Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки

Анотації 

Головін А.П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено питанням удосконалення адміністративно-правового реґулювання діяльності міліції громадської безпеки в умовах реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. Уточнено поняття та зміст адміністративно-правового статусу міліції громадської безпеки, розроблено модель механізму адміністративно-правового реґулювання її діяльності та наведено характеристику складових такого механізму. Визначено місце міліції громадської безпеки в системі органів внутрішніх справ і порядок організації діяльності місцевої міліції з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей. Унесено пропозиції до чинного законодавства України щодо напрямків удосконалення функціонування міліції громадської безпеки, оновлення адміністративно-правового статусу працівників її підрозділів і його впливу на формування іміджу й авторитету органів внутрішніх справ.
   Ключові слова: міліція, статус, компетенція, правопорядок, громадська безпека, місцева міліція, адміністративно-правовий режим, механізм адміністративно-правового реґулювання.

Головин А.П. Административно-правовое регулирование деятельности милиции общественной безопасности. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам совершенствования административно-правового регулирования деятельности милиции общественной без-опасности в условиях реформирования системы Министерства внутренних дел Украины. Уточнено понятие и содержание административно-правового статуса милиции общественной безопасности, разработана модель механизма административно-правового регулирования ее деятельности и приведена характеристика элементов этого механизма.
   Под указанным механизмом предлагается понимать целостную систему правовых средств, с помощью которых осуществляется нормативное упорядочение организации и функционирования подразделений милиции общественной безопасности и объектов управления, влияние на общественные отношения в сфере охраны правопорядка с целью выполнения субъектами установленных обязанностей, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан в условиях специальных административно-правовых режимов. К элементам механизма административно-правового регулирования деятельности милиции общественной безопасности относятся: нормы административного законодательства, в том числе ведомственных нормативных актов; административно-правовые отношения управленческого и правоохранительного характера; практика деятельности аппаратов, служб и отдельных работников, а также правоприменительные акты. Указано, что в рамках действия общих и отраслевых принципов права на эффективность механизма влияют состояние правопорядка, правосознание, правовая культура и правовая активность работ-ников милиции, административно-правовые режимы. Отмечается, что важную роль для надлежащего функционирования указанного механизма в современных условиях играет правопорядок, под которым следует понимать систему четко нормированных правом правил поведения, обеспечение соблюдения которых возложено на соответствующие органы под угрозой ответственности за их нарушения. В процессе реформирования системы правоохранительных органов предлагается выделить милицейское ведомство, в структуре которого создать самосто-ятельный Департамент милиции общественной безопасности.
   Определены место милиции общественной безопасности в системе органов внутренних дел и порядок организации деятельности местной милиции с учетом зарубежного опыта и национальных особенностей. Предлагается дальнейшее развитие прав органов местного самоуправления в части определения компетенции и содержания деятельности местной милиции как по охране общественного порядка, установленного порядка местного самоуправления, так и по поддержанию общественного порядка в границах соответствующей административно-территориальной единицы.
   Предложено внести в действующее законодательство Украины изменения и дополнения, направленные на совершенствование порядка организации и деятельности подразделений милиции общественной безопасности. Определен административно-правовой статус работника милиции общественной безопасности как обусловленная реально существующими общественными отношениями совокупность его специальных юридических обязанностей, прав и законных интересов, связанная с задачами и функциями повседневной служебной деятельности. Сделан вывод, что основными факторами престижа милицейской службы, формирования позитивного имиджа милиции, повышения авторитета органов внутренних дел должны стать обновление административно-правового статуса и усиление социальной защиты работников милиции общественной без-опасности.
   Ключевые слова: милиция, статус, компетенция, правопорядок, общественная безопасность, местная милиция, административно-правовой режим, механизм административно-правового регулирования.

Golovin A.P. Administrative and legal regulation of activity of civil safety militia. – Manuscript.

Dissertation for the associate of Candidate of Juridical Sciences Degree in Specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Trial; Financial Law; Information Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev, 2004.

   Dissertation is devoted to the matters of improvement of administrative and legal regulation of civil safety militia activity in conditions of reforming the system of Ukraine’s Home Department. The concept and content of administrative and legal status of civil safety militia are specified; the model of mechanism of administrative and legal regulation of its activity is developed and the characteristic of components of this mechanism is made. It is defined the place of civil safety militia in the system of internal affairs and order of organization of local militia activity taking into account the foreign experience and evolutional development of national civilization. It is made propositions to Ukraine’s legislation in force about ways of improvement of civil safety militia functioning, renewing the administrative and legal status of officers of its divisions and its influence on formation of image and authority of internal affairs bodies.
   Key words: militia, status, competence, law and order, civil safety, local militia, administrative and legal regime, mechanism of administrative and legal regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net