Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності

Анотації 

Дригваль Н.П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертація є першим в Україні спеціальним монографічним дослідженням проблем організаційно-правового забезпечення детінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності.
   У роботі розкривається роль і місце державного управління у сфері організаційно-правового забезпечення детінізації відносин у галузі обороту об’єктів інтелектуальної власності. Усебічний аналіз проблемної ситуації показав, що виконання основних завдань державного управління потребує: нагального проведення функціонального аналізу органів, що діють у сфері охорони й управління інтелектуальною власністю; посилення правового статусу Державного департаменту інтелектуальної власності України; децентралізації та дебюрократизації виробничих функцій (реєстрація, ліцензування), створення організаційних умов для здійснення державного контролю за проведенням деяких видів господарської діяльності; удосконалення процесуальної діяльності правоохоронних органів, упровадження відпрацьованих механізмів взаємодії між державними та громадськими органами, що діють у зазначеній сфері, забезпечення їх діяльності необхідними інформаційними базами даних і контрольно-аналітичними системами; розроблення й упровадження державної політики щодо залучення об’єктів інтелектуальної власності до господарської діяльності.
   Сформульовано пропозиції щодо вжиття конкретних організаційних, правових та економічних заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності.
   Ключові слова: інтелектуальна власність; детінізація відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності; державне управління; адміністративна реформа; охорона прав інтелектуальної власності; джерела тіньових відносин у сфері обороту ОІВ; способи тіньових проявів.

Дригваль Н.П. Организационно-правовые основы детенизации отношений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   Данная диссертация является первым в Украине специальным монографическим исследованием проблем организационно-правового обеспечения детенизации отношений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности.
   В работе раскрывается роль и место государственного управления в сфере организационного и нормативно-правового регулирования интеллектуальной собственности и в процессе детенизации этой области общественных отношений. Всесторонне освещен вопрос проведения административной реформы в сфере управления интеллектуальной собственностью, проанализированы произошедшие организационные изменения в статусе и структуре соответственных государственных органов. Раскрывается роль документооборота в сфере интеллектуальной собственности, его составляющие и вносятся конкретные предложения по усовершенствованию регистрационно-лицензионной деятельности органов государственной власти, созданию механизмов противодействия теневым отношениям в данной области деятельности.
   Всесторонний анализ проблемной ситуации показал, что в условиях функционирования значительного количества государственных органов, ответственных за управление и охрану прав интеллектуальной собственности, несовершенного государственного управления данной отраслью возникает насущная необходимость в осуществлении следующих мероприятий: проведения структурного и функционального анализа каждого из органов данной системы на предмет дублирования и целесообразности их существования, эффективности функционирования, и др., в частности Министерства образования и науки Украины, Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины, который, по мнению автора, должен получить статус центрального органа исполнительной власти, ответственного за проведение в жизнь государственной политики по вопросам интеллектуальной собственности; децентрализации и дебюрократизации производственных функций (регистрации, лицензирования); создании организационных предпосылок для осуществления государственного контроля за проведением некоторых видов хозяйственной деятельности, которые сегодня наиболее часто совершаются “в тени”; усовершенствовании процессуальной регламентации деятельности правоохранительных органов по охране прав интеллектуальной собственности; внедрении в практику эффективных механизмов взаимодействия между государственными и общественными органами, которые функционируют в указанной сфере, обеспечении их деятельности необходимыми информационными базами данных и контрольно-аналитическими системами превентивного противодействия теневым проявлениям в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности; разработке и внедрении в жизнь государственной политики по вовлечению объектов интеллектуальной собственности в хозяйственную деятельность.
   Особое внимание в работе уделяется исследованию и классификации источников теневых отношений, способов теневых проявлений и факторов воспроизведения теневых отношений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, что позволило определить наиболее мощные и опасные виды теневых проявлений, а также сформулировать некоторые термины.
   Сформулированы конкретные предложения относительно: усовершенствования правового статуса Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины; организационно-правового обеспечения децентрализации и дебюрократизации производственных функций; проведения функционального анализа органов, занятых в сфере управления и охраны прав интеллектуальной собственности, на предмет осуществления функций по детенизации данного вида отношений; усовершенствования правоохранительной деятельности и взаимодействия между компетентными органами; нормативно-правового регулирования отношений интеллектуальной собственности; внедрения экономических стимулов использования объектов интеллектуальной собственности в легальной хозяйственной деятельности.
   Разработана методика усовершенствования организационной, функциональной и правовой составляющих комплексной системы детенизации отношений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности.
   Ключевые слова: интеллектуальная собственность; детенизация экономических отношений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности; государственное управление; административная реформа; охрана прав интеллектуальной собственности; источники теневых отношений в сфере оборота ОИС; способы теневых проявлений.

Drigval N. Organizational and legal bases of reducing shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual property. - Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science. Speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; financial law; information law. - National academy of a state tax service of the Ukraine, Irpen, 2004.

   The dissertation is the first in Ukraine special monographic research of problems of the organizational and legal ways of reducing shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual property.
   The role and place of state administration in sphere of organizational and lawful regulation of intellectual property and in process of reducing shadow relation in that area of public relation is opened. The detailed analysis of a problem situation has shown, that the execution of the basic tasks of state administration requires: realizations of the functional analysis of all organs, that work in the sphere of protection and administrating intellectual property, strengthening of the legal status of State department of intellectual property of the Ukraine, decentralization and debureaucracing of some functions (registration, licensing), creation organizational conditions for carrying out the state control under some kinds of economic activity, improvement of remedial activity of law-enforcement organs, introduction in life effective mechanisms of interaction between state and public organs that work in the appointed sphere, providing their activity with necessary informational databases and analytical systems, elaboration and introducing state politics that stimulate involving objects of intellectual property into economic activity.
   The suggestions on acceptance of concrete organizational, legal and economic measures that may reduce shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual property are formulated.
   Key words: intellectual property; reducing shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual property; state management; administrative reform; protection of intellectual property rights; sources of the shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual property; ways of shadow displays.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net