Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки)

Анотації 

Доманський В.А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004 рік.

   Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретичної концепції, яка визначає основоположення певної методологічної системи адміністративного права, пов’язаного з пожежною безпекою. Обґрунтовано, що методи та методологія, які складають систему юридичних знань у сфері пожежної безпеки, безпосередньо стосуються проблематики адміністративного права.
   Досліджено історичний розвиток державного управління у сфері пожежної безпеки. Широко висвітлюється досвід та особливості організаційного і правового забезпечення пожежної безпеки в зарубіжних країнах, акцентується увага на високому рівні їх матеріально-технічного забезпечення та досконалій нормативно-правовій базі.
   Проаналізовано сучасний стан пожежної безпеки в Україні, визначено основні проблеми стосовно його ефективного забезпечення, а також запропоновано організаційну і функціональну структуру управління державною пожежною охороною.
   Обґрунтовується необхідність розмежування понять „безпека”, „техногенна безпека”, „природна безпека”, „пожежне право”, „національна безпека”, „надзвичайна ситуація” тощо.
   На основі результатів дослідження сформульовано комплекс нормативно-правових та організаційних заходів щодо вдосконалення системи державного управління пожежною безпекою в Україні.
   Ключові слова: пожежна безпека, пожежна охорона, державне управління, державна служба, теорія управління, правозастосовна діяльність, національна безпека, надзвичайна ситуація.

Доманский В.А. Государственное управление пожарной безопасностью Украины (организационно-правовой анализ по материалам деятельности Государственного департамента пожарной безопасности). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004 год.

   Диссертационное исследование посвящено разработке теоретической концепции, которая определяет основные положения методологической системы административного права, связанного с пожарной безопасностью. Обосновывается, что методы и методология, составляющие систему юридических знаний в области пожарной безопасности, имеют непосредственное отношение к проблематике административного права.
   В работе широко освещаются исторические аспекты развития государственного управления в сфере пожарной безопасности на Украине. Показано, что именно исторический подход является одним из наиболее эффективных методов исследования организационно-правовых аспектов деятельности пожарной службы на разных этапах ее развития и становления.
   Проанализирован опыт работы пожарных служб в зарубежных странах, отмечается их доскональная правовая база и высокое техническое обеспечение.
   Автором охарактеризовано современное состояние дел в сфере пожарной безопасности в нашей стране, акцентируется внимание на проблемах и комплексных подходах к их решению, приведены соответствующие критерии и показатели.
   В диссертации предлагаются авторские определения таких терминов, как “безопасность”, “техногенная безопасность”, “природная безопасность”, “пожарное право”, “национальная безопасность”, “чрезвычайная ситуация” и ряда других. Указанные понятия и определения рассмотрены в контексте новых задач, стоящих в настоящий момент перед пожарной охраной МЧС Украины.
   Рассматриваются вопросы взаимодействия органов управления пожарной безопасностью с различными ветвями исполнительной власти. Обеспечение пожарной безопасности Украины предполагает наличие двух стержневых понятий, которые определяют идеологию данного вида безопасности, – “национальная безопасность” и “чрезвычайная ситуация”. В связи с этим в работе очерчивается административно-правовое поле деятельности пожарной охраны, уделяется внимание ее правоприменительной деятельности.
   Исследуются организационно-правовые аспекты развития системы государственного управления пожарной безопасностью в Украине как ключевые вопросы национальной безопасности в ракурсе использования санкций административного права, что позволяет повышать требования руководителей предприятий и учреждений к соблюдению норм и правил пожарной безопасности.
   Автором предлагается общая модель государственного управления в сфере пожарной безопасности на общегосударственном и территориальном уровнях, которая учитывает основные принципы правовой демократии и направленность отношений между субъектами системы обеспечения пожарной безопасности.
   Диссертантом широко затронуты организационно-правовые аспекты государственного управления пожарной безопасностью в Украине, акцентировано внимание на положительных и отрицательных сторонах существующей законодательной базы. В частности, обращается внимание на тот факт, что пожарной охране как неотъемлемому и важному компоненту государственной службы необходима действенная нормативно-правовая база и соответствующее материально-техническое обеспечение.
   В результате проведенных исследований сформулированы конкретные предложения правового и организационно-техничного плана для создания эффективной государственной системы профилактики – ликвидации чрезвычайных ситуаций на Украине.
   Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная охрана, государственное управление, государственная служба, теория управления, правоприменительная деятельность, национальная безопасность, чрезвычайная ситуация.

Domansky V.A. State management of fire safety of Ukraine (organizing-legal analysis on materials of activity of State department of fire safety). - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of jurisprudence on a speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; the financial right; the information right. - National academy of internal businesses, Kiev, 2004.

   Remote the research is devoted to development of the theoretical concept, which determines the basic rules of the certain methodological system of administrative law connected to fire safety. Is proved, that the methods and methodology, which make system of legal knowledge concerning fire safety, have the direct relation to a problematic of administrative law.
   The historical development of state management in sphere of fire safety the different periods of time is investigated.
   In work the experience both features of organizational and legal maintenance of fire safety in foreign countries, accent attention on a high level of material equipment and perfect normative-legal base is widely shined.
   The author analyses a modern condition of fire safety in Ukraine, is specified on the basic problems concerning his effective maintenance, organizational and functional structure of management of state fire protection in Ukraine also is shown.
   Author the necessity of delimitation of concepts "safety", "technical safety", "natural safety", "the fire right", "national safety", "an extreme situation" and number others, and also author's visions of a problematic is proved.
   The complex of normative-legal and organizational measures on improvement of system of state management in sphere of fire safety of our state is formulated, basing on result of the carried out researches.
   Key words: Fire safety, fire protection, state management, state service, theory of management, law-enforcement activity, national safety, extreme situation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net