Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Розвиток і становлення топографії непарної і напівнепарної вен у пренатальному періоді онтогенезу людини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток і становлення топографії непарної і напівнепарної вен у пренатальному періоді онтогенезу людини

Анотації 

РОСОЛА Т.Ф. “Розвиток і становлення топографії непарної і напівнепарної вен у пренатальному періоді онтогенезу людини”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. - Тернопільська державна медична академія ім. І.Горбачевського МОЗ України. Тернопіль. 1999.

   Проведені макроскопічні та серійні гістологічні дослідження, які включають звичайне та тонке препарування, виготовлення графічних реконструкцій, ін’єкція судин зафарбованим протакрилом, фарбування гістологічних зрізів гематоксилін-еозином. Використаний метод статистичної обробки.
   Встановлено, що наприкінці шостого тижня внутрішньоутробного розвитку (зародки 13,0-13,5 мм ТКД) в тілі ембріона відбуваються зміни в системі кардинальних вен, які призводять до появи непарної та напівнепарної вен. Розміри непарної та напівнепарної вен змінюються не однаково у різні періоди пренатального онтогенезу і мають тенденцію до збільшення. Найбільш інтенсивно ростуть непарна та напівнепарна вени на восьмому тижні передплодового періоду та на сьомому - восьмому місяці плодового періоду. Впродовж пренатального періоду онтогенезу відбувається поступове зміщення устєвого відділу непарної та напівнепарної вен відносно хребта в каудальному напрямку. Схожі до дефінітивних топографо-анатомічні взаємовідносини непарної та напівнепарної вен з оточуючими органами та структурами встановлюються наприкінці плодового періоду та у новонароджених. Варіабельність непарної та напівнепарної вен протягом передплодового та плодового періодів, а також у новонароджених зумовлена особливостями розвитку кардинальних вен впродовж перших двох місяців ембріонального розвитку.
   Ключові слова: непарна та напівнепарна вени, кардинальні вени, ембріогенез, ембріональна топографія, внутрішньоутробний розвиток.

РОСОЛА Т.Ф. “Развитие и становление топографии непарной и полунепарной вен в пренатальном периоде онтогенеза человека”.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.01 - нормальная анатомия.-Тернопольская государственная медицинская академия им. И.Горбачевского МОЗ Украины. Тернополь. 1999.

   Проведены макроскопические и серийные гистологические исследования 130 препаратов зародышей, передплодов, плодов и новорожденных человека, включающие обычное и тонкое препарирование, изготовление графических реконструкций, инъекцию сосудов окрашенным протакрилом, окрашивание гистологических срезов гематоксилин эозином. Использован метод статистической обработки.
   Изучение эмбриогенеза свидетельствует о том, что закладка непарной и полунепарной вен связана с закладкой задних кардинальных, субкардинальных и супракардинальных вен. Непарная и полунепарная вены возникают в ходе сложных преобразований бассейна задних кардинальных вен. Они обусловлены особенностями органогенеза в области первичных почек. Становление топографии непарной и полунепарной вен проходит в тесных взаимоотношениях с близлежащими структурами. В связи с этим мы считаем, что вместе с исследованием становления непарной и полунепарной вен необходимо обратить внимание и на особенности закладки и становление кардинальных вен, а также близлежащих образований. На основании данных исследования, а также принимая во внимание результаты исследования других авторов, мы пришли к выводу, что вариабельность непарной и полунепарной вен обусловлена особенностями развития кардинальных вен на протяжении первых двух месяцев внутриутробного развития.
   Установлено, что: закладка непарной и полунепарной вен впервые выявляется у зародышей (13,0 мм ТКД) в конце шестой недели внутриутробного развития. Закладка этих вен проходит две стадии: первая - формирование срединнах вен из анастомозов между кардинальными венами (зародыши 12,0 мм ТКД); вторая - магистрализация срединных вен в непарную и полунепарную вены у зародышей 13,0 мм ТКД (конец шестой недели внутриутробного развития). Процесс становления топографии непарной и полунепарной вен происходит на протяжении всего предплодного и плодного периодов развития и обусловленный формированием органов грудной полости и органокомплексов забрюшинного пространства. Размеры непарной и полунепарной вен на протяжение внутриутробного развития имеют тенденцию к возрастанию. Отмечено два максимума интенсивного “роста” этих вен: на восьмой неделе предплодного периода и на седьмом - восьмом месяце плодного периода. В течение пренатального периода онтогенеза происходит смещение устьевого отдела непарной и полунепарной вен относительно позвоночного столба в каудальном направлении. Близкие к дефинитивным топографо-анатомические отношения непарной и полунепарной вен с окружающими органами и структурами устанавливаются в конце плодного периода и у новорожденных. Вариабельность непарной и полунепарной вен на протяжение предплодного, плодного периодов и у новорожденных обусловлена особенностями развития кардинальных вен в первые два месяца эмбрионального развития. В эмбриогенезе непарной и полунепарной вен человека можно выделить критические периоды развития, когда морфологические изменения в системе кардинальных вен являются предпосылкой появления вариантов внешнего строения исследуемых вен: четвертая неделя эмбриогенеза - появляются задние кардинальные вены; пятая неделя эмбриогенеза - формирование субкардинальных вен; начало шестой недели эмбриогенеза - закладка супракардинальных вен; конец шестой недели эмбриогенеза - становление непарной и полунепарной вен.
   Ключевые слова: непарная и полунепарная вены, кардинальные вены, эмбриогенез, эмбриональная топография, внутриутробне развитие.

Rosola T.F. “Development and formation of topography of azygos and hemiazygos veins in a prenatal period of human ontogenesis”.

Thesis for competition of the scientific degree of the candidate of biological sciences. Speciality 14.03.01 – normal anatomy. Horbachevskyi Ternopil state medical academy, Ministry of Health of Ukraine. Ternopil, 1999.

   Macroscopic and serial histological investigations have been carried out. They included usual and thin preparation, making graphic reconstructions, injection of vessels with painted protacryl, painting of histological sections with hematoxylin-eosin. The methof of statistical processing was applied.
   It was found that by the end of the sixth week of the intranatal development (embryos 13.0-13.5 CCL) in the embryo’s body the changes in the system of cardinal veins take place which result in the appearance of the azygos and hemiazygos veins. The dimensions of the azygos and hemiazygos veins are changing not equally during the different periods of prenatal ontogenesis and have a tendency towards increase. The most intense growth of the azygos and hemiazygos veins is observed on the eighth week of the prenatal period and the seventh week of the natal period. During the prenatal period of ontogenesis there takes place a gradual shift of the mouth part of azygos and hemiazygos veins relative to the spine in a caudal direction. Similar to definitive topographic-anatomic interrelations of the azygos and hemiazygos veins and the surrounding organs and structures are found by the end of a natal period and in new-born children. The variability of azygos and hemiazygos veins during prenatal and natal periods and in new-borns is due to the peculiarities of the development of cardinal veins during the first two months of the embrional development.
   Key words: azygos and hemiazygos veins, cardinal veins, embryogenesis, embryonal topography, intrauterine development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток і становлення топографії непарної і напівнепарної вен у пренатальному періоді онтогенезу людини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net