Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Акти та документи Галицько--Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акти та документи Галицько--Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть

 Анотації

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.10 — Документознавство, архівознавство.

   Дисертація представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших століть, у яких згадуються відомі й невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 225 актів і документів та згадок про них.
   Опубліковані документальні матеріали різні змістом і дипломатичною формою, видавалися багатьма особами та інституціями у різних місцевостях князівства. Вони розкривають умови формування Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічні відносини і політичний лад, контакти з іншими землями і державами, внесок у боротьбу з кочівниками, слугують матеріалом для вивчення правових відносин, мови, побуту, культури давньоукраїнських дипломатичних служб. Виняткове значення мають ті документальні пам’ятки, які відображають внутрішнє життя країни, розвиток торговельних відносин з іншими землями, князівські міжусобиці. Зосереджено увагу на тривалій боротьбі князів з боярством.
   Ключові слова: Галицько-Волинське князівство, акт, документ, грамота.

Купчинский О. Акты и документы Галицко-Волынского княжества ХІІІ — первой половины ХІV веков. Исследование. Тексты. Монография.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 — Документоведение, архивоведение.

   Диссертация представляет исследование и наиболее полное издание текстов актов и документов Галицко-Волынского княжества. Содержит оригинальные и копированные подлинные акты и документы, реконструированные акты из летописей и летописцев, сомнительные относительно достоверности документы, а также документы того времени и последующих столетий, в которых упоминаются известные и неизвестные доныне документы княжества. Исследовано 225 актов и документов, а также упоминаний о них.
   Публикованные документальные материалы разные с точки зрения содержания и дипломатической формы, издавались многими личностями и учреждениями в различных местностях княжества. Они раскрывают условия формирования Галицко-Волынского княжества, его социально-экономические отношения и политический строй, контакты с другими землями и государствами, вклад в борьбу с кочевниками, служат материалом для изучения правовых отношений, языка, быта и культуры древнеукраинских дипломатических служб. Исключительное значение имеют те документальные памятники, которые отражают внутреннюю жизнь страны, развитие торговых отношений с другими землями, княжеские межусобицы. Сосредоточено внимание на продолжительной борьбе князей с боярством.
   Ключевые слова: Галицко-Волынское княжество, акт, документ, грамота.

Kupchyns’kyj O. Acts and Documents of the Halych and Volyn’ Principality (the 13th to the mid — 14th Centuries): Research. Texts. Monography.

Doctoral dissertation (Doctor of Historical Sciences; specialty 07.00.10 — Document and Archive Studies).

   The dissertation presents the results of research upon acts and documents of the Halych аnd Volyn’ Principality in their most comprehensive edition. Altogether 225 acts, documents, and records have been researched, commented, translated, and published. These are authentic acts and documents (original and copied); those reconstructed from annals and chronicles; those of dubious authenticity; and those having back references со certain acts of the Principality, be they known or otherwise unknown.
   The published documents differ in their contents and diplomatic exterior; they were issued by many different persons or institutions at various places within the Principality’s borders. All of them bear evidence of the circumstances in which the Halych and Volyn’ Principality emerged; of the kind of its socioeconomic and political structure; of its contacts with other lands and states, and the participation in the struggle against the nomads. The documents will also be helpful in studying the legal system, language, everyday life, and diplomatic culture of the Ukrainians. Of singular importance are the records shedding light upon domestic life, foreign trade relations, and princely feuds. Especially conspicuous is the lasting confrontation between the princes and the boyars.
   Key words: Halych and Volyn’ Principality, act, document, charter.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акти та документи Галицько--Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net