Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами

Анотації 

Дідич О.В. Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004 р.

   У дисертації досліджуються наукові та практичні положення адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами. Проведено аналіз поняття ринку цінних паперів, як того середовища, у якій торговці, власне, реалізують свій статус, розглянута класифікація ринків цінних паперів.
   Проаналізовані особливості адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами в залежності від ступеню втручання держави у функціонування ринку цінних паперів (залежність статусу від моделі управління ринком цінних паперів).
   Сформульовано поняття загального адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами та спеціального адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами.
   Розглянуто структуру та елементи статусу торговців, у тому числі права та обов’язки, інтереси торговців та гарантії їх реалізації, адміністративна відповідальність.
   Виходячи з існуючого правового регулювання адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами та його елементів, пропонуються способи та форми вдосконалювання українського законодавства. Результати роботи можуть бути використані у правотворчій та правозастосовчій практиці.
   Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-правовий статус, адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами, фінансові посередники, ринок цінних паперів.

A.V. Didych. Administrative-legal status of securities dealers. Manuscript copy.

Dissertation on competition for scientific degree of jurisprudence candidate by speciality 12.00.07 – management theory, administrative law and trail, finance law, informational law. – Odessa National Juridical Academy, Odessa, 2004.

   Scientific and practical positions of administrative-legal status of securities dealers are studied in dissertation. There was realized analysis of equity market conception as a surrounding where dealers realized their status, the classification of equity markets was examined.
   The peculiarities of administrative-legal securities dealers’ status were analysed depending on intervention of state into equity market functioning (status dependence on equity market management model).
   The conceptions of general administrative-legal status and special administrative-legal status of securities dealers were formulated.
   Structure and elements of securities dealers’ status were examined, including rights and duties, interests of dealers and status realization guarantees, administrative responsibility.
   Starting from existent legal regulation of administrative-legal securities dealers’ status and its elements, the methods and forms of improvement of Ukrainian legislation are offered. The results of work can be used in lawmaking and law enforcement practice.
   Key words: administrative law, administrative-legal status, administrative-legal status of securities dealers, financial intermediaries, securities market.

Дидыч А.В. Административно-правовой статус торговцев ценными бумагами. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004 г.

   В диссертации исследуются научные и практические положения административно-правового статуса торговцев ценными бумагами. Проведен анализ понятия рынка ценных бумаг, как той среды, где торговцы собственно реализуют свой статус, рассмотрена классификация рынков ценных бумаг.
   Проанализированы особенности административно-правового статуса торговцев ценными бумагами в зависимости от степени вмешательства государства в функционирование рынка ценных бумаг (зависимость статуса от модели управления рынком ценных бумаг).
   Исследованы элементы взаимодействия между торговцами ценными бумагами и другими профессиональными участниками фондового рынка, между торговцами ценными бумагами и государственными органами регулирования рынка ценных бумаг.
   Таким образом, от модели рынка ценных бумаг, принятой в том или ином государстве, степени централизации управления в государстве и автономии регионов, зависит структура государственных органов, которые регулируют фондовый рынок (необходимо подчеркнуть, что общей тенденцией является создание самостоятельных ведомств – комиссий по ценным бумагам), а так же статус участников такого рынка, объём их прав та обязанностей.
   Сформулировано понятие общего административно-правового статуса торговцев ценными бумагами и специального административно-правового статуса торговцев ценными бумагами. Кроме этого, обосновывается необходимость различать материальный и процессуальный статус, которые являются корреспондирующими. Более того, именно наличие процессуального статуса позволяет говорить о существовании процессуальных (процедурных) гарантий реализации административно-правового статуса торговцев ценными бумагами. При чём в этом случае имеется в виду не общий административно-процессуальный статус, а особенный (специальный) административно-процессуальный статус, характерный для отдельных производств, реализация которого связана с определёнными стадиями, этапами или отдельными процессуальными действиями.
   В диссертации рассмотрено правовое регулирование легитимации торговцев ценными бумагами как юридических лиц и, что наиболее важно, регулирование лицензионного производства, как содержательное оформление административно-правового статуса торговцев ценными бумагами. Не смотря на значительную инструктивность лицензионного производства, в работе рассмотрены некоторые проблемные вопросы, относительно определения „профессиональной деятельности торговцев ценными бумагами”, в связи с чем, предлагаются пути решения этой проблемы на научном уровне и на уровне законодательства.
   Рассмотрена структура и элементы статуса торговцев, в том числе права и обязанности, законные интересы торговцев и гарантии их реализации, административная ответственность.
   В диссертации закреплено, что конструирование понятия „административно-правовой статус торговцев ценными бумагами” в значительной мере зависит от его элементов, которые, будучи взаимосвязанными, органично взаимодействуют между собой, составляют одну целостную конструкцию. Проведенный анализ элементов административно-правового статуса, является важным как с теоретической, так и с сугубо практической точек зрения, так как он позволяет выделить те существенные моменты в действующем законодательстве, регулирующие административно-правовой статус торговцев ценными бумагами, которые в свою очередь, могут сыграть важную роль при усовершенствовании действующего законодательства.
   Таким образом, к элементам административно-правового статуса торговцев ценными бумагами относятся административная правосубъектность, субъективные права, обязанности, законные интересы, гарантии их реализации, правовые предпосылки и ограничения. Как один из элементов выделяется так же административная ответственность.
   Проанализированы общие теоретические положения административной ответственности юридических лиц и торговцев ценными бумагами в частности. Административная ответственность как вид юридической ответственности, замыкает процессуальный цикл государственного управления, направленного на организацию общественных отношений.
   В диссертации представлены определения административной ответственности многих ученных, что свидетельствует об огромном интересе к этому институту, про ту роль, которую он выполняет в механизме реализации прав и обязанностей. Не смотря на достаточную исследованность института административной ответственности, в диссертации рассмотрены некоторые проблемные вопросы административной ответственности юридических лиц.
   Исходя из существующего правового регулирования административно-правового статуса торговцев ценными бумагами и его элементов, предлагаются способы и формы усовершенствования украинского законодательства. Результаты роботы могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности.
   Ключевые слова: административное право, административно-правовой статус, административно-правовой статус торговцев ценными бумагами, финансовые посредники, рынок ценных бумаг.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net