Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичннй аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичннй аспект)

Анотації 

Фролов В.Д. Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичннй аспект). -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань правочиноздатності юридичної особи та її здійснення у цивільному законодавстві України.
   Вперше на науковому рівні провадиться дослідження такого елементу правосуб'єктності юридичної особи, як правочиноздатність. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування сутності та значення правочиноздатності юридичних осіб та особливостей її реалізації за допомогою діяльності органів юридичної особи та інституту представництва в сучасних умовах, визначення особливостей укладення та виконання таких правочинів і значення їх як підстав виникнення цивільних відносин у системі цивільного права України, встановлення особливостей і умов здійснення відповідних суб'єктивних прав і обов'язків юридичної особи, а також наслідків неналежно укладених правочинів.
   Дослідження правочиноздатності юридичної особи здійснено в історичному розвитку. У дисертації послідовно досліджуються генезис даної категорії, її цивільно-правова характеристика, зроблено порівняльний аналіз з іншими елементами правосуб'єктності. Проаналізовані особливості здійснення правочиноздатності юридичної особи через її органи, учасників за допомогою інституту представництва. Сформульовані пропозиції з вдосконалення цивільного законодавства України.
   Ключові слова: правосуб'єктність, правочиноздатність, правочин, юридична особа, орган юридичної особи.

Фролов В.Д. Сделкоспособность юридического лица и ее осуществление по гражданскому законодательству Украины (цивилистический аспект). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов сделкоспособности юридического лица и ее осуществления в гражданском законодательстве Украины.
   Впервые на монографическом уровне проводится исследование понятия и реализации такого элемента правосубъектности юридического лица, как сделкоспособность, которая понимается как способность юридического лица совершать действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Основной целью диссертационного исследования является определение понятия сделкоспособности юридического лица, выяснение сущности и значения сделкоспособности юридических лиц, особенностей ее реализации при посредстве органов юридического лица, а также использования института представительства в современных условиях, определение особенностей заключения и исполнения таких сделок и значение их как основ возникновения гражданских отношений в системе гражданского права Украины, установление особенностей осуществления соответствующих субъективных прав и обязанностей юридического лица.
   Отмечается тенденция расширения сделкоспособности юридических лиц и анализируются особенности ее реализации применительно к отдельным видам этих субъектов гражданского права.
   Исследование сделкоспособности юридического лица производится в развитии этой категории. В диссертации последовательно исследуются генезис данной категории, гражданско-правовая характеристика, осуществлен сравнительный анализ с данными элементами правосубъектности.
   Проанализированы особенности осуществления сделкоспособности юридического лица через его органы, участников с помощью института представительства. Сформулированы предложения по усовершенствованию гражданского законодательства Украины.
   Ключевые слова: правосубъектность, сделкоспособность, сделка, юридическое лицо, орган юридического лица.

Frolov V.D. The juridical person and its realization on civil law of Ukraine (civil aspect). - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of master of laws on a speciality 12.00.03 - civil law and civil procedure; the family law; international private law. - Odessa National Law Academy, Odessa, 2004.

   The dissertation is devoted to a complex research of the questions of dealing competence of juridical persons and its realization in the civil law of Ukraine.
   For the first time at a monographic level the research of the concept and the implementation of such issue of juridical personality as dealing competence is made, which should be understood as the ability of a juridical person to accomplish operations directed on establishing, changing and concluding of the civil rights and obligations. The main purpose of the research is to define the concept of the dealing competence of the juridical person, finding out the nature and the meaning of it and also the peculiarities of its realization through the organs of the juridical person, usage of the institute of representatives in modern conditions. It is also important to define the peculiarities of making and executing such deals and their meaning as a ground for appeanng of the civil relations in the system of civil law of Ukraine, establishing the special features of realization of certain subjective rights and obligations of a juridical person.
   The tendency of widening of a dealing competence of juridical persons is observed and the peculiarities of its realization m concern to some kinds of such subjects of civil law are analyzed.
   The research of the dealing competence is a juridical person is made in the development of this category The genesis of this category, a civil-law characteristic, is logically researched in the Dissertation, the comparative analysis with such elements of juridical personality is carried out.
   The peculiarities of the realization of the dealing competence of the juridical person through its organs, members within the institute of representatives have been analyzed The propositions on improvement of the civil law of Ukraine have been formulated.
   Key words: right capacity, dealing competence, deal (act), juridical person, organ of a juridical person.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичннй аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net