Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Права людини і громадянина в сучасних демократіях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Права людини і громадянина в сучасних демократіях

Анотації 

Давидова М.В. Права людини і громадянина в сучасних демократіях. – Рукопис. – 180 c.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. Миколаїв, 2003.

   У дисертації здійснено аналіз політики сучасних правових, соціальних держав у сфері охорони і захисту прав людини і громадянина, з'ясована об'єктивна необхідність розширення складу суб'єктів правозахисної діяльності. Проаналізовано практику сучасних правових держав щодо реалізації прав людини і громадянина. Систематизовано основні підходи до класифікації держав за ступенем активності реалізації соціально-економічних прав. Проаналізовано сучасні концепції демократії, засновані на ідеї прав людини. Обґрунтовано, що права людини є однією з основних перемінних порівняльного вивчення демократій і в цілому політичних систем. Показано, що нова епоха розвитку особистості й суспільства поставила в порядок денний питання про доповнення діапазону прав людини інформаційними правами. Досліджено політику України в галузі прав і свобод людини й громадянина. Проаналізовано наявні в Україні інститути охорони і захисту прав людини і громадянина.
   Ключові слова: права людини і громадянина, громадянські права, політичні права, соціально-економічні права, механізм захисту прав людини і громадянина, демократичний розвиток, “демократична, соціальна, правова держава”, громадянське суспільство, конституціоналізм.

Давыдова М.В. Права человека и гражданина в современных демократиях. – Рукопись. – 180 с.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы. Николаев, 2003.

   В диссертации осуществлен анализ политики современных правовых, социальных государств в сфере охраны и защиты прав человека и гражданина, определена объективная необходимость расширения состава субъектов правозащитной деятельности. В частности, выявлена активная роль в этой области негосударственных правозащитных организаций. Проанализирована практика современных правовых государств по реализации прав человека и гражданина. Показано, что она не всегда совпадает с западной концепцией прав человека и гражданина. Систематизированы основные подходы к классификации государств по степени активности реализации социально-экономических прав. Выделены позитивное государство, государство социальной безопасности, социальное государство. Проанализированы современные концепции демократии, основанные на идее прав человека. Обосновано, что права человека являются одной из основных переменных сравнительного изучения демократий и в целом политических систем. Показано, что новая эпоха развития личности и общества поставила на повестку дня вопрос о дополнении диапазона прав человека информационными правами, а критерием уровня развития демократического общества становится не только право на свободный доступ к информации, но и право на защиту информации от несанкционированного доступа. Исследована политика Украины в области прав и свобод человека и гражданина. Обосновано, что условиями их реализации являются социальное, правовое государство, гражданское общество и социально ориентированная рыночная экономика. Проанализированы имеющиеся в Украине институты охраны и защиты прав человека и гражданина. Выявлена необходимость совершенствования системы эффективных средств защиты прав человека, соответствующих европейским стандартам.
   В условиях формирования правового государства одним из главных условий обеспечения и охраны прав и свобод человека и гражданина становится судебная система. Особое значение приобретает судебная защита прав и законных интересов человека и гражданина. Украинская судебная система частично приблизилась к мировым нормативам независимости. Однако организация судебной деятельности нуждается в соответствующей законодательной базе, которая до сих пор не создана. Важным представляется тот факт, что суд в гражданском обществе не является политической организацией, поскольку его главной задачей является разрешение споров членов гражданского общества и выступает в роли гаранта справедливости в соблюдении всеми прав человека и гражданина.
   В результате исследования автор пришел к выводу, что сутью имплементации является не только трансформирование содержания соответствующих международных документов по правам и свободам человека и гражданина во внутреннее законодательство государства, но и создание условий для практической реализации содержащихся в этих документах требований. В противном случае социальная ценность международно-правовых норм будет сведена к нулю, а государство может быть признано как отказывающееся от выполнения взятых на себя обязательств. Этот момент представляется диссертанту очень важным, поскольку сами по себе международно-правовые акты не регулируют права личности. Реализация прав и свобод человека и гражданина всегда зависит в первую очередь от конкретного общества, существующей государственной организации, политической системы, от социально-экономических условий государства и т.д.
   Ключевые слова: права человека и гражданина, гражданские права, политические права, социально-экономические права, механизм защиты прав человека и гражданина, демократическое развитие, “демократическое, социальное, правовое государство”, гражданское общество, конституционализм.

Davydova M.V. Human’s and citizen’s rights in contemporary democracies. – Manuscript. – 180 pages.

Thesis to obtain the scientific degree of Candidate of Political Science speciality 23.00.02. – Political Institutions and Processes. Nicolas state humanitarian university “Petro Mogilа”, 2003

   The author made the analysis of politics of contemporary legal, social states in the sphere of assuring and protecting of rights of a person and of a citizen, arguing the objective character of the need to enlarge the number of law-protecting state institutions. The thesis highlights the practice of contemporary legal states towards the realization human rights and civil liberties.
   The M.V. Davydova systematised the main trends in classification of states by the level of activity in social and economic rights realization. She analysed the modern concepts of democracy based on human rights values. The author argues that the human rights are among the main exponents of comparative study of democracies and of political systems generally. The thesis points that new era in evolution of personality and society rised the question about new type of human rights –informational ones. The thesis studied the Ukrainian politics in the sphere of human rights and civil liberties protection.
   Key words: human rights, civil liberties, mechanism of protection of human rights and civil liberties, democratic development, “democratic, social, legal state”, civil society, constitutionalism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Права людини і громадянина в сучасних демократіях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net