезиса наиболее существенных связей предмета исследования.
   Рассматривая механизм построения системы теоретического знания, диссертант выделяет и анализирует такие фундаментальные принципы диалектического метода, как: единство предмета, метода и системы, совпадение исторического и логического, определяющая роль основополагающего принципа в категориальном синтезе.
   В соответствии с изложенными методологическими установками предпринимается поиск основополагающего принципа и логического начала синтеза системы категориальных определений социально-политического учения марксизма. С этой целью рассматривается логика развития утопического социализма (как непосредственного идейного источника третьей составной части марксизма) и логика исторического генезиса основополагающих принципов марксистского учения.
   Вычленяются и анализируются пять групп принципов, определяющих архитектонику, смысловую и функциональную нагрузку как всего коммунистического учения в целом, так и каждой из его составных частей. Особое внимание уделено группе исходных принципов социально-политического учения. На их основании реконструируется система основных категориальных определений этой важнейшей составной части марксизма.
   Сопоставление логики имманентного развития категориального содержания социально-политического учения К. Маркса и практики объективации коммунистической теории большевиками в процессе построения реального социализма позволило обнаружить основные причины поражения последнего. Это прежде всего: теоретическая несостоятельность или историческая ограниченность многих фундаментальных принципов марксистского учения; мессианизм идеологов и руководителей пролетарского движения; волюнтаризм большевистских лидеров, их упорное стремление искусственно ускорить историческое развитие, не считаясь с объективной зрелостью общественных отношений, подлежащих преобразованию; низкий уровень политической и общей культуры народных масс, населявших Российскую империю ко времени начала социалистических преобразований.
   История реального социализма показана как единый целостный процесс его интенсивного и экстенсивного развития и саморазрушения вследствие вызревания неразрешимых внутренних противоречий. Обосновывается мысль, что глубинным идейным основанием поражения коммунистического движения является несостоятельность его гуманистического идеала, несоответствие этого последнего сущности человека, смыслу его жизни. Как последовательный атеист и материалист К. Маркс отбросил огромный пласт духовного опыта человечества, накопленного религиозной мыслью, идеалистической философией, иррационализмом, философской мистикой и т. д., что с неизбежностью повлекло искажение понимания природы человека, смысла человеческой истории.
   В исследовании подчёркивается мысль о необходимости учёта всех основных вех совокупного духовного опыта человечества в познании своей сущности и смысла бытия. Рассмотрение важнейших, по мнению автора, достижений на этом пути позволило ему предложить собственное видение данных проблем.
   Исходя из убеждения, что решение фундаментальных жизнесмысловых вопросов определяет систему нравственных ценностей субъекта и далее — идеологию, принципы и пути сознательной организации общественной жизни, в исследовании рассматриваются стратегические направления трансформации посткоммунистического общества, духовные основания и конкретные первоочередные меры преодоления кризиса в Украине.
   Ключевые слова: социально-политическое учение марксизма, система теоретического знания, исходные принципы, исторический генезис, совокупный духовный опыт, коммунистический идеал, реальный социализм, назначение человека, смысл человеческой жизни, общественный идеал, Абсолют.

P. Sytnyk - The analysis of the basic principles of the socio-political theory of Marxism: ideas and reality.

This dissertation is being submitted for the Doctor of Philosophy Degree in the field of social philosophy and philosophy of history (09.00.03). Taras Shevchenko National University. Kyiv, 1999. — Manuscript.

   This work analyses the basic principles and the key definitions in socio-political theory of Marxism in the context of the main achievements in the spiritual and practical experience of contemporary history. The author examines the internal errors in the theory of communism, and the causes of the collapse of socialism as it was known in practice. In this thesis it is argued that a Marxist humanistic ideal is absolutely impossible to achieve. The author develops an alternative view of the mission of man, of the meaning of his life, and of the related principles of social organization.
   The theoretical material undertakes important issues of actuality, and the search of the spiritual and practical development of contemporary society, in particularly Ukraine.
   In order to achieve maximum objectivity and concreteness in the scientific search, the author emphasizes in the dissertation the methodological basis of theoretical analysis as well as the logic of the birth and the historical genesis of the main relations in the subject being researched.
   Key words: socio-political theory of Marxism, system of theoretical knowledge, basic principles, historical genesis, joint spiritual experience, communist ideal, practical socialism, destiny of man, meaning of human life, social ideal, Absolute.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net