Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державно-правові засади громадянського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державно-правові засади громадянського суспільства

Анотації 

Філик Н. В. Державно-правові засади громадянського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню державно-правових засад функціонування громадянського суспільства.
   Автор вважає, що державно-правові засади відіграють важливий вплив на становлення громадянського суспільства, проте такий вплив не носить сталий характер. Так, на етапі ствердження основних інститутів громадянського суспільства вплив держави є значно відчутнішим, ніж тоді, коли такі інститути належним чином функціонуватимуть і не будуть потребувати суттєвої опіки держави.
   В роботі стверджується, що стосунки між державою і громадянським суспільством повинні носити характер не протиставлення, а партнерства, повинні взаємодоповнювати один одного.
   В роботі проводиться дослідження ролі і місця людини в системі громадянського суспільства в умовах гуманізації державно-правових засад громадянського суспільства.
   На основі проведеного аналізу констатується потреба законодавчого закріплення дефініції “громадянське суспільство” в Конституції України та внесення змін в чинне законодавство з метою забезпечення функціонування основних інститутів громадянського суспільства в Україні.
   Дисертант приходить до висновку, що більшість західних країн функціонують на засадах громадянського суспільства, а тому вважає, що Україна, орієнтуючись на вступ до Євросоюзу, повинна в першу чергу закріпити основи громадянського суспільства в законодавстві і ствердити в практиці державотворення.
   Ключові слова: громадянське суспільство, державно-правові засади, громадянська культура, принципи, ознаки, функції громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства, правова база громадянського суспільства.

Филык Н. В. Государственно-правовые основы гражданского общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2004.

   Диссертационное исследование посвящено вопросам государственно-правовых основ гражданского общества. В работе широко используются правовые документы зарубежных стран и Украины, а также материалы зарубежных и отечественных изданий по данной тематике.
   Объектом диссертационного исследования является гражданское общество как общечеловеческая ценность.
   Под государственно-правовыми основами гражданского общества в широком понимании диссертант рассматривает определенную совокупность правовых норм, государственных институтов, которые осуществляют влияние на формирование гражданского общества и находятся в правовых отношениях с ним, что реализуется в форме осуществления государственной деятельности.
   Под узким пониманием государственно-правовых основ гражданского общества соискатель рассматривает лишь совокупность правовых норм как один из основоположный элементов функционирования правовой системы.
   Государственный характер правовых основ состоит в том, что государство играет первичную роль в формировании законодательного массива, который закладывается в основу взаимоотношений государства с гражданским обществом. В этом проявляется ведущая роль государства и государственный характер правовых основ.
   Автор считает, что государственно-правовые основы играют важное влияние на формирование гражданского общества, тем не менее такое влияние на становление его институтов не носит постоянный характер. Так, на этапе утверждения основных институтов гражданского общества, влияние государства более значимо, чем тогда, когда такие институты надлежащим образом будут функционировать и не будут нуждатся в существенной опеке государства.
   В работе утверждается, что отношения между государством и гражданским обществом должны носить характер не противопоставления, а партнерства, они должны быть взаимодополняемыми.
   В работе проводится исследование роли и места человека в системе гражданского общества в условиях гуманизации государственно-правовых основ гражданского общества.
   На основе проведенного анализа констатируется потребность законодательного закрепления дефиниции “гражданское общество” в Конституцию Украины, и внесения изменений в текущее законодательство с целью обеспечения функционирования основных институтов гражданского общества в Украине.
   Соискатель утверждает, что большинство западных стран функционируют на основах гражданского общества, а потому считает, что Украина, ориентируясь на вступление в Евросоюз, должна в первую очередь утвердить основы гражданского общества в собственом законодательстве.
   Ключевые слова: гражданское общество, государственно-правовые основы, гражданская культура, принципы, признаки, функции гражданского общества, институты гражданского общества, правовая база гражданского общества.

Filyk N.V. State-legal bases of the society.- Manuscript.

The thesis for a candidate’s scientific degree in jurisprudence according to speciality 12.00.01 – the theory and history of state and law; the history of political and law sciences, - The National Academy of Home Affairs of Ukraine, 2004.

   The thesis is devoted to the scientific study of state-legal bases of civil society’s functioning.
   In the present work author analyzes the conception and limits of state-legal bases in the context of their influence on the formation of institutions of civil society. On the base of a profound analysis the candidate came to the conclusion that the limits of influence of state-legal bases on the process of formation of civil society’s institutions are changing as far as civil society is formed.
   The author believes that state-legal bases are greatly influencing the formation of civil society but it should be noticed that such influence doesn’t have a permanent character. So, on the stage of confirmation of the main institutions of civil society the state influence is much more appreciable than that one when such institutions are properly functioning and don’t need a considerable wardship of the state.
   It is stated in the work that the state and society must not be opposed to each other but the partners; they must be mutually complementary.
   The investigation of man’s role and place in the system of civil society under the conditions of humanization of state-legal bases of such society is being carried out in the present work.
   On the base of the analysis the following conclusion can be done: it is of great importance and need to consolidate legally the definition “civil society” in the Constitution of Ukraine and some changes in the legislation should take place in cause to ensure the functioning of the main institutions of the civil society in Ukraine.
   The candidate draws the conclusion that the majority of west countries are functioning on the bases of civil society and that’s why she considers Ukraine aimed at that the integration into the world community first of all must confirm the dasis of the dvil society in legistation as well as in the state formation practice.
   The key words: civil society, state-legal bases, civil culture, principles, features, functions of civil society, institutions of civil society, the legal base of civil society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державно-правові засади громадянського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net