Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальною діяльністю в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальною діяльністю в Україні

Анотації 

Гулєвська Г.Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальною діяльністю в Україні . - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертацію присвячено розгляду організаційно-правових засад державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні. Досліджено генезис нотаріальної діяльності й державного регулювання із виділенням його періодизації та специфіки кожного етапу розвитку. Визначено особливості нотаріальної діяльності як об’єкта державного регулювання, специфіку дуалістичної природи приватної нотаріальної діяльності. Детально розглянуті елементи механізму державного регулювання нотаріальної діяльності (мета, завдання, функції та принципи; система суб’єктів, форми та методи). Вперше розглянуті питання співвідношення державного регулювання та державного управління нотаріатом й розроблено концепцію повного переходу до державного регулювання нотаріальною діяльністю із визначенням основних тенденцій його подальшого розвитку та доцільності запровадження зарубіжного досвіду організації нотаріальних органів. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері державного регулювання нотаріальної діяльності.
   Ключові слова: генеза, державне регулювання, державне управління, елементи, механізм, нотаріальна діяльність, нотаріат, публічно-правова природа, суб’єкти, тенденції.

Гулевская А.Ю. Организационно-правовые аспекты государственного регулирования нотариальной деятельности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена рассмотрению организационно-правовых аспектов государственного регулирования нотариальной деятельностью в Украине. Исследован генезис нотариальной деятельности, возникновение которой обусловлено комплексом причин экономического (возникновение частной собственности, развитие хозяйственных отношений), социального, или культурно-цивилизационного (развитие письменности, формализм романо-германской правовой семьи) характера; выделена специфика государственного регулирования указанной сферой на соответствующих этапах. Определены особенности нотариальной деятельности как объекта государственного регулирования: усовершенствованы положения о публично-правовой сущности нотариальной деятельности, которая заключается в том, что, с одной стороны, нотариат содействует созданию эффективных условий для распоряжения собственностью и ее охраны, наделению субъективных прав публичной силой (официальным признанием от имени государства), с другой, выполняет делегированную государством функцию контроля в сфере гражданского оборота. Выделена специфика дуалистической природы нотариальной деятельности, которая характеризуется органическим сочетанием публично-правовых (функционального значения) и частноправовых (организационного значения) начал. Детально рассмотрены понятие, признаки и содержание государственного регулирования нотариальной деятельности, элементы соответствующего механизма: цель (обеспечение эффективного функционирования системы нотариата и стабильное прогрессивное развитие нотариальной деятельности), задачи (обеспечение деятельности нотариата; обеспечение эффективного, законного, своевременного и качественного осуществления нотариальной деятельности уполномоченными лицами; обеспечение развития совершенствования нотариальной деятельности) функции (планирование, прогнозирование, организация, руководство, координация, контроль и учет) и принципы (законность, целенаправленность, эффективность, сбалансированность публичных и частных интересов, прозрачность и учет мнения нотариального сообщества), система субъектов отношений, особенности форм и методов, которые применяются в указанной сфере общественных отношений. Формулируется определение государственного регулирования нотариальной деятельностью как упорядочивающего, целенаправленного влияния государства на общественные отношения в сфере организации и функционирования нотариальной деятельности, пределы и содержание которого обусловлены публично-правовой природой нотариата, и которое заключается в организации нотариальной деятельности и контроле над ее осуществлением. Впервые рассмотрен вопрос соотношения государственного регулирования и государственного управления нотариатом и обоснованно концепцию полного перехода к государственному регулированию нотариальной деятельностью. В работе систематизирован и обобщен зарубежный опыт организации нотариальных органов с определением основных приоритетов его заимствования, определены основные направления и перспективы развития государственного регулирования нотариальной деятельности, а именно: ориентация на вхождение в систему латинского нотариата; изменение сущности и пределов влияния государства на институт нотариата (полный переход от государственного управления к государственному регулированию нотариальной деятельности); изменения в структуре объекта регулирования вследствие перехода к единой форме осуществления нотариальной деятельности; изменения форм и методов государственного регулирования нотариальной деятельностью. Отдельно в диссертационной работе подчеркивается, что в основу реформирования организационно-правовых начал государственного регулирования нотариальной деятельностью должна быть положена концепция либерализации доступа к профессии и усиления контроля над осуществлением нотариальной деятельности и качеством нотариальных услуг; сформулированы предложения и рекомендации относительно усовершенствования отечественного законодательства в сфере государственного регулирования нотариальной деятельности.
   Ключевые слова: генезис, государственное регулирование, государственное управление, элементы, механизм, нотариальная деятельность, нотариат, публично-правовая природа, субъект, тенденции.

Gulevska G.Y. Organization and legal aspects of state regulation of notarial activity in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for a degree of Candidate of Legal Science on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; financial law; informational law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin’, 2004.

   The dissertation is devoted to consideration of organization and legal fundamentals of state regulation of notarial activity in Ukraine. Genesis of notarial activity and state regulation with the highlighting of its division into periods and specific nature of every stage of development is explored. Features of notarial activity as an object of state regulation, specifics of dualistic nature of private notarial activity are defined. Elements of mechanism of state regulation of notarial activity (purpose, tasks, functions and principles; the system of subjects; forms and methods) are considered in details. Questions of correlation of state regulation and state administration of notary are considered and conception of complete transition to the state regulation of notarial activity with the determination of basic tendencies of its further development and practicability of introduction of foreign experience of organization of notarial bodies is developed for the first time. Suggestions and recommendations of improvement of Ukrainian legislation in the field of the state regulation of notarial activity are formulated.
   Key words: state regulation, notarial activity, genesis, state administration, element, mechanism, notary, public law nature, subject, tendencies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальною діяльністю в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net