Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правовий статус народного депутата України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правовий статус народного депутата України

Анотації 

Григорук Н.Г. Конституційно-правовий статус народного депутата України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   В дисертації досліджуються конституційно-правовий статус народного депутата України як уособлюючого інституту представницької демократії та всієї системи парламентаризму, теоретичні та практичні проблеми його реалізації. Розкрите поняття народного депутата України, надана його дефінітивна характеристика за суттю, змістом та формою. У дисертації визначені і проаналізовані основні критерії класифікації повноважень, форм роботи, гарантій, відповідальності народного депутата України, а також надана характеристика структури конституційно-правового статусу народного депутата України, досліджується взаємозв’язок між окремими елементами, механізм реалізації конституційно-правового статусу народного депутата України. Виходячи з діючих конституційних норм, наводяться пропозиції щодо вдосконалення механізму здійснення конституційно-правового статусу народного депутата України.
   Ключові слова: народний депутат України, конституційно-правовий статус народного депутата України, повноваження народного депутата України, форми роботи народного депутата України, гарантії діяльності народного депутата України, відповідальність народного депутата України, народний представник, посадова особа Верховної Ради України, загальнонаціональний політичний діяч.

Григорук Н.Г. Конституционно-правовой статус народного депутата Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации исследуется конституционно-правовой статус народного депутата Украины как опосредствующего института представительной демократии и всей системы парламентаризма, теоретические и практические проблемы его реализации. Раскрыто понятие народного депутата Украины, дана его дефинитивная характеристика по сути, содержанию и форме. В диссертации определены и проанализированы основные критерии классификации полномочий, форм работы, гарантий, ответственности народного депутата Украины, а также дана характеристика структуры конституционно-правового статуса народного депутата Украины, исследуется взаимосвязь между отдельными элементами, механизм реализации конституционно-правового статуса народного депутата Украины. Исходя из действующих конституционных норм, приводятся предложения по усовершенствованию механизма осуществления конституционно-правового статуса народного депутата Украины.
   Осмысливая институт народного депутата Украины в комплексном, обобщенном виде, диссертант делает вывод о том, что полигранная природа конституционно-правового статуса народного депутата Украины определяет необходимость рассмотрения его через три аспекта: как представителя народа, как должностное лицо, как общенационального политического деятеля.
   Таким образом, автор определяет народного депутата Украины как общенационального политического деятеля, который является единоличным полноправным представителем народа и членом парламента – должностным лицом органа законодательной власти, который наделен установленными Конституцией и законами Украины полномочиями по осуществлению функций Верховной Рады Украины, выступает одним из гарантов конституционного строя государства.
   Конституционно-правовой статус народного депутата Украины определяется автором как конструкция, которая объединяет нормативно регламентированные характеристики института народного депутата Украины, учитывая как его политико-правовую природу, так и полигранную его структуру как представителя народа, члена коллективного представительного органа государственной власти и общенационального политического деятеля, который осуществляет полномочия представительного, государственно-властного и политического характера в условиях конституционно-правовой действительности и охватывает широкий круг (систему) общественных отношений и рассматривается как единая целостная система, образованная совокупностью взаимосвязанных компонентов (своего рода подсистем), а также их элементов.
   Проведенный научный анализ структуры конституционно-правового статуса народного депутата Украины позволяет выделить следующие его элементы: политико-правовая природа депутатского мандата, основания возникновения и прекращения действия депутатского мандата, права и обязанности народного депутата Украины, формы работы народного депутата, гарантии депутатской деятельности, ответственность народного депутата Украины.
   Ключевые слова: народный депутат Украины, конституционно-правовой статус народного депутата Украины, полномочия народного депутата Украины, формы работы народного депутата Украины, ответственность народного депутата Украины, народный представитель, должностное лицо Верховной Рады Украины, общенациональный политический деятель.

Grygoruk N.G. Constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.02 – constitutional law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   In the dissertation the structure of constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine as mediated institute of representative democracy and all system of parliamentarism, theoretical and practical problems of its realization are researched. The concept of people’s deputy of Ukraine is exposed and its definitive characteristic in essence, content and form is given. The concept of constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine and its elements are defined. In the dissertation the basic classification criterions of powers, form of work, guaranties, responsibility of people’s deputy of Ukraine are defined and analysed and the characteristic of structure of constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine is given. Also the interconnection between separate elements of constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine and mechanism of realization of constitutional and legal status of people’s deputy are researched. The proposals of improving of the mechanism of realization of constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine are formulated.
   Key words: people’s deputy of Ukraine, constitutional and legal status of people’s deputy of Ukraine, powers of people’s deputy of Ukraine, form of work of people’s deputy of Ukraine, guaranties of activity of people’s deputy of Ukraine, responsibility of people’s deputy of Ukraine, people’s representative, official of the Verkhovna Rada of Ukraine, national politician.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правовий статус народного депутата України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net