Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України

Анотації 

Граціанов А.І. Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, одним із перших комплексних досліджень, яка присвячена аналізу двох взаємозалежних, об’єктивних тенденцій українського законодавства – систематизації й уніфікації, проблемам їх розвитку, взаємного співіснування та ступеню впливу на упорядкування і вдосконалення правової системи.
   Систематизація та уніфікація законодавства є основними елементами упорядкування нормативного матеріалу.
   Автором характеризуються теоретико-методологічні положення, що містять визначення поняття, змісту, форм, видів та етапів систематизації й уніфікації законодавства, їх впливу на розвиток правової системи України; розглядається співвідношення між видами систематизації, а також аналізується вплив уніфікації на нормативний матеріал; визначається місце і роль цих процесів в суспільстві та державі.
   У роботі розкривається значення систематизації й уніфікації законодавства, шляхи удосконалення структури законодавства, процеси підготовки і прийняття законів, створення дієвих механізмів їх реалізації, вдосконалення юридичної техніки, відображення національною правовою системою прогресивних тенденцій правового розвитку.
   Дисертантом досліджено процес уніфікації юридичних термінів, необхідний для єдності і погодженості чинного законодавства, а також вплив спеціальної юридичної термінології та мови закону на стиль нормативно-правових актів.
   Ключові слова: законодавство, законодавча техніка, інкорпорація, кодифікація, консолідація, нормативно-правовий акт, облік, правова система, систематизація, уніфікація.

Грацианов А.И. Процесс систематизации и унификации законодательства и развитие правовой системы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация является самостоятельной законченной научной работой, одним из первых комплексных исследований, посвященная анализу двух взаимозависимых, объективных тенденций украинского законодательства – систематизации и унификации.
   В исследовании, исходя из коренных преобразований нашего общества, глобальных проблем его социально-экономического, политического, национально-государственного и правового развития, определяются теоретико-методологические основы, тенденции развития, а также особенности становления, формирования систематизации и унификации законодательства как сложных и многогранных процессов.
   В работе проведено комплексное исследование общетеоретических проблем систематизации и унификации законодательства. Результатом обобщения проблемных вопросов темы стало формирование целостной концепции данных процессов. Они берутся за основу при анализе всей системы законодательства, механизма правового регулирования, состояния и перспективы развития правоприменительной практики.
   На основании проведенного исследования подчеркивается, что в период увеличения нормативно-правовой базы необходимо своевременно и качественно проводить систематизацию и унификацию законодательства Украины во избежание нагромождения значительного количества необработанного нормативного материала, поскольку упорядочение и усовершенствование законодательства является одной из основных потребностей современности.
   В диссертации отмечено влияние процессов систематизации и унификации законодательства на усовершенствование правовой системы, выделены ее основные элементы, а также доказана необходимость их взаимного развития.
   Автором установлено, что систематизация и унификация пронизывают все сферы социально-правовой действительности и отражают ее динамичность, воплощают разные уровни правового усовершенствования нормативно-правовых актов. Они являются двумя взаимообусловленными, сдерживающими противовесами в системе государственных отношений, не терпящих одностороннего подхода и привилегированного применения.
   В работе характеризуются теоретико-методологические положения, включающие определение понятия, содержания, формы, видов, этапов и основных элементов систематизации и унификации законодательства; рассматривается соотношение между видами систематизации, а также анализируется воздействие унификации на нормативный материал; раскрывается место и роль этих процессов в социальной среде и государстве.
   Диссертантом исследуются значение систематизации и унификации законодательства, пути усовершенствования структуры законодательства, процессы подготовки и принятия законов, создания действующих механизмов их реализации.
   Значительное внимание автором уделено специальной юридической терминологии и языку закона, как необходимым элементам для логически правильного построения законодательного акта.
   Теоретическая и практическая роль научной аргументации исследования заключается в том, что оно дает возможность получать и применять информацию о воздействии различных факторов на правовые явления, степени необходимости в обществе определенных правовых институтов, а также о возможностях их функционирования, осуществления процесса систематизации и унификации, тенденциях развития правовых явлений, оптимальных путях достижения поставленных целей.
   Ключевые слова: законодательная техника, законодательство, инкорпорация, кодификация, консолидация, нормативно-правовой акт, правовая система, систематизация, унификация, учет.

Gratsianov A.I. Legislation systematization and unification process and evolution of Ukrainian jus. – Manuscript.

Dissertation on candidate of juridical science scientific degree receiving in specialty 12.00.01 – State and law theory and history; political and lawful doctrine history. – National Academy of Internal Affairs. – Kiev, 2004.

   Dissertation is an independent complete scientific work, one of the first complex achievements that is dedicated to analysis of two objective organic tendencies of Ukrainian legislate such as systematization and unification, its evolution problems, reciprocal co-existence and influence level on jus regulation and improvement.
   Legislation systematization and unification is a main element in normative material regulating.
   The author defines theoretic-methodological states, which include determination of conception, content, forms, types and stages of legislation systematization and unification, its influence on Ukrainian jus development, views relationships between systematization kinds and determines the process place and role in social environment and in State.
   Legislation systematization and unification meaning, legislation structure improvement ways, a law preparation and adoption process, its realization acting mechanism creation, juridical technique improvement and representation of legal development progressive tendencies by state jus are disclosed in the work.
   Candidate for a degree investigated the process of juridical terms unification, necessary for existing legislation unity and co-ordination and special juridical terminology and law language influence on standard act style as well.
   Key words: legislation, legal technique, incorporation, codification, consolidation, normative lawful act, calculation, jus, systematization and unification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net